INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 06.12.2021. godine, održan je završni sastanak Pregovaračog tima Vlade i Pregovaračkog tima Sindikata koji zastupaju radnike koji plaću primaju iz Budžeta SBK.

U ime Vlade SBK sastanku su prisustvovali:

 • Tahir Lendo, premijer
 • Mirjana Plavčić, ministrica finansija
 • Bojam Domić, ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 • Feliks Vidović, ministar MUP-a
 • Zoran Marković, ministar pravosuđa i uprave

U ime Sindikata sastanku su prisustvovali:

 • Samir Kurtović, predsjenik sindikata državnih sližbenika i namještenika FBiH
 • Hajrudin Alibašić, sindikat državnih službenika i namještenika SBK
 • Dragan Škulj, sindikat MUP-a SBK
 • Rešad Jašarević, sindikat pravosuđa SBK
 • Muhamed Pajić. NSSOOiO SBK
 • Nada Jukić, NSDSŠ KSB
 • Abdulah Serezlija SVOONK SBK

Continue reading “INFORMACIJA SA SASTANKA”

INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 24.11.2021.godine, održan je sastanak Predsjenika sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Srednjobosanskog kantona i Ministra obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.

Tema sastanka bila je aktuelna problematika u sektoru obrazovanja na područuju Srednjobosanskog kantona, te aktivnosti u narednom periodu.

Nakon razmjene informacija, te konstuktivnih diskusija, konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 1. Osnovica za plaću zaposlenih za narednu 2022.godinu
 • Konstatovana je potreba da se izvrši korekcija osnovice za plaću za narednu 2022.godinu svim zaposlenim koji plaću primaju iz Budžeta SBK.
 • Korekcija osnovice za plaću je izvjesna, a njenu visinu utvrdit će Pregovarački tim Vlade i Pregovarački timovi Sindikata koji zastupaju radnike koji plaću primaju iz Budžeta SBK.
 • Eventualni dogovor o visini osnovice za plaću treba biti formaliziran u smislu potpisa strana u pregovorima.

 1. Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu
 • Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona je sačinilo hodogram aktivnosti kojim će se vršiti implementacija Pravilnika.
 • Osnovne i srednje škole su dobile određeno upustvo u smislu početka implementacije Pravilnika.
 • U narednim danima će škole dobiti preporuku da se zainteresirani nastavnici i stručni saranici mogu prijaviti za obavljanje poslova privremenog savjetnika koji će izvršiti inicijalni nadzor do potpune implementacije Pravilnika. Odabir zainteresiranih kandidata će obaviti Ministarstvo.
 • Komisija za izradu Pravilnika, koji je imenovao Mnistar, nastavit će sa radom u cilju otklanjanja eventualnih nejasnoća ili dilema u smislu njegove implementacije.
 • Ministarstvo će organizirati edukativni sastanak na kome će biti prisutni direktori škola i članovi Komisije, kako bi se implemantacija izvršila na ispravan i metodološki identičan način u svim školama.
 1. Instrukcija za kreiranje 40-satne radne sedmice
 • Obzirom da postoji dosta različitog pristupa u primjeni Pedagoških standarda prilikom kreiranja 40-satne radne sedmice, te određenog nezadovoljstva pojedinih nastavnika i stručnih saradnika, konstatovano je da postoji potreba izdavanja određene instrukcije sa ciljem ujednačavanja pristupa.
 • Minstar će u narednom peridu sagledati određene prijedloge , iste korigovati i dopuniti, te instrukciju dostaviti u sve osnovne i srednje škole na postupanje.
 1. Realizacija pravomoćnih i izvršnih sudskih preduda
 • Nezavisni samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog nantona je posredstvom advokata podnio inicijativu Vladi putem Ministarstva pravosuđa i uprave za zaključivanje nagodbe u smislu realizacije pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda
 • Sličnu inicijativu su podnijeli i drugi sindikati, grupe i pojedinci.
 • Predsjednici Sindikata su iznijeli stav da se Vlada očituje o prijedlogu, te u slučaju pozitivnog očitovanja, pristupi zaključivanju ugovora o nagodbi i realizaciji u razumnom vremenskom periodu.
 • Mnistar je podržao inicijativu da se ovaj proces okonča na obostrano zadovoljavajući način.
 1. Izmjene i dopune NPiP za devetogodišnje osnovne škole koje nastaviu izvode i realiziraju na bosanskom jeziku
 • Postignuta je saglasnost da se izvrše izmjene i dopune NPiP za devetogodišnje osnovne škole koje nastavu izvode i realiziraju na bosanskom jeziku, sa ciljem zaštite i digniteta nastavničkog poziva, te kvaliteta obrazovnog kadra.
 • Zbog objektivnih razloga izmjene će biti objavljene najkasnije početkom 2022.godine.

S poštovanjem

PREDSJEDNIK

                                                                                                                  Muhamed Pajić

IMPLEMENTACIJA PRAVILNIKA

Poštovane koleginice i kolege,

Odlukom Ministra obrazovanja, mladih,nauke,  kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, formirana je Komisija za izradu Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama  u Srednjobosanskom kantonu.

Nakon višemjesečnog konstruktivnog rada, Komisija je u potpunosti usaglasila tekst Pravilnika, te isti uputila ministru na daljnji postupak, nakon čega je on verifikovan i objevljen u „Sl.novinama SBK“ broj:7/21.

Ovih dana, Ministarstvo je školama dostavilo akt kojim ih obavezuje da pristupe implementaciju Pravilnika.

Sindikat kao zainteresirana strana i čiji su članovi proaktivno učestvovali u radu Komisije, želi svoje članove podsjetiti na sljedeće aktivnosti:

 1. Svi članovi Sindikata treba da detaljno prouče tekst Pravilnika, sa ciljem da se pristupi kvalitetno njegovoj implementaciji
 2. Prilikom ocjenjivanja i vrednovanja uzimaju se sljedeći elementi:
 3. Uspješnost nastavnika u odgojno-obrazovnom radu sa učenicima
 4. Vanastavni stručni rad
 5. Stručno usavršavanje

Navedeni elementi su precizno razrađeni i bodovno valorizirani u posebno propisanim obrascima.

Natavnici i stručni saradnici se ocjenjuju opisnim ocjenama i to:

 1. Izvrstan
 2. Vrlo uspješan
 3. Uspješan
 4. Zadovoljava
 5. Ne zadovoljava

Ocjenjivanje će vršiti stručna komisija u školi koja broji 5 članova.

Članovi komisije su :

 • Direktor
 • Pedagog
 • Nastavnik koga izabre nastavničko vjeće
 • Nastavnik koga izabere stručni aktiv u školi (na primjer: aktivi I,II,III,IV,V razreda; aktiv kombinovanih odjeljenja; aktiv matemetika,fizika,informatika; aktiv biologija hemija domaćinosto; aktiv historija, geografija; aktiv muzička, likovna kultura, TZO; aktiv stranih jezika i građansko obrazovanje; aktiv vjeroučitelja…)
 • Nastavnik koga izabere uža struka (na primjer uža struka: razredna nastava, prirodne nauke, društvene nauke…)

Ukoliko škola ima mali broj aktiva, onda će članovi aktiva izabrati i predstavnika uže struke.

Prilikom provođenja procesa ocjenjivanja, u školi će se formirati više komisija a u svakoj komisiji će biti tri stana člana (direktor, pedagog, nastavnikj koga izabrere nastavničko vijeće) a ostala dva člana  komisije će biti članovi koje budu izabrali aktivi i uža struka.

Broj komisija u svakoj školi neće biti isti zbog brojnosti učenika u školi tj. broja aktiva. Svaka škola će imenovati onoliko komisija koliko ima aktiva.

Članovima komisije biraju se zamjenici, koji mjenjaju člana komisije samo u situaciji kada se vrši ocjenjivanje tog člana komisije (član komisije ne može ocjenjivati sam sebe).

Svaki nastavnik i stručni saradnik koji bude imao dovoljan broj bodova i adekvatnu ocjenu da može ući u proces sticanja zvanja mentor, savjetnik ili viši savjetnik, sam po sopstvenom izboru odlučuje da li će pristupiti procesu sticanja zvanja ili neće, o čemu obavještava direktora škole.

Ukoliko nastavnik i stručni saradnik pristanu da pristupe procesu sticanja zvanja, direktor škole je obavezan njegovu adekvatnu dokumentaciju dostaviti Ministarstvu.

Molim sve kolege, koje su u dosadašnjem radu, iskazali zavidne rezultate u odgojno-obrazovnom radu ,te svojom ličnošću i karakterom zavrđuju poštovanje kolega, da se prijave direktoru škole i kandiduju za privremenog savjetnika koji će obaviti inicijalni nadzor u školama,  dok se ne obavi prvi krug ocjenjivanja.

Neki od privremenih savjetnika će u procesu ocjenjivanja vjerovatno i steći određeno zavanje, dok neki neće ali je poželjno da se kandiduju svi oni koji sebe smatraju relevantnim kandidatom.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

            Muhamed Pajić

INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 21.10.2021.godine, na zahtjev Sindikata a na poziv Ministra, održan je sastanak između predsjenika Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja i Ministra obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta srednjobosanskog kantona.

Tema sastanka bila je aktuelna problematika u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na području srednjobosanskog kantona.

Nakon konstruktivnih diskusija , razmjene mišljenja i stavova, konstatovano je i dogovoreno sljedeće:

 1. Ramatrana je mogućnost povećanja osnovice za plaću, te konstatovano da će se detaljnije o toj mogućnosti razgovarati na sastanku između Pregovaračkog tima Vlade i Sindikata zaposlenih koji plaću primaju iz Budžeta srednjobosanskog kantona.
 2. Sindikati su ponovo delegirali problem za realizaciju pravomoćnih i izvšnih sudskih presuda, te predložili da ovaj problem razmotri i o istom se očitije se Vlada. U slučaju pozitivnog očitovanja, pristupilo bi se oprecionalizaciji.
 3. U cilju izjednačavanje prakse u školama, za provođenje svih propisa kojima se uređuje oblast obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu, Ministar će uz konsultacije sa Sdikatima i drugim subjektima obrazovnog procesa, sačiniti instukciju i istu dostaviti u sve osnovne i srednje škole na postupanje.
 4. Pristupit će se implementaciji Prtavilnika o ocjenijavnju, napredovanju i sticanju statusa učitelja ,nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u srednjobosanskom kantonu. Uputstvo za početak i tok ovih aktivnosti bit će dostavljeno narednih dana u sve osnovne i srednje škole.
 5. Izmjene i dopune nastavnih planova i progama za devetogodišnje osnovne škole koje nastavu izvode i realizuju na bosanskom jeziku će Ministarstvo realizirati u narednih mjesec dana.

S poštovanjem,                                                                                           PREDSJEDNIK

                                                                                                                       Muhamed Pajić

INFORMACIJA SA SATANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 07.10.2021.godine, na zahtjev Sindikata a na poziv Vlade Srednjobosanskog kantona, održan je satanak Pregovaračkog tima Vlade i Predsjednika sindikata radnika koji plaću primaju iz Budžeta SBK.

U ime Vlade Srednjobosanskog kantona sastanku su prisustvovali:

  • Tahir Lendo, premijer
  • Mirjana Plavčić, ministrica finansija
  • Bojan Domić, ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
  • Anto Matić, ministar zdravstva i socijalne politike

 

 • Zoran Marković, ministar pravosuđa i uprave

 

U ime Sindikata srednjobosanskog kantona sastanku su prisustvovali:

 • Samir Kurtović, sindikat uprave F BIH
 • Hajrudun Alibašić, sindikat kantnalnih organa uprave SBK
 • Muhamed Pajić, NSSOOIO SBK
 • Nada Jukić, NSDSŠ KSB
 • Abdulah Serezlija, SSVOONK SBK
 • Dragan Škulj, sindikat MUP-a SBK
 • Rešad Jašarević, sindikat pravosuđa SBK

Tema sastanka bila je projekcija Budžeta SBK za 2022.godinu, sa akcenton na osnovicu za isplatu plaća.

Continue reading “INFORMACIJA SA SATANKA”

SAOPĆENJE

Povodom 5.okotobra-Svjetskog dana nastavnika, u prostorijama Muzeja rodne kuće Ive Andrića u Travniku, održana je 3. (svečana) sjenica Upranog odbora nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona, u proširenom sastavu.

Pored članova Upravnog odbora, sjednici su prisustvovali: predsjednik Nadzornog oodbora, predsjednik Komisije za statut, predsjednica Suda časti, predsjednica Sekcije žena i drugi istaknuti aktivisti.

5. oktobar 2021. godine – proširena sjednica Upravnog odbora NSSOIOSBK   PREGLEDAJ GALERIJU

Continue reading “SAOPĆENJE”

SAOPĆENJE

Na inicijativu Obrazovne internacionale (EI) sa sjedištem u Bruxellesu, UNESCO je 1994.godine 5. oktobar proglasio Svjetskim danom nastavnika.

Povod ovog proglešenja je bio spomen na isti datum 1966.godine, kada je potpisana međunarodna Preporuka o statusu nastavnika u društvu.

Ovaj dan je prilika da se pokaže da je rad učitelja, nastavnika i profesora prepoznat kao jedan od najvažnijih  za ukupan razvoj društva, te da se kao takav cijeni. Continue reading “SAOPĆENJE”

INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 2. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 11.09.2021.godine, u prostorijama Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja srednjobosanskog kantona u Travniku, održana je 2. sjednica Upravnog odbora u novom sazivu.

Sjednici je prisustvovalo većina članova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora NSSOOIO SBK.

Continue reading “INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 2. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK”