INFORMACIJE SA ZAKLJUČCIMA

Dana 30.08.2021.godine, na zahtjev Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja, a na poziv Ministra obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, održan je radno-konsultativni sastanak.

Sastanku su prisustvovali:

 • Bojan Domić, ministar
 • Muhamed Pajić , predsjednik NSSOOIO SBK
 • Goran Puletić , predsjednik NSUUOŠ KSB
 • Abudulan Serezlija, predsjednik SVOONK SBK
 • Nada Jukić, predsjednica NSDSŠ KSB

Tema sastanka bila je akutelna problematika vezana za početak nove školske 2021./22. godine.

Nakon konstruktivnih diskusija i razmjene mišljena prihvaćeni su sljedeći 

ZAKLJUČCI:

 1. Konstatovano je da je došlo do propusta djelom od strane pojedinih škola, a dijelom pojedinih zaposlenih u Ministarstvu zaduženih za kontrolu i nadzor iz odjela za finansije, u primjeni Kolektivnih ugovora za osnovne i srednje škole po pitanju isplate regresa za godišnji odmor  i isplate plaće za vrijme godišnjeg odmora, te iste treba realizirati u skladi sa Kolektivnim ugovorima.

Ministar je naložio inspekcijski nadzor koji će sve propuste otkloniti i osigurati isplatu u skladu sa Kolektivnim ugovorima.

 1. Sindikati su iskazali potrebu da se otvori dijalog po pitanju realizacije pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda iz prethodnog perioda. Dogovoreno je da se organizira sastanak na ovu temu na kome bi učestvovali predstavnici Sindikata, Ministarstva finansija, Ministarstva pravosuđa i uprave , te Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, a sa ciljem da se ovaj postupak okonča.
 2. Ministar je pripremio upute vezane za početak nove školske 2021./22. godine, koje će biti razmatrane od strane Kriznog štaba Srednjobosanskog kantona. Nakon verifikacije uputa, iste će biti dostavljene na postupanje u sve osnovne i srednje škole u Srednjobosanskom kantonu.
 3. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Vlada Srednjobosanskog kantona je 28.06.2021.godine usvojila Zaključak po kome će svim zaposlenim u osnovnim i srednjim školama koji budu proglašeni tehnološkim viškom biti ponuđeno da rade u školama kao asistenti u nastavi pod istim finansijskim uvjetima pod kojim su do tada radili. 
 4. Ukoliko postoje određne nedoumice po pitanju primjene Kriterija o tehološkom višku i dopuni nastavne norme, zaintersirana i odgovorna strana (osoba koja je u postupku bodovanja i direktor)  mogu poslati upit za tumačenje Ministarstvu. Tumačenje će dati komisija koju će imenovati Ministar.
 5. Dogovoreno je da se nastavi sa aktivnostima po pitanju rada na Pravilniku o ocjenjivanju i napredovanju i prelasku u viši platni razred u osnovnim i srednjim školama, te njegovoj implementaciji.
 6. Komisija imenovana od strene Ministra za izradu Pravilnika o edukaciji nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama počet će sa radom u toku naredne sedmice.
 7. Učesnici sastanka preporučuju i pozivaju sve zaposlene u osnovnim i srednjim školama da izvrše vakcinaciju što je prije moguće, u cilju zaštite sebe, porodice,svojih kolege i učenika.

 

Za MINISTARSTVO                                               Za SINDIKATE SNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Bojan Domić, ministar                                          Muhamed Pajić, predsjednik NSSOOIO SBK

 

                                                                                 Goran Puletić, predsjednik NSUUOŠ KSB

 

                                                                                 Abdulah Serezlija, predsjednik SSVOONK SBK

 

                                                                                 Nada Jukić, predsjednica NSDSŠ KSB

S A O P Ć E N J E

GALERIJU SLIKA MOŽETE POGLEDATI NA OVOM LINKU

Dana 20.08.2021.godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, uz prisustvo 46 delegata i gostiju, odžana je 2. izvještajno-izborna sjednica Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Nakon intoniranja himne Bosne i Hercegovine, sjednicu je otvorio i prisutne pozdravio predsjenik Upravnog odbora NSSOOIO SBK Muhamed Pajić, te čestitao izbor svim  sindikalnim povjerenicima, te svim kandidatima za izbor na bilo koju poziciju u Sindikatu. Continue reading “S A O P Ć E N J E”

INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 22. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 10.08.2021.godine, u prostorijama Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja srednjobosanskog kantona u Travniku, održana je 22. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisustvovalo većina članova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora NSSOOIO SBK.

U okviru  usvojenog i dopunjenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

Continue reading “INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 22. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK”

INFORMACIJA SA SATANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 01.07.2021.godine, na zahtjev Sindikata a na poziv Ministra, održan je radno-konsultativni sastanak.

Sastanku su prisustvovali:

Bojan Domić, ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona

Muhamed Pajić, predsjednik NSSOOIO SBK

Abdulan Serezlija, predsjenik SSVOONK SBK

Nada Jukić, predsjenica NSDSŠ KSB

Goran Pulteić, predsjenik NSUUOŠ KSB je zbog ranije preuzetih obaveza bio opravdano odustan.

Tema sastanka bila je aktuelna problematika u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Srednjobosanskog kantona i aktivnosti u cilju poboljšanja.

Na sastanku je razmotreno i dogovoreno sljedeće:

 1. Pravilnik o ocjenjivanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama  u Srednjobosankom kantonu je verificiran od strane ministra i isti će biti objavljen u narednom broju Službenih novina SBK.
 2. Komisija koja je radila na izradi Pravilnika će nastaviti da prati njegovu implementaciju, te će izvršiti eventualnu nadogradnju ili preciziranje dijela koji se ondosi na rad stručnih aktiva.
 3. Istaknuta je potreba da se za stručne saradnike koji ranije nisu radili u školama (defektolog, logoped, psiholog…) sačini detaljan opis poslova u smislu normiranja.
 4. Iskazana je potreba da se preciziraju poslovi i obaveze volontera i pripravnika sa ciljem stvaranja veće odgovornosti i kvalitetnije edukacije.
 5. Upis učenika u srednje škole, te formiranje odjeljenja u osnovnim školama još nije okončao, te će ministarstvo  po tom pitanju tražiti realna rješenja.
 6. Eventualni tehnološki višak koji se može pojaviti na početku školske godine, moguće je rješavati angažmamom na poslovima asistenta u nastavi, pod istim uvjetima. Vlada SBK je dala saglasnost na ovaj vid zbrinjavanja.
 7. Ministar će organizirati sastanak na kojem će se razmotriti korekcija Nastavnog plana i programa za devetogodišnje osnovne škole koje nastavu realizuju na bosanskom jeziku, kako bi se preduprijedili eventualni problemi te vrste na počeku nove školske godine.
 8. Ministar je fotmirao Radnu grupu za izradu Pravilnika o stručnom usavršavanju nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu.

S poštovanjem, predjednik Muhamed Pajić

INFORMACIJE, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 21. SJENICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 25.06.2021.godine, održana je 21. sjednica Upravnog odbora nezavisnog samostalnog sindikata odnovnog obrazvanja i odgoja srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prislustvovala većina članova Upravnog odbora ,dok je jedan član bio opravdano odsutan zbog porodičnih obaveza a predsjenik Nadzornog odbira zbog bolesti.

U okviru  usvojenog dnevnog reda date su određene informacije, iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke.

Continue reading “INFORMACIJE, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 21. SJENICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK”

INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 09.06.2021.godine, u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, održana je završna sjednica Komisije za izradu pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Sredbnjobosanskog kantona.

Ministar Bojan Domić je svojom odlukom imenova Komisiju u sastavu:

 • Ministarstvo obrazovanja:
 1. Nezira Fuško –predsjednica komisije
 2. Ivica Augustinović-zamjenik predsjednice komisije
 • Sindikat osnovnih škola:
 1. Muhamed Pajić-član
 2. Azra Memija-član
 3. Goran Puletić –član
 • Sindikati srednjih škola:
 1. Abdulah Serelija-član
 2. Nada Jukić-član
 • Direktori osnovnih škola:
 1. Midhat Škrijelj-član
 2. Jašarević Adis-zamjenski član
 3. Dražena Hegediš-član
 4. Anđa Džambas-član
 • Direktori srednjih škola:
 1. Nevzudin Buzadžija-član
 2. Niko Grganović-član

Zadatak Komisije je bio da sačini i usaglasi tekst Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu, te isti dostavi Ministru na dalji postupak.

Nakon dugog niza sastanaka, usaglašavanja i dorade teksta, Komisija je u cijelosti usaglasila tekst Pravilnika, te formu i sadržaj pratećih obrazaca.

Komisija je usaglašeni tekst Pravilnika dostavila Ministru na verifikaciju, nakon čega bi isti trebao biti objavljen u Službenim novinama Srednjobosanskog kantona, te počela njegova implementacija.

Članovi Komisije ipred Sindikata se zahvaljuju svojim članovima na podršci, strpljenju i razumjevanju a ostalim članovia Komisije na korektnosti pri radu.

Posebno se se zahvaljujemo Ministru na prihvatanju inicijative za izradu ovog Pravilnika i uključivanju u Komisiju svih zainteresiranih strana za ovu materiju.

S poštovanjem,

INFORMACIJA

Poštovene koleginice i kolege,

Dana 09.06.2021.godine, Koordinacija sindikata obrazovanja Srednjobosanog kantona je Ministarstvu obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta, te Vladi Srednjobosanskog kantona podnijela zahtjev za produženje ugovora o radu za radnike koji imaju ugovor o radu na određeno vrijeme.

Naime, ovaj zahtjev temeljimo na činjenici da je zbog pandemije tekuća školska godina morala biti produžena, te postoji realna potreba za okončanjem poslovnih obaveza svih radnika koji imaju ugovor o radu na određeno vrijeme.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 20. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 24.04.2021.godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku,  održana 20. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici su prisustvovala većina članova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora NSSOOIO SBK.

Jedan član Upravnog odbora je bio opravdano odsutan.

U okviru  usvojenog dnevnog reda date su određene informacije, iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke.

Continue reading “INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 20. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK”