IMPLEMENTACIJA KOLEKTIVNOG UGOVORA

Poštovene koleginice i kolege,

Dana 07.04.2018.godine , premijer Vlade Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo, u ime poslodavca i predsjednik reprezentativnog Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona Muhamed Pajić, u ime zaposlenika, potpisali su je Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu.

Danom potpisivanja, Kolektivni ugovor je stupio na snagu, te je neophodna njegova puna implementacija.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona je Kolektivni ugovor dostavilo u sve osnovne škole na području Srednjobosanskog kantona, kako bi isti moga da bude primjenjen.

Naime, sve škole su dužne svoje interne Pravilnike o radu uskladiti sa ovim Kolektivnim ugovorom i Zakonom o radu u roku od 60 dana od dana potpisivanja, što podrazumjeva i ugradnju specifičnosti u smislu otežanih uvjeta i sl.

Shodno odredbama ovog Kolektivnog ugovora, pripremljeni nacrt Pravilnika o radu treba da prođe temeljnu javnu raspravu kod članova Sindikata, razmotre se svi prijedlozi i primjedbe, te na sjednici sindikalne podružnce zauzme zvaničan  stav o istom, prije upućivanja na usvajanje Upravnom odboru škole.

Pozivamo sve članove Sindikata koji imaju ugovor o radu na neodređeno u nekoj od škola, a vrše dopunu nastavne norme u drugoj školi sa kojom imaju ugovor o radu na određeno vrijeme, da Upravnom odboru škole podnesu zahtjev za promjenu ugovora sa određeno na neodređeno vrijeme u smislu implementacije člana 8 i 9 Kolektivnog ugovora.
Ukoliko bude bilo kakvih opstukcija u smislu implementacije Kolektivnog ugovora, svaki član Sindikata može da se obrati kod advokata za pravnu pomoć i otvaranje eventualnog sudskog postupka.

Tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora može vršiti smo zajednička komisija Vlade i Sindikata i niko drugi.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić