INFORMACIJA

 

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 10.09.2020.godine, na poziv Ministra obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona održan je konstituirajući sastanak Radne grupe/Komisije za izradu Pravilnika o praćenju, osjenjivanju i napredovanju nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona.

Radnu grupu/Komisiju čine:

 • Predstavnici Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta SBK
 • Predstavnici Sindikata osnovnih i srednjih škola SBK
 • Predstavnici direktora osnovnih i srednjih škola SBK

Na sastanku je zvanično Radna grupa/Komisija konstituisana, te utvrđeni principi na kojima će se zasnivati izrada pravilnika.

Učesnici sastanka su primili početni mateijal koji će biti osnova za izradu pravilnika, te su dogovorili modalitet i vremenski okvir rada.

S poštovanjem,

OBAVJEST

Poštovane koleginice i kolege,

Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu (Sl.novine SBK broj:9/20), u članu 48 stav 1 utvrđeno je sljedeće: „Sindikalni povjerenik u školi ima pravo , za obavljanje svojih dužnosti u sindikatu, na dva sata sedmično koja ulaze u nastavnu normu, jedan sat za pripreme i jedan sat za ostale poslove u okviru 40-satnog radnog vremena.“

Shodno ovoj odredbi molim sve sindikalne povjerenike da ne pristaju na manipulciju sa ovim pravom koje je bezuvjetno, te da se ovi sati implementiraju u rješenju o 40-satnoj radnoj sedmici.

Ovo pravo utvrđeno je kao kompenzcija za sindikalni rad i ne može se ograničavati, uvjetovati ili selektivno primjenjivati.

U pojedninim školama direktori pokušavaju ovim satima kopenzirati nastavnu normu pojedinim zaposlenicima, te ih ubjeđuju da onu koji nemaju normu budu sindikalno povjerenici umjesto izabranih.

U tok konstekstu upozoravamo da se promjena sindikalnog povjerenika radi dopune 40-satne radne sedmice neće verifikovati od strane organa Sindikata, obzirom da bi se na taj način obesmislila pozicija sindikalnog povjerenika.

Koristim ovu priliku da Vas obavjestim da je Vlada Srednjobosanskog kantona donijela odluku o imenovanju Komisije za praćenje i tumačenje kolektivnog ugovora za osnovne škole, te će ista rješenjem Premijera Vlade, početi sa radom u narednom periodu.

Obzirom da je Komisija jedina nadležna da daje tumačenje Kolektivnog ugovora, pozivam sve članove da se po tom pitanju obrate sindikalnom povjereniku, koji će zahtjeve za tumačenje u pisanoj formi dostaviti Sindikatu.

Takođe Vas obavještavam da je rješenjem Ministra imenovana Radna grupa za izradu pravilnika o prećenju, ocjenjivanju i vrednovanju nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, te će ista početi sa radom u narednom periodu.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

                                                                                                                                          Muhamed Pajić

INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,
Dana 03.09.2020.godine, na poziv Ministra obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
Srednjobosanskog kantona, održan je radno-konsultativni sastanak između Ministra,
Predsjednika sindikata osnovih i srenjih škola Srednjobosanskog kantona i predstavnika
direktora osnovnih i srenjih škola Srednjobosanskog kantona.
Tema sastanaka je bila organizacija nastave na području Srednjobosanskog kantona u šolskoj
2020/21. godini u uvjetima epidemije Covida-19.
U uvodmom izlaganju Ministar je prisutno upoznao sa revidiranim „Uputstvom za početak
nastave u školskoj 2020/21. godini za sve osnovne i srednje školena području
Srednjobosanskog kantona“.
Nakom diskusija u kojima su učestvovali svi prisutni usvojeni su sljedeći zaključci:
1. Svi učesnici u relaiziranju obrazovnog procesa će poštivati naredbe i postupati po
uputama Kriznog štaba.
2. Za sve radnike u školama podrazumjeva se 40 satna radna sedmica, bez obzira na
oblik izvođenja nastave.
3. Škole su samostalne u izboru oblika rada koji će utvrditi nastavničko vijeće u skladu sa
instrukcijom izvođenja nastave. Ovo se odnosi na odjeljenja koja su zbog brojnosti ili
postojanja više znimanja u odjeljenju brojna pa se moraju sijeliti u grupe.
4. Svaka škola je dužna kreirati timove za praćenje i provedbu epidemioloških mjera u
školi.
S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Muhamed Pajić

INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 27.08.2020.godine, na poziv Ministra obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, održan je radno-konsultazivni sastanak između Ministra i Predsjednika sindikata osnovih i srenjih škola Srednjobosanskog kantona.

Na sastanku je razmotrena aktuelna situacija po pitanju početka nove školske godine, kao i ostala problematika u obrazovanju.

Nakon diskusija i razmjene mišljenja, konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 • Redovna nastava u svim školama na području Srednjobosanskog kantona počet će u skladu sa Zakonom o snovnoj školi u SBK i Zakonom o srednjoj školi u SBK, tj. 07.09.2020.godine.
 • Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona će u saradnji sa epidemiološkim stručnjacima, u narednim danima usaglasiti sve epidemiološke mjere neophodne za početak nastave, te u vidu uputstva/instrukcije dostaviti u sve osnovne i srednje škole na postupanje.
 • Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona će u narednim danima sačiniti upustvo/instrukciju za poduzimanje tehničkih i aktivnosti u smislu organizacije redovne nastave u svim školama.
 • Formirane su Komisije za praćenje i tumačenje Kolektivnih ugovora za osnovno i srednje obrazovanje koje će biti predložene Vladi na verifikaciju.
 • Formirana je Radna grupa za izradu Previlnika o praćenju, ocjenjivanju i napredovanju nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, te će ista rješenjem ministra početi sa radom.
 • Sindikati obrazovanja su podnijeli zahtjev Vladi Srednjobosanskog kantona i Ministarstvu obrazovanja za isplatu naknade za regres u 2020.godini.
 • Naredni sastanak u proširenom sastavu održat će se 03.09.2020.godine.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

                                                                                                                   Muhamed Pajić

INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 17. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

POGLEDAJ GALERIJU SLIKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 14.08.2020.godine, u Travniku je održana 17. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisustvovalo 10 člnova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora, dok su 2 člana Upravnog odbora bila opravdano odsutna.

U okviru usvojenog dnevnog reda date su određene informacije,iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke.

 1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Upravnog odbora NSSOOIO SBK

Continue reading “INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 17. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK”

P  R  E  D  M  E  T  :  POČETAK NOVE 2020/21 ŠKOLSKE GODINE

Poštovane koleginice i kolege,

Na 17. sjednici Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona, održanom 14.08.2020.godine u Travniku, pod tačkom 2. razmatrane su „Informacije i aktivnosti u vezi početka nove 2020/21 školske godine“.

Nakon šire i konstuktivne diskusije, iznijete su određene primjedbe, dati prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi i usvojeni zaključci:

Od prve polovine marta 2020.godine, kada je došlo do prekida redovne nastave u svim školama na području Srednjobosanskog kantona, do kraja augusta iste, poteklo je dovoljno vremena da se napravi studiozna analiza negativnih efekata koji su se odrazili na cjelokupan obrazovni isistem, sagledaju pozitivni primjeri dobre prakse u prethodnom perodu, te ponudi najefikasniji način funkcionisanja obrazovanja u vrijeme pandemije.

Ova analiza trebala je da rezultira razrađenim modelima za odvijanje nastave u školskoj 2020/21 godini, te nastavnim planovima i programima, prilagođenim svakom vidu nastave.

Nažalost, do danas niko od subjekata obrazovnog procesa nezna na koji način će se raditi u novoj školskoj godini i kako bi mogli izvršiti adekvatne pripreme.

Sagledavajući realno stanje u školama, te evidentan problem sa pandemijom, nastava se može organizirati na jedan od tri modela:

 1. Redovan nastava za sve učenike u školskim prostorijama

Ovakav vid nastave iziskuje adekvatan prostor u školama, te striktne higijensko-epidemiološke mjere ali daje najbolje rezultate u odgojno-obrazovnom radu.

U tom smislu moguće je sljedeće:

 • Nastavu organizirati u dvije smjene, obzirom da većina škola nastavu izvdi u jednoj smjeni
 • Obezbjediti fizičku distancu tako da će svaki učenik sjediti sam u klupi
 • Ako su odjeljenje brojnija podjeliti ih u dvije grupe sa skraćenim vremenom za izvođenje nastve

 

 

 

 • Početak nastave za pojedine razrede organiziratu u razmaku od po 15 minuta kako bi dolazilo do što manje interakcije između učenika

 

 1. Online nastava

Ovakav vid nastve iziskuje organizacijeske i teničke pripreme  za nastavnike, učenike i roditelje, ali daje najlošije rezultate u odgojno-obrazovnom radu.

U tom smislu nepohodno je sljedeće:

 • Da Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke ,kulture i sporta utvrdi jedinstvenu platformu sa koje će se obavljati ovaj vid nastave
 • Da se obezbjedi adekvatna internetska mreža koja će pokriti cijeli prostor na području Kantona, kako ne bi dolazilo do prekida, gubljenja signala i sl.
 • Da se nastavnicima obezbjede računari u školi kako ne bi bili prinuđeni koristiti i trošiti svoji teniku (mnogi nastavnici moraju obezbjediti računar sebi i svojoj djeci)
 • Da se obezbjedi pristup svim učenicima ovoj vrsti nastave obzirom da određeni broj učenika nema pristupa internetu, nemaju računar, nemaju adekvatan mobilni telefon ili u porodici ima više učenika različitih razreda a jedan ili ni jedan računar
 • Da se izvrši kvalitetna edukacija nastavnog kadra za obavljene ovog vida nstave
 • Da se nastavni plan i program prilagodi ovom vidu nastave

Ovaj vid nastave je jako zahtjevan i iscrpljujući za nastavnike, učenike i roditelje a njegov efekat je najmanji.

 1. Kombinovana nastatva (redovna i online)

Ovu vrstu nastave primjeniti zavisno od uvjeta kojima raspolaže škola.

U tom smislu moguće je sljedeće:

 • Određenena odjeljenja u redovnoj nastavi a druga online
 • Određeni dani za redovnu nastavu a drugi za on line
 • Određeni nastavni sadžaji za redovnu a drugi za online nastavu

Obzirom da sve škole ne rade u istim uvjetima i imaju različitu brojnost učenika u odjeljenju (postoje odjeljenja sa malim brojem učenika, kombinovana odjeljenja,..) u školama se mogu primjenjivati različiti modeli, zavisno od okolnosti.

Sve ove modele trebaju sagledati nadležne institucije u Srednjobosanskom kantonu kao što su Vlada, Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta i Krizni štab, te donijeti jasne i obavezujuće odluke sa decidnim uputstvima.

Na osnovu svega navedenog Upravni odbor je usvojio sljedeće zaključke:

 1. Od nadležnih institucija (Vlada, Ministarstvo, Krizni štab) se zahtjeva da preuzmu odgovornost i donesu adekvatne odluke i mjere za početak školske 2020/21 godine
 2. Nije prihvatljivo da se odluke o modelu organiziranja nastve ostave na odlučivanje školama, te na taj način prebacuje odgovornost na direktore i nastavno osoblje
 3. Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta treba da odredi jedinstvenu platformu sa koje će se odvijati online nastava, te izvršiti edukaciju svih nastavnika za rad
 4. Kod svakog vida organizacije nastave, neophodno je zdravstveno zaštititi kako učenike tako i nastavnike kao nositelje obrazovnog procesa
 5. Za sve nastavnike neophodno je izvršiti adekvatan ljekarski pregled prije početka nastave
 6. Za online nastavu nastavnicima je neophodno obezbjediti tehnička srestva za rad kako ne bi koristili svoja lična, obzirom da neki ta sredstva nemaju ili su sredstva ustupili svojoj djeci za praćenje nastave
 7. Kod organizacije online nastave radno vrijeme nastavnika ograničiti na vrijeme trajanja školskog sata a ne da nastavnk bude tokom cijelog dana dostupan učenicima, roditeljima, direktoru…

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK Muhamed Pajić

OBAVIJEST

Poštovane koleginice i kolege,
Ovim putem Vas obavještavam da se seminar zakazan za 15.08.2020.godine u SRC
„Ajdinovići“ Olovo, otkazuje zbog objektivnih okolnosti.
Razlog otkazivanja je pogoršana epidemiološka situacija izazvana Covidom-19, što je
prouzrokovalo nove mjere Kriznog štaba Federacije Bosne i Hercegovine u smislu
ograničenog broj okupljanja u zatvorenom prostoru.
O budućim aktivnostima po ovom pitanju bit ćete pravovremeno obavješteni.

S poštovanjem, predsjednik Muhamed Pajić

OBAVJEŠTENJA I INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,
1. Obavještavam Vas da je Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog školstva u
Srednjobosanskom kantonu te Aneks Kolektivnog ugovora za djlatnost osnovnog
školstva u Srednjobosanskom kantonu objavljen u „Službenim novinama
Srednjobosanskog kantona“ (broj:9/20 od 20.jula 2020.godine). Isti potpisani tekst su
sindikalne podružnice dobile na 5. sjednici Skupštine NSSOOIO SBK održanoj
18.06.2020.godine u Travniku. Continue reading “OBAVJEŠTENJA I INFORMACIJA”

SEMINAR 2020

SINDIKALNE PODRUŽNICE OSNOVNIH ŠKOLA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

n/p Sindikalni povjerenik

Na osnovu Odluke skupštine nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona (broj:45/20)  od 18.06.2020.godine, upućujem Vam

P O Z I V

za seminar

Seminar će biti organiziran 15.08.2020.godine u SRC „Ajdinovići“ Olovo, sa početkom u 11 sati.

Seminar je otvoren za sve zainteresirane članove Sindikata.

Program seminara i bit će naknadno utvrđen a jedan od edukatora bit će prof. dr.sci. Esad Bajtal, istaknuti intelektualac i analitičar društvenih zbivanja u Bosni i Hercegovini i šire.

Svaka sindikalna pordružnica može prijaviti koliko želi svojih članova uz kotizaciju od 10,00 KM za svakog člana, te sredstva uplatiti na račun: 1610000172240098 sa naznakom „Kotizacija za seminar“ najkasnije do 05.08.2020.godine, te spisak prijavljenih članova sa kopijom uplatnice dostaviti na fax (030 518 413) ili mail (sinos.tr@bih.net.ba) Sindikata.

Troškove prijevoza će snositi sindikalne podružnice ili sami članovi prema sopstvenom dogovoru. Prijevoz se može organizirati tako što se više podružnica sa približnih lokacija udruže i organiziraju autobuski prijevoz. Kordinatori za organizaciju prijevoza će biti članovi Upravnog odbora i povjerenici sa općina.

Troškove organizacije seminara i troškove boravka članova uključujući hranu i piće snosit će Upravni odbor.

Krajnji rok za prijavu je 05.08.2020.godine.

Prijave nakon tog datuma se neće moći uzimati u obzir zbog organizacijskih obaveza.

Napomena: Ukoliko dođe do ograničavajućih mijera usljed Covida-19 po pitanju okupljana koje bi donio Krizni štab Federacije Bosne i Hercegovine, seminar se neće organizirat o čemu će svi biti pravovremeno obavješteni.

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

5. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE NSSOOIO SBK-informacija

PREGLEDAJ GALERIJU SLIKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 18.06.2020.godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, održana je 5. redovna sjednica Skupštine nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisustvovalo oko 50 delegata i gostiju.

U okviru usvojenog dnevnog reda i nakon  konstuktivnog rada, date su određene informacije, iznijeta mišljenja, prihvaćene konstatacije,  zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 

 • Informacija sa pregovora vezanih za Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu

Continue reading “5. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE NSSOOIO SBK-informacija”