INFORMACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 5. SJEDNICE SKUPŠTINE NEZAVISNOG SAMOSTALNOG SINDIKATA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 17.02.2024.godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, održana je 5. redovna sjenica Skupštine Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisustvovalo više od 40 delegata, među kojima su bili sindikalno povjerenici, članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Suda časti.

Na samom početku sjednice utvrđen je kvorum i radno predsjeništvo u sastavu: Muhamed Pajić, Azra Memija, Samajo Gazić i Arnela Šego u svojstu zapisničara.

Prije utvrđivanja dnevnog reda dogovoreni  su tehnički detalji u cilju efikasnijeg toka sjednice.

U okviru  predloženog i usvojenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznesena mišljenja, date primjedbe, podneseni prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 1. Izvještaj o radu Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskoh kantona za perid 01.01.2023.-31.12.2023.godine

Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2023.godinu delegati su dobili u pisanoj formi. Predsjednik Upravnog odbora Muhamed Pajić je detaljno podnio izvještaj o radu za prethodnu godinu, te istakao da je ta godina bila vrlo zahtjevna, sa nizom aktivnosti koje su bitno uticale ne ekonomsko-socijalni i radno-pravni status zaposlenih, i da su te aktivnosti uspješno završene.

Nakon diskusija, Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2023.godinu je jednoglasno usvojen.

 • Smjernice sindikalnog rada i djelovanja Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog akntona za period 01.01.2024.-31.12.2024.godine

Materijal po ovoj tački dnevnog reda dostavljen je u pisanoj formi.

Uvodno izlaganje podnio je predsjenik Upravnog odbora te između ostalog istakao inicijativu u smislu dopune Pedagoških standarda za osnovne škole kojima će se pozicionirati opis radnih mijesta za one pozicije koje nisu prepoznate u postojećem Zakonu o osnovnoj školi i Pedagoškim standardima, a objektivne okolnosti su dovele da su ta radna mjesta već popunjena u školama.

Nakon diskusija ova inicijativa je podržana uz nekoliko drugih konstuktivnih prijedloga sa ciljem pravednije raspodjele poslova.

Zaključeno je da se ovi prijedlozi uzmu u obzir prilikom eventualnog rada na izmjenama i dopunama Pedagoških standarda.

Program rada za 2024.godinu je jednoglasno usvojen, zajedno sa prethodnim inicijativama i prijedlozima od strane delegata.

 • Izvještaj o finansijskom poslovanju Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i dogoja Srednjobosanskog kantona za period 01.01.2023.-31.12.2023.godine

Materijale po ovoj tački dnevnog reda su delegati dobili u pisanom tekstu, uz dodatak izvoda iz banke i djelove materijala od Agencije za posredničke i informatičke usluge Federacije Bosne i Hercegovine.

Uvodno izlaganje  podnio je predsjenik Nadzornog odbora Kurić Jusuf.

Nakon kraćih diskusja, većinom glasova usvjen je sljedeći zaključak:

Višak neraspoređenih sredstava investirati tako da ta investicija bude na trajno dobro Sindikata. Zadužuje se Upravni odbor za realizaciju zaključka.

Skupština je jednoglasno usvojila izvještaj o finansijskom poslovanju za 2023.godinu.

 • Implementacija pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srenjim školama u Srednjobosanskom kantonu

Detaljnu informaciju o implementaciji Pravilnika podnijeli su Memija Azra i Gazić Smajo u svojstvu članova Komisije.

Konstatovano je da je proces verifikacije statusa po pitanju implementacije Pravilnika uspješno okončan, dok je proces verifikacije zvanja u fazi zastoja.

Zastoj u verifikaciji je nastao zbog odbijanja predstavnika srednjih škola koje nastavu izvde na bosanskom jeziku da učestvuju u radu zajedničke komisije koje ima zadatak da izvrši „reviziju“ potencijalnih kandidata za zvanja, te time ujednači primjenu Smjernica na sve potencijalne kandidate za zvanja.

Usvojen je zaključak da Sindikat djeluje proaktivno i konstruktivno u cilju da se ovaj proces završi do kraja uspješno.

 • Realizacija Uredbe Vlade Federacije o isplati pomoći od strane poslodavca i isplate jednokretne pomoći radnicima

Nakon uvodnog izlaganja i diskusija konstatovano je sljedeće:

 • Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je obećala donijeti set zakona iz oblasti poreske politike čime će se stvoriti pretpostavke za povećanje minimalne plaće u Federacji BiH na 1000 KM , te povećanje plaća svim radnicima. Obzirom da ti zakoni nisu doneseni, pristupilo se populističkoj metodi koju je primjenjivala i prethodna Vlada Federacije BiH, donoseći Uredbu koja nema zakonsku osnovu i obavezu niti može koga obavezati, sa ciljem prikrivanja odgovornosti za neučinjeno.
 • Ovakve Uredbe stvaraju smutnju i ne doprinose ničemu osim manipulaciji.
 • U prilog ovoj konstataciji ide činjenica da  veći radnika nije isplaćana nikakva pomoć, a tamo gdje je isplaćena rađeno je to u različitim iznosima, daleko od one sume koja je navedena u Uredbi.
 • Smatramo da je bilo puno svrsishodnije korigovati osnovicu za plaću i kroz to platiti doprinose i time odžavati fondove (penzioni i zravstveni).
 • Ovakav pristup smatramo izrazom poniženja sopstvenih građana, manipulacja socijalnim stanjem u društvu i nesposobnosti Vlade da temeljno i sistematski rješava socijalne probleme radnika.
 • Tema: „Organizacija sindikalne podružnice i njen rad i djelovanje“

U cilju edukacje članova i aktivista navedenu temu je pripremio i relalizirao Samir Sušić član Upravnog odbora.

 • Nakon vrlo kvalitetnog i sistematičnog izlaganja, ocjenjeno je da je tema uvjek aktuelna i primjenjiva u svakodnevnom radu u djelovanju Sindikata.
 • U toku diskusija konstatovano je da su velika većina zaposlenih u osnovnim školama članovi Sindikata i doprinose svojim radom očuvanju i unapređenju radno-pravnog i ekonomsko socijalnog statusa svih nas.
 • Međutim, postoji i određeni manji broj zaposlenih koji nisu članovi , te „parazitiraju“ na borbi i rezultatima rada Sindikata, tako što koriste tuđi rad, borbu, zalaganje, intelektualne i materijalne resurse, a ne doprinose zajedničkom poboljšanju ekonomsko-socijalnog i radno-pravnog statusa,  pa čak djeluju destruktivno.
 • Ovakav pristup ih moralno diskvlificira jer je to osobina primitivnog i sitnosopstveničkog odnosa i pogleda, a ne širine i samosvijsti obrazovanog čovjeka.
 • Ovakav njihov pristup neće dovesti u pitanje rad i rezultate rada Sindikata, nego će iste ogoliti pred kolegama koji im to iz pristojnosti neće reći.
 • Primjena Uredbe o zapošljavanju u javnom sektoru na području Srednjobosanskog kantona
 • Uvakva uredba trebala se odnositi na javne ustanove, preduzeća i institucije gdje prijem nije bio pravno regulisan.
 • U sektoru obrazovanja na području Srednjobosanskog kantona je postojao pravni akt kojim je već bio uređen prijem u osnovne i srednje škole, te stoga primjena Uredbe nije bila potrebna.
 • Trenutno postoji određeni broj sudskih presuda u kojima je rečeno da se prijem u obrazovanju ne može vršiti na osnovu Uredbe tj. primjena iste je nezakonita.
 • Vlasti Uredbu koriste sa ciljem zloupotrebe pozicije vlasti tako da umjesto kvalitetnih kadrova u brazovanju zapošljava podobne i poslušne.
 • Smisao Uredbe je da se sa liste uspješnih (svi koji imaju odgovarajuću diplomu) izabere ne najbolji i prvorangirani sa liste, nego onaj koji je unaprijed projektovan za to mjesto.
 • Naime iz političkih stranaka i određenih pojedinaca koji u datom trenutku imaju moć i uticaj, direktor dobije ime osobe koju treba primiti a onda isti „izmišlja testiranja i interviju“ kako bi tu nečasnu radnju pokušao prikriti tako što će projektovana osoba skupti „najviše bodova i zauzeti prvo mjesto na listi“, te ponuditi Upravnom odboru koji će to verificirati.
 • U komisije za prijem direktor uvjek izabere poslušne nastavnike i profesore kao saučesnike u tim prljavim poslovima, a koji uglavnom imaju obavezu da vrate „dug“ u vidu usluga.
 • Ovaj proces je toliko kompromitovan da djeluje ponižavajuće kako  za kandidate koji se prijavljuju na konkurs, direktore koji te prljave radnje provode i Uprave odbore koji imaju ulogu fikusa u procesu.
 • Sindikat poziva institucije Vlasti da se ova Uredba prestane primjenjivati u obrazovanju i vrati dostojanstvo profesiji i ugled prosvjetnim radnicima.
 • Zamislite kakv ugled ima osoba za koju svi znaju (učenici, roditelji, redne kolege, građani) da je na ovakav način zaposlena.
 • Kako se ponižavajuće osjeća direktor kad mu takva osoba dođe na posao i koja ima „osjećaj većeg značaja“ od samog direktora jer je morao istu primiti.
 • Tekuća pitanja
 • Konstatovano je da se pri rješavanju individualnih ili koletivnih problema sa direktorom, ministastvom i sindikataom vodi službena pisana konverzacija, bez neformalnog razgovora u smislu što je ko rekao ,obećao i sl.

S poštovanjem,

                                                                                                                  PREDSJEDNIK         

   Muhamed Pajić

INFORMACIJA SA SASTANKA ( N A P R E D O V A NJE )

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 07.12.2023.godine, u prostoriijama Mnistarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosaskog kantona, održan je radno-konsultativni sastanak predsjenika Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona Muhameda Pajića, predsjenice Neovisnog sindikata djelatnika srednjih škola Kantona Središnja Bosna Nade Jukić sa ministrom obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta Srednjobosanskog kantona Bjanom Domićem.

Tema sastanka bila je aktuelna problematika u oblasti obrazovanja.

Nakon razmjene informacija i diskusija, konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 1. Postoji zastoj u implementaciji Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu koji je nastao zbog nepridržavanja Smjernica od strane Komisje koja je vršila uvid u dokumentaciju kod kandidata za zvanja u srednjim školama koje nastavu izvode na bosanskom jeziku. Predstavnici ovih škola odbijaju svoje učešće u radu zajedničke Komisije koja ima zadatak da izvrši uvid i reviziu svih kanditata iz svih osnovnih i srednjih škola koji su potencijalno stekli uvjete za zvanja, sa ciljem potpunog i ujednačenog pristupa pri bodovanju na osnovu Smjernica.
 2. Ministar će obaviti poseban razgovor sa predstavnicima ovih škola, kako bi se implementacija Pravilnika privela kraju, te zaslužnim kandidatima izdalo rješenje o zvanju.
 3. Zajednička Komisija za reviziju, imenovana od strane Ministarstva će održati sastanak i utvrditi modalitet budućeg rada u cilju okončanja implementacije.
 4. Budžet Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu je usvojen sa trenutnom osnovicom za plaću. U Federaciji Bosne i Hercegovine nije usvojen Budžet za 2024.godinu, tako da trenutno nije poznata visina osnovice za plaću u Federaciji Bosne i Hercegovine. Postoji mogućnost da se osnovica za plaću nakon provog kvartala naredne godine ponovo utvrdi u višem iznosu , što je stvar analize, procjene i dogovora.
 5. Istaknuto je da primjena Uredbe o prijemu radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu izaziva ozbiljne probleme  u obrazovanju, te njenu primjenu i modalitet treba preispitati.
 6. Trenutno postoje sudske presude kojima se primjena Uredbe u sektoru obrazovanja odbacuje kao nezakonita.
 7. Ministar je upoznat sa određenim problematikom vezano za realizaciju prva na dopunu norme i zatražena je reakcija nadležnih institucija.

S poštovanjem, predsjednik Pajić Muhamed

INFORMACIJA: V A Ž N O

INFORMACIJA U VEZI KOLEKTIVNOG UGOVORA

Ovim putem Vas informišem da je shodno odredbama člana 57 Kolektivnog ugovora za osnovne škole ,Vlada Srednjobosanskog kantona na 13. sjednici održanoj 07.09.2023. godine, donijela je riješenje o imenovanju Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za osnovne škole.

U skladu sa donesenim rješenjem, Komisija je dana 28.09.2023. godine održala konstituirajuću sjednicu, sa sljedećim dnevnim redom:

1.         Izbor predsjenika i zamjenika predsjenika Komisije

2.         Izrada prijedloga poslovnika za rad Komisije

3.         Razno

•          Za predsjednika Komisije za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora za osnovne škole jednoglasno je izabran Ivica Augustinović u ime Vlade, a za zamjenika predsjednika Muhamed Pajić u ime Sindikata.

•          Komisija je usaglasila i jednoglasno usvojila Poslovnik o radu Komisije.

•          Komisija je je postigla saglasnost o modalitetu budućeg rada, proceduri i načinu riješavanja upita u skladu sa Poslovnikom.

Ovim putem podsjećam sve članove Sindikata na proceduru kojom se vrši dostavljanje zahtjeva za tumačenje:

1.         Zahtjev za tumačenje se može podnijeti na dva načina:

a)         U pisanoj formi na protokol Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona

b)        Elektronskim putem na službeni mail ministarstva  i to: minobsbk@bih.net.ba  ili mozks@sbk-ksb.gov.ba 

2.         Članovi Sindikata svoj zahtjev dostavljaju tako što u pisanoj formi navedu član na koji se odnosi upit, te obrazlože problematiku primjene tog čana ili odredbe, sa obaveznim potpisom osobe koja podnosi upit.

Nakon što se formuliše upit, isti se dostavlja sindikalnom povjereniku koji zahtjev formalizira u ime sindikalne podružnice, potpiše i ovjeri pečatom podružnice , te dostavi Ministarstvu na protokol ili elektonskim putem na jedan od navedenih mailova.

3. Radnici koji nisu članovi Sindikata svoje zahtjeve mogu slati posredstvom odgojnoobrazovne ustanove.

Napomena:

Za upite koji se odnose općenito na primjenu pojedinih odredbi Kolektivnog ugovora sa najerom da se otklone eventualne dileme, nejasnoće te uspostavi jedinstvena praksa u primjeni, Komisija će dati tumačenje u pisanoj formi ,koje će biti sastavni dio Kolektivnog ugovora.

Za upite u vezi nerazumjevanja u primjeni nekih odredbi Kolektivnog ugovora koja se odnosi na pojedninca, Komisija će istom dati odgovor.

Za pogrešnu primjenu ili uskraćivanje prava iz Kolektivnoog ugovora nadležne si inspekcije u sudovi. S poštovanjem,

SAOPĆENJE 5. OKTOBAR. 2023

Povodom 5. oktobra-Svjetskog dana nastavnika, u prostorijama Internacionalnog univerziteta
Travnik u Travniku, održana je svečana sjednica Skupštine Nezavisnog samostalnog sindikata
osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona u proširenom sastavu.
Sjednici je prislustvovalo više od 120 članova i gostiju a moderatori programa bile su Lejla
Pružan i Žaklina Ćehajić.


O značaju 5. oktobra i potrebi njegovog obilježavanja govorila je Jasminka Mavrković
nastavnica u I OŠ Donji Vakuf i članica Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata
osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.
O iskonskoj potrbi čovjeka da se bori za elementarna ljudska prva kroz historiju uz osvrt na
aktuelno stanje radničkih prava u svijetu i Bosni i Hercegovini, govorio je profesor Aldin Jahić
iz Kiseljaka član Upravnog odbora.
Na neke velike ličnosti, koje su pozitivno obilježile svijet i svojim djelovanjem i govorom
ostavile trajne poruke čovječanstvu podsjetila je Arnela Šego, nastavnica u OŠ „Berta
Kučeta“Jajce, ujedno i članica Upravnog odbora.
O novinama u obrazovnom procesu na području Srednjobosanskog kantona govorili su Azra
Memija nastavnica i profesorica u OŠ „Muhrin Rizvć“ Fojnica ujedno i dopredsjednica Glavnog
odbora, te Smajo Gazić iz II OŠ Bugojno, član Glavnog odbora.
Na kraju oficijelnog dijela prisutnima se obratio Muhamed Pajić predsjenik Upravnog odbora
Nezavisnog samostalno sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona
iz Travnika, te ukazao na značaj i poziciju obrazovanja u društvu sa osvrtom na materijlni
položaj prosvjetnih radnika.
Osvrnuo se i na status zaposlenih u obrazovanju, te ukazao na permanentnu potrebu
sindikalnog i društvenog aktivizma zasnovanog na pravnim, moralnim i stručnim načelima.
U svečarskom dijelu programa istaknuto je da Sindikat nikada ne zaboravlja svoje članove i
istaknute aktiviste.
Za nesebičan i kontinuiran sindikalni rad tokom cijelog svog radnog angažmana zahvalnica je
dodjeljena Đugum Salki, nastavniku hemije i kulture življenja iz Bugojna.

Priznanje za doprinos u razvoju i afirmaciji obrazovanja i sindikalnog aktivizma dodjeljeno je
Aidi Medić, profesorici razredne nastave iz Kiseljaka.
Zahvalnicu i priznanje su uručili Muhamed Pajić i Azra Memija u svojstvu predsjenika i
dopredsjednice Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i
odgoja Srednjobosanskog kantona.
Nakon zvaršetka svečanog dijela programa organizirana je zajednička večera i druženje svih
prisutnih uz muzičku pratnju orkestra Bernarda Pjanića.
Ovom prilikm Upravni odbor Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i
odgoja Srednjobosanskog kantona se zahvaljuje svim učesnicima u organizaciji svečanosti,
svim prisutnim članovima i gostima, određenom broju direktora i direktorica, te osoblju
Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku koji su doprinjeli organizaciji i koji su svojim
prisustvom uvečali svečanost.


S poštovanjem, PREDSJEDNIK Muhamed Pajić

5. OKTOBAR-SVJETSKI DAN NASTAVNIKA

Poštovane koleginice i kolege, 

Na 13. sjednici Upravnog obrora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja  Srednjobosanskog kantona, održanoj 09.09.2023.godine u Travniku, usvojen je Zaključak u vezi  obilježavanja 5. oktobra-Svjetskog dana nastavnika. 

U skladu sa usvojenim Zaključkom Upravnog odbora, obilježavanje će se obaviti 5. oktobra (četvrtak)  2023.godine, u dvje faze. 

I-faza-obilježavanje u školi: 

Zadužuje se svaki sindikalni povjerenik da obavi konsultacije sa direktorom škole i da skupa sačine  program obilježavanja 5. oktobra-Svjetskog dana nastavnika, unutar svoje škole. Naime, u skladu sa  članom 18 Kolektivnog ugovora za osnovne škole, 5.oktobar je radni i nenastavni dan u školi. Škole su  obavezne u GPiP škole sačiniti program obilježavanja 5. oktobra, te isti realizirati u prostorijama škole. 

Nakon okončanja oficijelnog dijela programa, moguće je organizirati i zajedniki ručak, posjete, druženje  i sl. 

II-faza-obilježavanje na centralnom nivu Sindikata 

Centralna manifestacija obilježavanja 5. okotobra-Svjetskog dana nastavnika održat će se  5.10.2023.godine u Travniku, sa početkom u 18 sati. 

Objekat u kome će se održati svečanost će biti naknadno izabran u zavisnosti od broja prijavljenih  učesnika. 

U sklopu programa bit će održana svečana sjednica otvorenog tipa za sve koji žele prisustvovati. Nakon sjednice bit će organiziran zajednička večera sa druženjem za sve prisutne članove. 

Sve sindikalne podružnice treba da izvrše konsultacije sa svojim članovima, te utvrde tačan broj članova  iz svoje sindikalne podružnice, koji žele prisustvovati svečanosti. 

Svaka sindikalna podružnica treba da uplati kotizaciju za prisustvo na večeri i zabavi u iznosu od po  15, 00 KM za svakog svog člana.

Sredstva se mogu uplatiti iz članarine podružnice ili ličnim učešćem osoba koje izraze želju za  

Travnik:14.07.2017. Broj:93/17 

prisustvom. 

U kotizaciju je uračunata, kopmletna večera (hladna plata, glavno jelo, salata, kolač i dva pića) sa  muzikom, dok će ostali dio troškova kompenzovat iz sredstava Upravnog odbora. 

Sindikalni povjerenik je obavezan da spisak učesnika dostavi na mail: sinos.tr@bih.net.ba najkasnije  do 27.09.2023.godine (srijeda), te izvrši uplatu sredstava na račun broj: 1610000172240098 sa  naznakom kotizacija za 5. oktobar. 

Molim sindikalne povjerenike da se pridržavaju datih termina, obzirom da je to neophodno zbog tehničke organizacije. Naknadnih upisivanja ili ispisivanja neće biti moguće. 

S poštovanjem,