INFORMACIJA SA SATANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 01.07.2021.godine, na zahtjev Sindikata a na poziv Ministra, održan je radno-konsultativni sastanak.

Sastanku su prisustvovali:

Bojan Domić, ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona

Muhamed Pajić, predsjednik NSSOOIO SBK

Abdulan Serezlija, predsjenik SSVOONK SBK

Nada Jukić, predsjenica NSDSŠ KSB

Goran Pulteić, predsjenik NSUUOŠ KSB je zbog ranije preuzetih obaveza bio opravdano odustan.

Tema sastanka bila je aktuelna problematika u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Srednjobosanskog kantona i aktivnosti u cilju poboljšanja.

Na sastanku je razmotreno i dogovoreno sljedeće:

  1. Pravilnik o ocjenjivanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama  u Srednjobosankom kantonu je verificiran od strane ministra i isti će biti objavljen u narednom broju Službenih novina SBK.
  2. Komisija koja je radila na izradi Pravilnika će nastaviti da prati njegovu implementaciju, te će izvršiti eventualnu nadogradnju ili preciziranje dijela koji se ondosi na rad stručnih aktiva.
  3. Istaknuta je potreba da se za stručne saradnike koji ranije nisu radili u školama (defektolog, logoped, psiholog…) sačini detaljan opis poslova u smislu normiranja.
  4. Iskazana je potreba da se preciziraju poslovi i obaveze volontera i pripravnika sa ciljem stvaranja veće odgovornosti i kvalitetnije edukacije.
  5. Upis učenika u srednje škole, te formiranje odjeljenja u osnovnim školama još nije okončao, te će ministarstvo  po tom pitanju tražiti realna rješenja.
  6. Eventualni tehnološki višak koji se može pojaviti na početku školske godine, moguće je rješavati angažmamom na poslovima asistenta u nastavi, pod istim uvjetima. Vlada SBK je dala saglasnost na ovaj vid zbrinjavanja.
  7. Ministar će organizirati sastanak na kojem će se razmotriti korekcija Nastavnog plana i programa za devetogodišnje osnovne škole koje nastavu realizuju na bosanskom jeziku, kako bi se preduprijedili eventualni problemi te vrste na počeku nove školske godine.
  8. Ministar je fotmirao Radnu grupu za izradu Pravilnika o stručnom usavršavanju nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu.

S poštovanjem, predjednik Muhamed Pajić