INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 18. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege, Dana 12.12.2020.godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku,  održana 18. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona. Sjednici je prisustvovalo 10 člnova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora, dok su 2 člana Upravnog odbora bila opravdano odsutna zbog bolesti. U okviru usvojenog dnevnog reda date su određene informacije, iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke.  

 • Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Upravnog odbora NSSOOIO SBK

  Zapisnik je sačinjen od strene imenovanog zapisničara Upravnog odbora, te je isti jednoglasno usvojen bez primjedbi.  

 • Izvještaj o radu Komisije za izradu Prtavilnika o ocjenjivanju, napredovanju i prelasku u viši platni razred učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama , te ocjenjivanju, i napredovanju odgajatelja i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu

  Informaciju o radu Komisije, te toku usaglašavanja pri izradi Pravilnika, podnio je Predsjenik Upravnog odbora u svojstvu člana Komisije. Nakon diskusija usvojen je sljedeći zaključak: Upravni odbor podržava  članove Komisije ispred Sindikata u radu na tekstu Pravilnika, zasnovanom na pricipima utvrđenim Kolektivnim ugovorom i dogovorenim okvirom.  

 • Izvještaj o radu Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu

  Izvještaj o formiranju Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora, te razmatranju pojedinih zahtjeva podnio je Predsjednik Upravnog odbora u svojstvu člana Komisije. Konstatovano je sljedeće:

 • Komisija je formirana na temelju odredbi Kolektivnog ugovora za osnovne škole, odlukom Vlade Srednjobosanskog kantona.
 • Članove Komisije predložile su strane potpisnice Kolektivnog ugovora (Vlada i Sindikat).
 • Imeneovana Komisija je jedina nadležna da tumači Kolektivni ugovor a ne bilo koja strana ili pojednac (vlada, sindikat, ministar, direktor…).
 • Komisija može dati:
 1.  tumačenje – ako je upit takav da se daje opće tumačenje koje je uvijek primjenjivo za sve
 2. Odgovor- ako je upit takav da se odnosi samo na problem određene osobe
 • Komisija odluke donsi konsenusom. Ukoliko se ne postigne konsenzus od strane Komisije, onda je sud jedina instanca koja može donijeti valjanu odluku.
 • Upravni odbor poziva sve članove Sindikata da svaki eventualni problem po pitanju primjene Kolektivnog ugovora dostave pisanoj formi putem svog povjerenika Sindikatu, koji će to proslijediti Komisiji za tumačenje.
 • Komisija nije postigla saglasnost u tumačenju dva upita, te je će se isti pokušati riješiti na drugi način.

 

 • Instukcija Ministarstva obrazovanja Srednjobosanskog kantona

  Obaveze svih radnika po pitanju rada u 40-satnoj radnoj sedmici su utvrđene Pedagoškim standardima i Kolektivnim ugovovorom. Obzirom da je u pojedinim školama dolazilo do odstupanja i jednostranog tumačenja primjene 40-satne radne sedmice, prihvaćena je inicijativa Sindikata da Ministarstvo obrazovanja sačini instrukciju kojom će se ova materija precizirati u njenoj primjeni.  

 • Anex kolektivnog ugovora za osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu

  Da bi se pravo radnika u skladu sa članom 39. Kolektivnog ugovora primjenilo na identičan u osnovnim i srednjim školama neophodno je da se članom 39. u stavu 3. utvrdi početak primjene od 01.01.2020.godine. Ova intervenicija je usaglašena u okviru ministarstva i dostavljena Vladi na očitovanje.  

 • Pozicija osnovnog obrazovanja u prijekciji budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu

  Projekcijom Budžeta za 2021.godinu planirat će se sredstva za plaće i zaposlenih u skladu sa Kolektivnim ugovorom.  

 • Obaveze sindikalnih podružnica na kraju kalednadske godine

  Upravni odbor je donio Uredbu o radu sindikalnih podružnica i Instrukciju o vođenju finansijske dokumentacije u sindikalnim podružnicama, te je iste dostavio u sve sindikalne podružnice. Sindikalne podružnice su obavezne da u skadu sa Uredbom i Instukcijom sačine sljedeće:

  • Izvještaj o radu podružnice za 2020.godinu
  • Program rada podružnice za 2021.godinu
  • Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2020.godinu
  • Izvještaje i program prezentirati i usvojiti na sjednici sindikalne podružnice

 

 • Svaka sindikalna podružnica je obavezna da finansijski izvještaj sačinu na obrsacu koji je sačinjen od strane računovodstvenog srevisa i dostavljen u podružnice. Ovako sačinjeni izvještaj na propisanom obrascu, potpisan od strane povjerenika, ovjeren pečatom sindikalne podružnice, te usvojen na sjednici sindikalne podružnice ,treba dostaviti Sindikatu u orginalnom primjerku najkasnije do 10.01.2021.godine. 

 

 • Ovi izvještaji će biti sastavni dio konsolidovanog finansijskog izvještaja koji bude radio računovodstveni servis za NSSOOIO SBK.
 • Sindikalna podružnica koja ne bude uradila izvještaj u skladu sa ovom isnsrukcijom snosit će svaku vrstu odrgovornosti.

 

 • Analiza obilježavanja 5. Okotobra-Svjetskog dana nastavnika

 

 • 5.oktobrar-Svjetski dan nastavnika obilježen je u uvjetima prilagođenim epidemiokoškoj situaciji.
 • Organuzacija i program bili su na zavidnom nivou.

 

 • Tekuća pitanja

 

 1. Organizacija nastave u vanrednim okolnostima izazvanim pandemijom Covida-19.

-Upravni odbor je ocjenio da je organizacija nastave u vanrednim uvjetima, te odgovornost svih učesnika u nastavnom procesu izuzetno dobra i na zavidnom nivou. -Upravni odbor se zahvaljuje svim učesnicima nastavnog procesa na odgovornom pristupu u radu u uvjetima pandemije.

 1. Polaganje sručnih ispita za pripravnike

-Ministarstvo brazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Srdnjobosanskog katona je sačinilo izmjenjeni pravilnik za polaganje stručnih ispita, sa ciljem da se omogući polaganje stručnog ispita svim kandidatima koji su stekli  pravo polaganja. S poštovanjem,

INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 09.12.2020.godine, u prostorijama Vlade srednjobosanskog kantona, održan je sastanak Komisije za izradu Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju, i prelasku u viši platni razred učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, te ocjenjivanju i napredovanju odgajatelja i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu.

Rješenjem Ministra u sastav Komisije imenovani su predstavnici Ministarstva obrazovanja, Sindikata osnovnih i srednjih škola  kao i predstavnici direktora osnovnih i srednjih škola Srednjobosanskog kantona.

Komisija je održala 4 radna satanka na kojoima je usaglašavan tekst Previlanika, te je dio teksta usaglašen, dok je drugi dio teksta u procesu usaglašavanja.

Rad Komisije bit će nastavljen 14.12.2020.godine.

S poštovanjem,

predjsednik Pajić Muhamed

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 27.11.2020.godine, na poziv Ministra obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, održan je radni sastanak sa predsjednicima Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Srednjobosanskog kantona.

Nakon konstuktivnih diskusija, razmjene mišljenja i prijedloga, kostatovano je i zaključeno sljedeće:

 1. Organizacija i tok nastave pod posebnim okolnostima izazvanim pandemijom Covida-19 ocjenjen je dobar, obzirom da nije bilo značajnijih epidemioloških problema u školama.
 2. Obzirom da je bilo različitog pristupa pri raspodjeli i preraspodjeli sati u okviru 40-satne radne sedmice, Ministarstvo će izdati posebnu instukciju zasnovanu na Pedagoškim standardima, Kolektivnim ugovorima, te Kriterijima i procedurama za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama, sa ciljem da se ova problematika uredi na jedinstven i precizan način.
 3. Razmotren je okvirni tekst Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i prelasku u viši platni razred učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, te ocjenjivanju i napredovanju odgajatelja i stručnih saranika u predškolskim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu. Pomenuti tekst će biti predmetom daljnjeg usaglašavanja na sastanku nadležne Komisije dana 01.12.2020.godine.
 4. Stučni ispiti za pripravnike koji su stekli uvjet za polaganje održat će se do 31.12.2020.godine, pod posebnim okolnostima i prilagođenom pravilniku. poštovanjem,

S poštovanjem, predsjednik Muhamed Pajić

INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,
Dana 15.10.2020.godine, na poziv Ministra, održan je sastanak predsjednika Sindikata
osnovnog i srednjeg obrazovanja sa ministrom obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
Srednjobosanskog kantona.
Tema sastanka bila je aktuelna problematika u smislu organizacije nastave u posebnim
okolnostima izazvane pojavom Covida-19, kao i tekuće aktivnosti u obrazovanju.
U toku sastanka konstatovano je i zaključeno sljedeće:
1. Na osnovu prethodnoh mišljenja, sugestija i procjene stanja , ministar je podnio
zahtjev Zavodu za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona da se nastava u svim
osnovnim i srednjim školama produži tako da se ubuduće redovno održavaju 6. i 7.
časovi, što je prihvaćemo.
Zvanična odluka sa uputstvom po ovom pitanju će biti dostavljeno u sve osnovne i
srednje škole u narednim danima.
2. Dogovorena je pravna procedura vezana za realizaciju člana 39. Kolektivnog ugovora
sa ciljem njegove implementacije od 01.01.2020.godine.
3. Rezmjenjeni su stavovi po pitanju rada na Pravilniku o ocjnjivanju , napredovanju i
sticanju zvanja za nastavnike i stručne saradnike u osnovnim i srednjim školama.
Zaključeno je da dio radne grupe nakon okvirnog dijela dokumenta izvrši konsultacije
sa ministrom u cilju poboljšanja teksta i dobivanja opće podrške za ovaj dokument.
4. Zaključeno je da se član 48. Kolekktivnog ugovora vrlo jasan i treba se primjeniti u
potpunosti bez jednostranog tumačenja ili opstrukcije.
5. Saradnja između Ministarstva i Sindikata će se nastaviti.
S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Muhamed Pajić

5. OKTOBAR-SVJETSKI DAN NASTAVNIKA

Poštovane koleginice i kolege,

Povodom 5.oktobra-Svjetskog dana nastavnika, Nezavisni samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona je u sali Internacionalnog univerziteta Travnik, održao svečanu sjednicu Skupštine.

Sjednicu je otvorila i prisutne pozdravila dopredsjednica Upravnog odbora NSSOOIO SBK Azra Memija, te naglasila zanačaj poziva prosvjetnog radnika u društvu.

PREGLEDAJ GALERIJU SLIKA SA OBILJEŽAVANJA DANA NASTAVNIKA 5. oktobar 2020

U ime gostiju prisutne je pozdravio počasni član Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Srednjobosanskog kantona, te bivši dugogodišnji predsjednik Kantonalnog odbora Nedžad Jahić, te govorio o potrebi jedinstva u Sindikatu i među Sindikatima.

O značaju 5. oktobra, negovom proglašenju i obilježavanju u svijetu govorio je Smajo Gazić, član Upravnog odbora NSSOOIO SBK.

O društvenim aktuelnostima i njihovim refleksijama na stanje u obrazovanju na području Srednjobosanskog kantona i šire, govorio je Muhamed Pajić predsjednik Upravnog odbora NSSOOIO SBK, te istakao da „obrazovanje nije društvena potrošnja nego je najsigurnija investicija u budućnost, razvoj i napredak društva“.

Nakon kulturnog dijela programa u kome su učestvovali nastavnici Osnovne muzičke škole Travnik, pod vodstvom Seje Smajiša sa harmonikom, te moderatorima Žaklinom Hodžić i Lejlom Pružan, pristupilo se dodjeli priznanja zaslužnim sindikalnim aktivistima i uspješnim prosvjetnim radnicima.

Priznanje su dobili sljedeći prosvjetni radnici:

 1. Sušić Samir SP OŠ „Voljevac“ Gornji Vakuf-Uskolje
 2. Dedić Lejla SP OŠ „Drvetine“ Bugojno
 3. Muminović Besim SP II osnovna škola Bugojno
 4. Topalović-Smajić Mirela SP OŠ „Berta Kučera“ Jajce
 5. Mašetić Zijad SP OŠ „Pajić Polje“ Gornji Vakuf-Uskoplje

Priznanja su uručili istaknuti sindikalni aktivisti Redžić Jasna SP OŠ „Berta Kučera“ Jajce i Čorbić Adnan SP OŠ „Turbe“ Travnik.

U ime svih dobitnika priznanja zahvalio se Sušić Samir.

Dodjeljena su dva podsthumna priznanja za istaknute članove Sindikata:

 1. Lendo Saudin OŠ „Dolac“ Travnik
 2. Murtić Hikmet OŠ „Kiseljak 1“ Kiseljak

Ova priznanja je primila Mameledžija Amela SP OŠ „Dolac“ Travnik, te će naknadno biti uručena porodici.

Plaketa za prvog počasnog člana Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona dodjeljena je Prijić Vahidu a uručena od strane člana Upravnog odbora Jahić Aldina SP OŠ „Kiseljak 2“ Kiseljak. 

Nakon okončanja svečane sjednice upriličen je koktel za sve učesnike.

Upravni odbor se zahvaljuje svim prisutnim i gostima na učešću u ovoj svečanosti.

S poštovanjem, predsjednik Muhamed Pajić

INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,

U skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora za djelstnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu, Ministar obrazovanja nauke, mladih , kulture s sporta je svojim rješenjem imenovao Kimisiju za izradu Pravilnika o praćenju, ocjenjivanju i napredovanju, nastavnika i stučnih saradnika.

Dana 23.09.2020.godne, Komisija je održala drugi sastanak  na kojem se radilo na usaglašavanju teksta Pravilnika.

Komisija je usaglasila određeni dio teksta Pravilnika, te razmotrila koncepciju budućeg rada.

U cilju efikasnijeg rada, Komisija je podjeljena u svije grupe koje će pripremiti početni mateijal za dva različita poglavlja i raditi na njihovom usaglašavanju.

Pomenuta poglavlja će biti dorađivanja na zajedničkom sastanku Komisije.

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

INFORMACIJA

 

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 10.09.2020.godine, na poziv Ministra obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona održan je konstituirajući sastanak Radne grupe/Komisije za izradu Pravilnika o praćenju, osjenjivanju i napredovanju nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona.

Radnu grupu/Komisiju čine:

 • Predstavnici Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta SBK
 • Predstavnici Sindikata osnovnih i srednjih škola SBK
 • Predstavnici direktora osnovnih i srednjih škola SBK

Na sastanku je zvanično Radna grupa/Komisija konstituisana, te utvrđeni principi na kojima će se zasnivati izrada pravilnika.

Učesnici sastanka su primili početni mateijal koji će biti osnova za izradu pravilnika, te su dogovorili modalitet i vremenski okvir rada.

S poštovanjem,

OBAVJEST

Poštovane koleginice i kolege,

Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu (Sl.novine SBK broj:9/20), u članu 48 stav 1 utvrđeno je sljedeće: „Sindikalni povjerenik u školi ima pravo , za obavljanje svojih dužnosti u sindikatu, na dva sata sedmično koja ulaze u nastavnu normu, jedan sat za pripreme i jedan sat za ostale poslove u okviru 40-satnog radnog vremena.“

Shodno ovoj odredbi molim sve sindikalne povjerenike da ne pristaju na manipulciju sa ovim pravom koje je bezuvjetno, te da se ovi sati implementiraju u rješenju o 40-satnoj radnoj sedmici.

Ovo pravo utvrđeno je kao kompenzcija za sindikalni rad i ne može se ograničavati, uvjetovati ili selektivno primjenjivati.

U pojedninim školama direktori pokušavaju ovim satima kopenzirati nastavnu normu pojedinim zaposlenicima, te ih ubjeđuju da onu koji nemaju normu budu sindikalno povjerenici umjesto izabranih.

U tok konstekstu upozoravamo da se promjena sindikalnog povjerenika radi dopune 40-satne radne sedmice neće verifikovati od strane organa Sindikata, obzirom da bi se na taj način obesmislila pozicija sindikalnog povjerenika.

Koristim ovu priliku da Vas obavjestim da je Vlada Srednjobosanskog kantona donijela odluku o imenovanju Komisije za praćenje i tumačenje kolektivnog ugovora za osnovne škole, te će ista rješenjem Premijera Vlade, početi sa radom u narednom periodu.

Obzirom da je Komisija jedina nadležna da daje tumačenje Kolektivnog ugovora, pozivam sve članove da se po tom pitanju obrate sindikalnom povjereniku, koji će zahtjeve za tumačenje u pisanoj formi dostaviti Sindikatu.

Takođe Vas obavještavam da je rješenjem Ministra imenovana Radna grupa za izradu pravilnika o prećenju, ocjenjivanju i vrednovanju nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, te će ista početi sa radom u narednom periodu.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

                                                                                                                                          Muhamed Pajić