INFORMACIJA SA PREGOVORA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 14.05.2024.godine, u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, održan je sastanak Pregovaračkog tima Vlade i Pregovaračkog tima Sindikata koji zastupaju zaposlenike koji plaću primaju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona.

U ime Pregovaračkog tima Vlade sastanku su prisustvovali:

 • Tahir Lendo, premijer
 • Mirjana Plavčić, ministrica finansija
 • Bojan Domić, ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 • Anto Matić, ministar zdravstva i socijalne politike
 • Božana Petrović, ministrica pravosuđa i uprave

U ime Sindikata sastanku su prisustvovali predsjednici sindikata pa područja Srednjobosanskog kantona, i to:

 • Osnovnog obrazovanja
 • Srednjeg obrazovanja
 • Državnih službenika i namještenika
 • MUP-a
 • Pravosuđa

Sastanku je prisustvovao i Samir Kurtović, predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika Federacije Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je usvojen sljedeći dnevni red:

 1. Osnovica za obračun plaće
 2. Razno.

Nakon uvodnog izlaganja premijera Tahira Lende, predstavnici sindikata su iznijeli i argumentovali sljedeće zahtjve:

 1. Osnovica za plaću u iznosu utvrđene osnovice na nivou Federacije BiH u visini 425 KM
 2. Vrijeme isplate regresa za 2024.godinu
 • Funkcionisanje Ekonomsko-socijalnog vijeća
 • Zastoj u pregovorima po pitanju kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u Srednjobosanskom kantonu

Nakon ovih izlaganja ministrica Finansija je napravila osvrt sa ciljem da iskaže namjeru Vlade da se udovolji zahtjevu za visinom osnovice ali i moguću problematiku kao i poteškoće koje su moguće u vezi realizacije ove osnovice.

Nakon diskusija većine članova konstatovano je i načelno prihvaćemo sljedeće:

 1. Vlada je opredjeljena da pristupi izradi rebalansa Budžeta za 2024.godine pri čemu će se planirati nova osnovica za plaće, sa primjenom od 01.07.2024.godine. Vlada ima namjeru da utrdi osnovicu od 425 KM ukoliko ekomski pokazatelji koje će dobiti sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine budu to omogućili.

Nakon dobivenih finansiskih imputa sa nivoa Federacije Vlada će ponuditi visinu osnovice za plaću.

Sindikati su stava da postoje realne pretpostavke za osnovicu od 425 KM obzirom da u I kvartalu tekuće godine (kada su javni prihodi nalošiji) postoji rast prihoda na nivou Federacije Bosne i Hercegovine od 9, 3% a realno je očekivati da taj trend rasta bude veći tokom godine.

 • Vlada je donijela odluku o isplati regresa za 2024.godinu u visini 50% prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, što je u skladu sa kolektivnim ugovorima.

Isplata regresa će biti realizirana okvirno oko 15.06.2024.godine.

 • Prihvaćena je primjedba Sindikata da se preispita sastav Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Srednjobosanskog kantona u smislu legitimnosti i legalnosti imenovanja članova u ime Sindikata. Predstavnici reprezentativnih sindikata sa područja Srednjobosanskog kantona moraju sami delegirati svoje predstavnika a među njima moraju biti predstavnici koji zastupaju radnike koji plaću primaju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona, kao najbrojniji i najorganizovanji.
 • Dogovoreno je da predstavnici Sindikata državnih službenika i namještenika sa Vladom usaglase sporne odredbe kolektivnog ugovora, obzirom da su o istim načelno saglasni. Nakon usaglašavanja Vlada bi dala saglasnost na kolektivni ugovor.

S poštovanjem, predsjednik Muhamed Pajić