INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,

Na temelju člana 57. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja, imenovana je Komisija za davanje tumačenja odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu.

Rješenje o imenovanju komisije donjeo je Predsjenik Vlade, na prijedlog ugovornih strana. Komisiju čine sljedeći članovi:

 • U ime Vlade: Katarina Velte, Refija Kulašin, Zoran Matošević i Sabina Halilović
 • U ime Sindikata: Muhamed Pajić, Goran Puletić, Smajo Gazić i Tanja Nikolić

Dana 16.07.2018.godne Komisija je imala prvi konstituirajući sastanak sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Komisije
 2. Donošenje Poslovnika o radu Komisije
 3. Tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora po prispjelim zahtjevima

Nakon usaglašavanja Komisija je jednoglasno prihvatila da se za predsjenika Komisije imenuije Katarina Velte, sekretarica Ministarstva obrazovanja a za zamjenika predsjenice imenuje Muhamed Pajić, predsjednik Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Nakon diskusija i usaglašavanja Komisija je jednoglasno usvojila Poslovnik o radu, te se pristupilo tumačenju odredbi Kolektivnog ugovora po prstiglim zahtjevima.

Komisija je razmatrala ukupno tri zahtjeva .

Nakon diskusija, Komisija je jednoglasno donijela dva tumačenja i to člana 33. člana 34. Kolektivnog ugovora za osnovne škole.

Tumačenja će biti objavljena na stranici Ministarstva i ista će biti dostavljna u sve osnovne škole.

Po pitanju trećeg zahtjeva Komisija je konstatovala da zhtjev  nije predmet tumačenja, nego predmet provedbe i za isti upit je dala odgovor.

Ovim putem podsjećam sve članove Sindikata da u slučaju potrebe tumačenja pojedinih odredbi Kolektivnog ugovora ZAHTJEV dostave SINDIKATU, sa naznakom ZA KOMISIJU ZA TRUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA.

Podsjećam članove Sindikata da komisija TUMAČI odredbe Kolektivnog ugovora a ne postupa po kršenju istih. Za kršenje odredbi Kolektivnog ugovora, neophodno se obratiti upravnom odboru škole, inspekciji ministarstva, inspekciji rada i u konačnici sudu.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 12.07.2018.godine, održan je radni sastanak predstavnika Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja i predstavnika Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona u cilju implementacije kolektivnih ugovaora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu.

Tema sastanka bilo je usaglašavanje Sporazuma o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka.

U ime Sindikata sastanku su prisustvovali: Muhamed Pajić-NSSOOIO SBK, Goran Puletić-NSUUOŠ KSB, Abdulah Serezlija-SVOONK SBK i Nada Jukić-NSDSŠ KSB.

U ime Ministarstva sastanku su prisustvovali: Kararina Velte-sekretarica Ministarstva, Zoran Matišević-pomoćnik ministra, Refija Kulašin-glavni kantonalni inspektor za obrazovanja i Franjo Ljubas-inspektor.

Početni radni mateijal pripremila je Katarina Velte kao mix dostavljenog materijala Ministarstva i Sindikata.

Nakom diskusija, strane nisu postigle sporazum u vezi ponuđenog teksta.

Sporni dio teksta je onaj koji govori o vremenu provedenom u školi za vrijeme štrajka.

Naime Sindikat smatra da se to uređuje Pravilima o štajku a Ministarstvo da to bude administrativno vrijeme 8,00-16.00 sati.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

RADNI SASTANAK PREDSJEDNIKA SINDIKATA SA MINISTRICOM

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 09.07.2018.godine, na poziv Ministrice obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantana, a na zahtjev Koordinacije sindikata obrazovanja, održan je radno-konsultativni sastanak.

Sastanku su prisustvovali: Katica Čerkez-ministica, Katarina Velte-sekretarica ministarstva, Muhamed Pajić-predsjednik NSSOOIO SBK, Goran Puletić-predsjednik NSUUOŠ KSB i Nada Jukić-predsjednica NSDSŠ KSB.

Tema sastanka bika je „Implementacija Kolektivnih ugovora za osnovne i srednje škole u Srednjobosanskom kantonu“.

Nakon uvodnih izlaganja i diskusija strane su saglasne u sljedećem:

 1. Da bi Kolektivni ugovori imali potpuni i željeni efekat neophodna je njihova implementacija u punom kapacitetu, što pdrazumjeva i donošenje određenih provedbenih akata utvrđenih Kolektivnim ugovorima.
 2. U dosadašnjem periodu formirane su Komisije za praćenje i tumačenje kolektivnih ugovora i članovima izdata rješenja (Komisija za osnovno obrazovanje i Komisija za srednje obrazovanje).
 • Bilo kakve nejasnoće po pitanju primjene i implementacije Kolektivnih ugovora neophodno je u formi upita dostaviti Komisijama.
 • Nikakva jednostana tumačenja nisu relevantna, ukoliko ne dolaze od nadležnih Komisija.
 1. U završnoj fazi je izrada „Kriterija i procedura za prijem radnika, smanjenje norme i proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama“.
 • Strane su saglasne da dio dokumenta koji se odnosi na tehnološki višak je zadovoljavajući i obstrano privatljiv.
 • Sindikati su iznjeli niz primjedbi na dio koji se odnosi na prijem zapslenika, te je zaključeno da ponovo primjedbe i prijedloge dostave ministarstvu u pisanoj formi a Ministrica će organizirati dodatni sastanak Radne grupe ispred Ministarstva i analizirati primjedbe i prijedloge koje dostave Sindikati.
 1. Radni mateijal Sporazuma o minimumu poslova u vrijeme štrajka Ministarstvo će dostaviti u toku dana a nakon toga će se organizirati usaglašavanje teksta.
 2. Strane su saglasne da se hitno pristupi frormiranju Mirovnog vijeća. Sindikati su dostavili prijedlog svojih čalnova, što treba da učini i Vlada.
 3. Ministarstvo ima obavezu da sačini Pravilnik o sistematskom pregledu zaposlenih, kako bi bio na snazi prije početka nove školeke godine.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

KOMENTAR NA OBJAVU KRITERIJA I PROCEDURA ZA PRIJEM RADNIKA, SMANJENJE NORME I PROGLEŠENJE TEHNOLOŠKOG VIŠKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Poštovane koleginice i kolege,

U toku pregovora između Sindikata i Vlade po pitanju Kolektivnog ugovora utvrđena je odredba da će Ministarstvo obrazovanja uz mišljenje i učestvovanje Sindikata donijeti „Kriterije i proceduru za prijem, smanjenje norme i proglašenje tehnološkog viška radnika“.

Nakon dogog i upornog insistiranja Sindikata da se pristupi realizacije ove odredbe iz Kolektivnog ugovora,  Ministarstvo je nevoljko pristupilo izradi ovog, za Sindikat izuzetno važnog dokumenta.

Ministarstvo je formiralo Radnu grupu koju su činili:

Ispred Ministarstva:

 • Katica Čekrez, ministica
 • Zoran Matošević, pomoćnik ministra
 • Katarina Velte, sekretar ministarstva
 • Refija Kulašin, glavni kantonalni inspektor za obrazovanje
 • Franjo ljubas, inspektor u ministarstvu obrazovanja

Ispred Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja:

 • Muhamed Pajić, predsjednik NSSOOIO SBK
 • Goran Puletić, predsjednik NSUUOŠ KSB
 • Abdulah Serezlija, predsjednik KO SSVOONK SBK
 • Nada Jukić , predsjenica NSDSŠ KSB

Ispred direktora osnovnih i srednjih škola:

 • Mujo Zahirović
 • Slavica Šerbečić
 • Admir Hodžić
 • Franjo Lujanović

Radna grupa je održala dva radne sastanka na kojim je razmatran početni radni materijal koji je pripremilo Ministarstvo.

Na drugom radnom sastanku umjesto predsjenika Muhameda Pajića u radu grupe učestvovala je dopredsjednica Azra Memija a umjesto predsjednika Abdulaha Serezlije učestvovala je Organa Burek, član Kontonalnog odbora.

Zaključak na kraju sastanka bio je da će Ministarstvo Sindikatima dostaviti tehnički uređen tekst sa svim elementima koji su usaglašeni.

Nakon što su Sindikati dobili prečišćen i  tenički uređeni tekst sa posljednjeg sastanka, održane su konsultacije predsjenika Sindikata osnovnog obrazovanja a dan poslije i konsultujući sastanak učesnika Radne grupe ispred Sindikata, sa ciljem očitovanja o dostavljenom tekstu.

Nakon analize prečišćenog teksta članovi Radne grupe ispred Sindikata u uočili određene odredbe koje ne odgovaraju usaglašenom tekstu sa sastanka, te u tražili dodatne konsultacije.

Sindikati su pored određenih tehničkih primjedbi iznijeli i one suštinske sa kojima se ne slažu, te dali vrlo konstuktivne prijedloge za poboljšanje tekstva i dovođenje u okvir Zakona o osnovnoj i Zakona o srednj školi:

 • U članu 3. Ugraditi odredbu iz Kolektivnog ugovora (član 6. stav 4. da se konkursi na određeno vrijeme moraju raspisati na neodređeno, ukoliko je na to radno mjesto sa punom normom prethodno raspisivan dva puta na određeno.
 • U članu 7. Smo predložili novu odredbu da ranik koji vrši dopunu nastavne norme u više škola a u međuvremenu se povaće obim poslova, sporazumno može otkazati radni odnos , a zadržati radni odnos do propisane pune norme.
 • Član 11. Koji se odnosi na radno mjesto direktora i predviđa „čuvanje“ tog mjesta , predlagali smo da se isti briše iz sljedećih razloga:
 1. Ovaj član je suprotan Zakonu o radu
 2. Ovim se vrši diskriminacija radnika i stavlja radno mjesto direktora u privilegovan položaj, što je suprotno svim međunarondnim konvencijama.
 3. Ovaj član je u koleziji sa članom 2. ovih Kriterija.
 4. U članu 12. stav 1 (a) predlagali smo preformulaciju i njegovo usklađivanje sa Zakonom o osnovnoj i Zakonom o srednjoj školi.

Naime, bolonjski sistem obrazovanja ne postoji u Zakonu o osnovnoj školi i Zakonu o srednjoj školi pa samim tim ni ECTS bodovi nemaju zakonsku utemeljenost. Ovaj način bodovanja je potpuno nezakonit, te u cilju dovođenje u zakonski okvir ponudili smo korektno rješenje, koje će zadovoljiti i zakonski okvir i suštinsku namjeru predlagača.

 • U članu 12. Stav 1 (e) gdje se boduje prosjek ocjena smatrali smo da se ta odredba treba brisati iz sljedećih razloga:
 1. Način ocjenjivanja na pojedinim fakultetima je različit 1-5 ili 5-10
 2. Evidentna razlika u kvalitetu pojedinih fakulteta što je utvrđuje njhovim rangom na međunarodnoj listi na koju većina naših fakulteta nije ni dospjela
 3. Evidentna razlika u kvalitetu znanja između javnih i privatnih fakulteta (na privatnim fakultetima nije  završio student samo u slučaju da nije uplatio predviđene rate, a znanje je irelevantno)
 4. Što je kvalitet fakulteta lošiji, ocjene su sve veće
 5. Evidentna je razlika u znanju između redovnih i vanrednih studenata

Ove činjenice ne vide jedino oni koji ne žele da vide i oni čiji je jedini cilj stvoriti mogućnost manipulisanja konkursima.

 • U članu 12. stav 1 predložili smo novu odredbu (i) koja se zasniva na članu 6.stav (5) Kolektivnog ugovora te predložili: „Nastavnik koji radi u istoj školi 3 i više godina sa punom normom na određeno vrijeme će prilikom ponovnog prijema se dodatno bodovati 10 bodova.
 • U članu 12. Predložili smo novi stav (6) koji će svaki kandidat za netačno dostavljene podatke i lažiranu dokumentaciju biti eliminisan iz konkursne procedure.
 • Učanovima 13. i 18. Prelagali smo da se komisije za bodovanje prijema i tehnološkog višaka formiraju na identičan način. Dato tiješenje je takvo da komisiju za prijem imenuje direktor a komisiju za tehnoliški višak nastavničko vijeće (kad se zapošljavaju novi radnici onda nastavničko vijeće niko ne pita a kad treba otpustiti onda se time treba baviti nastavničko vijeće!!)
 • Član 13. kojim se uvodi intervju sa kandidatma predlagali smo da se briše iz sljedećih razloga:
 1. Ovdje se radi o prosvjetnim radnicima a ne o imenovanim dužnosnicima za rakovodeće organe, kako je to predviđeno Zkonom o državnoj službi za koje je predviđen intervju
 2. Ne postoji instrument koji se mogu utvrditi interesi, profesiobalni ciljevi, stavovi i motivacija za rad u školi, te se bilo čiji stav i ocjena može smatrati subjektivnom
 3. Komisija koja vrši intervju nema nikakve profesionalne referense za to, osim što u najvećem broju pristaje na manipulaciju radi nečijih unaprijed projektovanih interesa
 4. Iskustvo iz prethodnog perioda nam govori da je intervju imao samo negativan efekat i stvarao nepovjerenje kod kandidata a činjenica da se za postojanje intervjua zalaže veći broj direktora samo potvrđuje navedeno
 • U članu 17. stav 3 odredba (g) predlagali smo da se pod brijem 2. Profesionalna bolest precizira ili briše, jer može otvorati prostor za manipulaciju i zloupotrebu

Umjesto da organizira sastanak za dodatne konsultacije i razmotri primjedbe i prijedloge, Ministarstvo na jednostran način tekst objavljuje na stranici Ministarstva i time pokušava ovu aktivnost okončati.

Ministarstvo obrazovanja treba da bude moralna i stručna osovina obrazovanja, koja će zaposlenim i onim koji to pretenduju biti, ulijevati znanje, povjerenje, poštovanje, stučnost i moralnost, jer je to smisao ove profsije.

Umjesto toga ono se poslužlo metodom „provincijskog varalice“ koji na prvom koraku vara svog prvog saradnika i saučesnika.

Kako drugačije protumačitti činjenicu da je u prečišećenom i korigovanom tekstu koji je dostavljen Sindikatima u članu 12. stav 1 odredba pod g ) stajalo: „Ukupan radni staž za nastavnike i stručne saradnike u obrazovanju za svaku navršenu godinu staža u kantonu 1 bod“ a u objavljenom tekstu 0,5 bodova.

Ovaj krajnje jednostran i prizeman potez koji je napravilo Ministarstvo suštinski mijenja sadržaj ovog dokumenta, što je za Sindikat neprihvatljivo.

Možda je poređenje previše grubo i ispod intelektualne razine ali zar sam taj gest to ne pokazuje.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić