OBAVJEŠTENJA I INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,
1. Obavještavam Vas da je Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog školstva u
Srednjobosanskom kantonu te Aneks Kolektivnog ugovora za djlatnost osnovnog
školstva u Srednjobosanskom kantonu objavljen u „Službenim novinama
Srednjobosanskog kantona“ (broj:9/20 od 20.jula 2020.godine). Isti potpisani tekst su
sindikalne podružnice dobile na 5. sjednici Skupštine NSSOOIO SBK održanoj
18.06.2020.godine u Travniku. Continue reading “OBAVJEŠTENJA I INFORMACIJA”

SEMINAR 2020

SINDIKALNE PODRUŽNICE OSNOVNIH ŠKOLA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

n/p Sindikalni povjerenik

Na osnovu Odluke skupštine nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona (broj:45/20)  od 18.06.2020.godine, upućujem Vam

P O Z I V

za seminar

Seminar će biti organiziran 15.08.2020.godine u SRC „Ajdinovići“ Olovo, sa početkom u 11 sati.

Seminar je otvoren za sve zainteresirane članove Sindikata.

Program seminara i bit će naknadno utvrđen a jedan od edukatora bit će prof. dr.sci. Esad Bajtal, istaknuti intelektualac i analitičar društvenih zbivanja u Bosni i Hercegovini i šire.

Svaka sindikalna pordružnica može prijaviti koliko želi svojih članova uz kotizaciju od 10,00 KM za svakog člana, te sredstva uplatiti na račun: 1610000172240098 sa naznakom „Kotizacija za seminar“ najkasnije do 05.08.2020.godine, te spisak prijavljenih članova sa kopijom uplatnice dostaviti na fax (030 518 413) ili mail (sinos.tr@bih.net.ba) Sindikata.

Troškove prijevoza će snositi sindikalne podružnice ili sami članovi prema sopstvenom dogovoru. Prijevoz se može organizirati tako što se više podružnica sa približnih lokacija udruže i organiziraju autobuski prijevoz. Kordinatori za organizaciju prijevoza će biti članovi Upravnog odbora i povjerenici sa općina.

Troškove organizacije seminara i troškove boravka članova uključujući hranu i piće snosit će Upravni odbor.

Krajnji rok za prijavu je 05.08.2020.godine.

Prijave nakon tog datuma se neće moći uzimati u obzir zbog organizacijskih obaveza.

Napomena: Ukoliko dođe do ograničavajućih mijera usljed Covida-19 po pitanju okupljana koje bi donio Krizni štab Federacije Bosne i Hercegovine, seminar se neće organizirat o čemu će svi biti pravovremeno obavješteni.

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

5. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE NSSOOIO SBK-informacija

PREGLEDAJ GALERIJU SLIKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 18.06.2020.godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, održana je 5. redovna sjednica Skupštine nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisustvovalo oko 50 delegata i gostiju.

U okviru usvojenog dnevnog reda i nakon  konstuktivnog rada, date su određene informacije, iznijeta mišljenja, prihvaćene konstatacije,  zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 

 • Informacija sa pregovora vezanih za Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu

Continue reading “5. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE NSSOOIO SBK-informacija”

INFORMACIJE, MIŠLJENJA, STAVOVI, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 16. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 11.06.2020.godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, održana je 16.sjednica Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sijdnici je prisustvovalo 11 članova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora,dok je jedan član Upravnog odbora bio opravdano odsutan.

U okviru usvojenog dnevnog reda date su određene informacije, iznesena mišljenja, zauzeti stavovi, izneseni prijedlozi, prihvaćene konstatacije, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 

 • Usvajanje zapisnika sa 14. I 15.(online) sjednice Upravnog odbora NSSOOIO SBK

 

Zapisnike sa 14. redovne i 15. online sjednice Upravnog odbora sačinio je imenovani zapisničar Upravnog odbora,te su isti jednoglasno usvojeni u predloženom tekstu.

 

 • Informacija o aktivnostima vezanih za usaglašavanje spornih odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u SBK i njegovo potpisivanje

 

Informaciju je podnio predsjenik Upravnog odbora i član Pregovaračkog tima Sindikata. Nakon diskusija u kojima su učestvovali svi prisutni, Upravni odbor je konstatovao i zaključio sjedeće:

 • Pregovori u vezi Kolektivnog ugovora uglavnom traju dugo,sa puno neizvjesnosti, obrta tokom pregovaranja, iziskuju strpeljenje i kompromis, što je bilo i u ovom slučaju 
 • U okolnostima kakve su bile, situaciji koja se nametnula, pregovori su okončani uspješno, te se tekst Kolektivnog ugovora smatra dobrim
 • Ostvarena su tri ključna cilja utvrđena u platformi za pregovore:
 1. Nije došlo do ukidanja i redukcije prava koja su utvrđena u pretkodnom Kolektivnom ugovoru, nego su određena prava stečena i proširena
 2. Izjednačeni su koeficijenti za plaće svih nastavnika i stučnih saradnika, te je ispravljena dugogodišnja anomalija po tom pitanju 
 3. Izvršena je korekcija koeficijenata za nastavnike i stručne saradnike, te je smanjena razlika u koeficijentu za plaće između nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na minimalni 0,10. Krajnji cilj Sindikata je da se ova razlika popruno eleminiše

Ovi ciljevi neće biti odmah ostvareni u potpunosti ali hoće u periodu važenja ovog Kolektivnog ugovora.

 • Potpuna implementacija Kolektivnog ugovora predviđa i izradu određenih podzakonskih akata kao što su:
 • Pravilnik i kriteije za prijem radnika u osnovnim školama
 • Pravilnik i kriterije o tehnološkom višku radnika u osnovnim školama
 • Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i prelasku u viši platni razred učitelja, nastavnika/profesora i stručnih saradnika u osnovnim školama
 • Komisiju za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školastva
 • Mirovno vijeće
 • Pravilnik o sistematskom pregledu radnika u osnovnoj školi

U radnu grupu za izradu pravilnika o ocjenjivanju, naperdovanju i prelasku u viši platni razred Upravni odbor je imenovao Memiju Azru.

U komisiju za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora Upravni odbor je imenovao Pajić Muhameda i Gazić Smaju.

Za članove i zamjenike u Mirovnom vijeću Upravni odbor je imenovao sledeće: Rizvanović Avdo, Đugum Salko, Travnjak Sabahudin i Mavrković Jasminka.

 • Upravni odbor se ovim putem zahvaljuje svim našim članovim na razumjevanju, strpljenju, povjerenju i podršci u toku svih ovih aktivnosti

 

 • Aktivnosti Sindikata u periodu proglašenja nesreće izazvane pandemijom Covida-19

 

U toku proglašenja pandemije došlo je do ozbiljnih problema u punjenju Budžeta SBK , što se neminovno moglo odraziti na materijalni status naših članova.

Sindikat je uspostavio saradnju sa Ministarstvom obrazovanja, Vladom i drugim Sindikatima na područiju SBK sa ciljem da se putem socijalnog dijaloga izađe sa što manjim negativnim posljedicama po ekonomsko-socijalni i radno-pravni status zaposlenih.

Upravni odbor smatra da su u tom periodu odlično amorizovane negativne posljedice, te nije bilo značajnijeg udara na materijalni status zaposlenih.

 

 • Proglašenje počasnog člana NSSOOIO SBK

 

Upravni odbor je prihvatio zaključak da se Skupštini uputi prijedlog da Prijić Vahid bude proglašen prvim počasnim članom Sindikata.

 

 • Dogovor u vezi održavanja 5. Sjednice Skupštine NSSOOIO SBK

 

5.odgođena sjednica Skupštine NSSOOIO SBK održat će se 18.06.2020.godine (četvrtak) u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, sa početkom u 10 sati i 30 minuta.

Materijalni sa prijedlogom dnevnog reda su svim članovima skupštine ranije dostavljeni.

Dodatni materijali sa revidiranim dnevnim redom će biti dosrtavljeni prije početka sjednice.

 

 • Tekuća pitanja

 

Upravni odbor je usvojio prijedlog da se organizira sindikalni seminar u SRC „Ajdinovići“ Olovo u toku mjeseca augusta, prije početka naredne školske godine.

Forma seminara, te način organizacije bit će utvrđeni na sjednicama Skupštine i Upravnog odbora.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

INFORMACIJA- KOLEKTIVNI UGOVOR

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 05.06.2020.godine, u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, zaključen je i potpisam Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjeobosanskom kantonu.

Kolektivni ugovor je u ime Vlade potpisao Tahir Lendo-premijer a u ime Sindikata osnovnog obrazovanja Muhamed Pajić-predsjednik NSSOOIO SBK i Goran Puletić-predsjednik NSUUOŠ KSB.

U  narednom periodu, Kolektivnim ugovorom je zakonski regulisan i zaštićen radno-pravni i ekonomsko-socijalni status zaposlenih u osnovnim školama na području Srednjobosanskog kantona, što će istima pružiti sigurnost u radu i veću posvećenost sopstvenim radnim obavezama.

Sve sindikalne podružnice će kopiju Kolektivnog ugovora dobiti na sjednici Skupštine NSSOOIO SBK koje će se oržati u narednom periodu,  koja je bila odgođena zbog pandemije virusa Covid-19.

Koristim priliku da se u ime Upravnog odbora i Pregovaračkog tima Sindikata zahvalim svim našim članovima na razumjevanju, strpljenju, povjerenju i podršci,  Ministarstvu obrazovanja na korektnom vođenju pregovora, te Vladi na prihvtanju kompromisnog rješenja u cilju okončanja pregovora na zadovoljavajući način za obje strane.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

INFORMACIJA

Poštovane/i,

Dana 13.05.2020.godine u prostorijama Ministarstva obrazovanja, mladih, znanosti, kulture i športa KSB/SBK održan je sastanak predsjednika sindikata obrazovanja KSB/SBK i ministra obrazovanja. Predmet razgovora bila je aktualna problematika u obrazovanju te iplate plaća i naknada za 4.mjesec.

Ministar je informisao predsjednike sindikata obrazovanja KSB/SBK da će se 14.05. uplatiti naknada toplog obroka za sve ostvarene radne dane u 4.mjesecu.

Plaća za 4.mjesec će se isplatiti u punom iznosu sa zakašnjenjem zbog nedovoljnog punjenja Proračuna KSB/SBK. 

Obzirom na činjenicu da je Vlada KSB/SBK odgodila obračunati i platiti prekovremene sate tijekom nastave na daljinu, Sindikati će predložiti  kompromisno riješenje da se svi prekovremeni sati bez uvećanja isplate uz platu za 4. mjesec. O ovom prijedlogu sindikata obrazovanja će se razgovarati u narednom periodu.

Konsultacije u vezi usuglašavanja spornih odredbi Kolektivnog ugovora za osnovne škole će biti održane 14.05.2020. godine u prostorijama Ministarstva obrazovanja.

S poštovanjem, 

 

Za Koordinacioni odbor:

MUHAMED PAJIĆ                                                                                  ABDULAH SEREZLIJA

 

GORAN PULETIĆ                                                                                     NADA JUKIĆ

 

INFORMACIJA SA PREGOVORA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 20.04.2020.godine, na poziv premijera Vlade, održan je sastanak Pregovaračkog tima Vlade i predjednika Sindikata koji plaću primaju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona.

U ime Vlade sastanku su prisustvovali:

 • Tahir Lendo, premijer
 • Mirjana Plavčić, ministrica finansija
 • Bojan Domić, ministar obrazovanja, nauke,mladih, kulture i sporta
 • Feliks Vidović, ministar MUP-a
 • Anto Matić, ministar zdravstva i socijalne politike
 • Zoran Marković, ministar pravosuđa i uprave

U ime Sindikata sastanku su prisustvovali:

 • Muhamed Pajić, osnovno obrazovanje
 • Goran Pulteić , osnovno obrazovanje
 • Abdulah Serezlija, srednje obrazovanje
 • Nada Jukić, srednje obrazovanje
 • Dragan Škulj, MUP
 • Rešad Jašarević, pravoduđe i uprava
 • Refija Kulašin, državni službenici i namještenici

Tema sastanka bila je „Isplata plaća zaposlenim koji plaću primaju iz Budžeta SBK/KSB“

U uvodnom dijelu sastanka o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i općem finansijskom okviru Budžeta SBK/KSB za 2020.godinu, prisutne je upoznao premijer Tahir Lendo.

Analizu prihoda i rashoda Bužeta, sa akcentom na posljedice koje nastaju i koje će nastati usljed smanjenja javnih prihoda,  te namjeri Vlade da izvrši Rebalans Budžeta za 2020.godinu, prezenitrala je ministrica finansija Mirjana Plavčić.

Nakon iznijetih stavova i diskusija svih prisutnih, dogovoreno je sljedeće:

 1. Isplata plaća za 3. mjesec izvšit će se u punom iznosu u skadu sa važećim propisima
 2. Isplata prekovremenog rada u obrazovanju izvršit će se do dana prekida nastave u punom iznosu a nakon prekida nastave neće, nego će se isti evidentirati kao neisplaćen, što će biti premet naknadnog dogovora
 3. Isplata toplog obroka u obrazovanju će biti isplaćena u punom iznosu za sve dane, sa zakašnjenjem od nekoliko dana
 4. Isplata plaća i naknada za 4.mjesec će biti predmet ponovnih razgovora i zavisit će o prikupljenih sredstava
 5. Početak isplate plaća za 3. mjesec je u narednih 1-2 dana

S poštovanjem,

Koordinacioni odbor sindikata obrazovanja SBK/KSB:

 

 • Muhamed Pajić
 • Goran Puletić
 • Abdulah Serezlija
 • Nada Jukić

 

Za Koordinacioni odbor

Muhamed Pajić

INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 15.04.2020.godine, odžan je konsultativni sastank predsjenika sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja sa ministrom obrazovanja, nauke, mladih,kulture i sporta SBK/KSB.

Na sastanku je razmotrena aktuelna situacija nastala usljed pandemije Covida 19 u smislu refleksije na finansiranje u oblasti obrazovanja.

Sindikati su iznijeli stavove koji su dati u prethodnim saopćenjima, te iskazali spremnost za socijalni dijalog.

Pored navedenih, Sindikati su iznijeli i stav da je rad od kuće adekvatan radu na radnom mjestu, te u tom smislu smatraju da isplata plaća i naknada za mart treba biti bez bilo kakvog umanjenja.

Svi su bili saglasni da teret nastale krize treba ravnomjerno biti podnesen, te donesene mjere  i rješenja moraju biti jednaka za sve koji plaću primaju iz Budžeta SBK/KSB.

Konkretnije informacije o planiranim i poduzetim mjerama možemo imati nakon 20.04.2020.godine, kada će biti odžan sastanak  Sindikata svih budžetskih korisnika sa Pregovaračim timom Vlade.

S poštovanjem,

Koordinacioni odbor:                                       Za Koordinacioni odbor

 

 •  Muhamed Pajić                                                                            Muhamed Pajić
 • Goran Puletić
 • Abdulah Serezlija
 • Nada Jukić