INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 16. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

U prostorijama lječilišta „Reaumal“ u Fojnici, dana 27.04.2024.godine,  održana je 16. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisutvovala većina članova Upravnog odbora kao i predsjednik Nadzornog odbora.

U okviru  predloženog, dopunjenog i usvojenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznesena mišljenja, date primjedbe, izneseni prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 1. Usvajanje zapisnika sa 14. (redovne) i 15. (vanredne) sjednice Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona

Zapisnik sa 14.(redovne) sjenice Upravnog odbora sačinila je Jasminka Mavrković u svojstvu imenovanog zapisničara Upravnog odbora, a zapisnika sa 15.(vanredne) sačinio je Muhamed Pajić u svojstvu predsjenika Upravnog obora, obzirom da je sjednica održana elektronski putem.

Oba zapisnika su jednoglasno usvojena u predloženom tekstu.

 • Realizacija Zaključka sa 5. sjednice Skupštine NSSOOIO SBK održane 17.02.2024.godine u Travniku

Opširnu informaciju podnio je Predsjenik Upravnog obora, te istakao:

 • Skupština je usvojila zaključak da se sredstva po završnom finansiskom računu za 2023.godinu, iskazana kao neraspoređena, upotrijebe za investranje u trajno dobro Sindikata.
 • Predsjenik Upravnog odbora je formirao komisiju  u sastavu:

-Pajić Muhamed, predsjenik Upravnog odbora

-Memija Azra, dopredsjednica Upravnog odbora

-Kurić Jusuf, predsjenik Nadzornog odbora

-Pamić Nafiz, predsjednik Suda časti

 • Zadatak komisije je da sagleda ponude na tržištu, izvrši uvid u stanje objekta i ponuđenu cijenu, te o tome informiše Upravni odbor.
 • Komisija je izvršila dobiveni zadatek,  te o tome sačinila izvještaj koji je dostavila Upravnom odboru.
 • Na osnovu izvještaja Komisije Upravni odbor je donio Odluku o kupnju apartmana u području odmarališta „Aqareumal“ Fojnica.
 • Dalje aktivnosti u smislu provjere vlasništva i zaključivanje kupoprodajnog ugovora vodio je advokat Sindikata Irsan Kukić.
 • Nakon što je zaključen kupoprodajni ugovor Komisija je izvršila prijem objekta.
 • Nakon prijema izvšene su sitne popravke, moleraj i čišćenje apartmana.

Nakon izvještaja Upravni odbor je usvojio sljedeće zaključke:

 1. Usvaja se izvještaj i zapisnik imenovane Komisije.
 2. Objekat neće biti pušten u finkciju dok se ne izvrše sve finansijske i tehničke obaveze iz kupoprodajnog ugovora, uključujući prednos i uknjižbu vlasništva.
 3. Prije puštanja objekta u funkciju Upravni odbor će donijeti pravilnik u uvjetima i načinu korištenja istog.
 • Informacija o početku novog ciklusa ocjenjivanja u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona

Predsjednik Upravnog odbora je podsjetio na činjenicu da prethodni proces ocjenjivanja nije okončan u smislu imenovanja u zvanja mentor, savjetnik i viši stručni savjetnik iz poznatih razloga.

Nakon protoka vremena, sasvim je jasno da u okviru Ministarstva obrazovanja nauke, mladih kulture i sporta, pojedninih direktora prije svega srednjih škola, kao i određenih političkih subjekata, postoje grupe koje ne žele primjenu Pravilnika, te rade na njegovoj opstrukciji i diskreditaciji.

Cilj je da se umjesto osoba koje su, u skladu sa striktnom primjenom Pravilnika, sakupili dovoljno bodova za sticanje zvanja (mentor,savjetnik i viši stručni savjernik)  imeniju osobe bez dovoljno stručnih referensi na osnovu servilnosti, poslušnosti, političkoj pripadnosti, pripadnosti određenima interesnim grupama i nepotizmu, na krajnje zatvoren i netransparentan način. 

Na ovaj način bi Pravilnik izgubio svoj temeljni smisao i svrhu, te bi postao sam sebi suprotnost i sredstvo da se nezasluženi afirmišu a neposlušni i nepodobni sankcionišu.

Za opstukciju primjene Pravilnika koristi se Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja nauke i kulture Srednjobosanskog kantona, zbog kojih nisu realizirana zvanja iako je proces bodovanja priveden kraju.

U tom smislu se ne dozvoljava izvršiti revizija svih kandidata za zvanja i time ujednačiti pristup bodovanju svih kandidata u svim osnovnim i srednjim školama.

U cilju kontinuiteta u implementaciji Pravilnika, Upravni odbor podržava aktivnosti Ministarstva u cilju početka novog cilusa ocjenjivanja, te u tom smislu poziva svoje članove, direktore škola na krajnje fer i profesionalan odnos prema privremenim savjetnicima, koji vrše stručno-pedagoški nadzor u školama.

 • Upoznavanje sa Pravilnikom o sistematskom pregledu zaposlenih u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu

Predsjednik Upravnog odbora je informisao članove o činjenici da je ovaj Pravilnik predviđen Kolektivnim ugovorom i da je urađen od strane Komisije koji su činili predstavnici Ministarstva obrazovanja,  zdravstveni stručnjaci i predstavnici Sindikata.

Upravni odbor je konstatovao da je ovo značajan napredak u smislu zaštite i unapređenja zdravlja prosvjetnih radnika ,te se zahvaljuje svim učesnicima u izradi Pravilnika kao i Ministarstvu i Vladi na verifikaciji.

 • Informacija u vezi inicijative Sindikata za dopunu Pedagoških standarda za osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu

Sindikat je podnio inicijativu sa ciljem da se radna mjesta koja nisu prepoznata kroz Zakon o osnovnoj školi i Pedagoške standarde, pozicioniraju kako bi se za te poslove utvrdila norma i precizan opis poslova.

Sadašnja sitacija je neuređena, ostavlja dosta prostora za „prazan hod“ , izdavajaju se značajna redstva bez nekog značajnijeg efekta i bez konkretno utvrđenog posla, obaveza pa i odgovornosti.

Inicijativa je od strane Ministarstva načelno prihvaćena i treba je operacionalizirati.

 • Inicijativa u vezi zahtjeva za pregovore o visini osnovice za plaću.

Koordinacija sindikata koji zastupaju radnike koji plaću primaju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona je u par navrata dostavila Vladi zahtjev za pregovore po pitanju visine osnovice za plaću, na koje Vlada nije odgovarala.

Naime, Bužet za 2024.godinu je usvojen na vrijeme tj. prije početka 2024.godine ,kada još nije bila utvrđena osnovica za plaću na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, te je načelno dogovoreno da će se ista korigovati.

U prethodnim pregovorima vezano za osnovicu rečeno je da će Vlada Srednjobosanskog kantona nastojati pratiti visinu osnovice koja bude utvrđena na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i koja u ovom trenutku izbosi 425 KM, što je i  zahtjev koordinacije Sindikata.

Prema nezvaničnim informacijama Vlade Srednjobosanskog kantona će pristupiti polovinom tekuće godine aktivnostima u vezi rebalansa Budžeta za 2024.godinu, što bi trebalo da otvori pregovore sa Sindikatima uvezi utvrđivanja nove osnovice za paću.

 • Informacija o konstituisanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Srednjobosanskog kantona

Ekonomsko-socijalno vijeće je tripartitno tijelo čije konstituisanje proizilazi iz Zakona o radu u FBIH , koga čine predstavnici tri socijalna partnera na ravnopravnim osnovama (Vlada-Udruga poslodavaca- Sindikat).

Cilj rada ovog tijela je da se kroz socijani dijalog napravi balans između različitih interesnih skupina u društvu, kako bi društvo funkcionisalo bez tenzija, napetosti, sukoba, štrakova i sl. na jednako zadovoljstvo ili nezadovoljstvo sva tri socijalna partnera.

U svom radu i imenovanju članova u Ekonomsko socijalno- vijeće socijani partneri su autonomni.

Vlada Srednjobosanskog kantona je bez konsultacija i znanja najbrojnijih reprezentativnih sindikata koji zastupaju radnike koji plaću primaju iz Budžeta Srednjobosanskoh kantona (oko 5 500 radnika), imenovala predstavnike Sindikata koje niko nije izabrao niti niko od navedenih sindikata zna ko su ti ljudi.

Ovakvo Ekonomsko-socijalno vijeće nema nikakva legalitet niti legitimitet i predstavlja najprimitivniji način izrugivanja tijelima i institucijama, te se na ovaj način ponižava Sindikat i Vlada.

Imenovani članovi Ekonomsko -socijalnog vijeća Srednjobosanskog kantona su nečiji privatni sindikalci koji sa suštinom sindikata malo što imaju.

Koordinacija sindikata koji predstavljaju radnike koj primaju plaću iz Budžeta Srednjobosanskog kantona je Vladi dostavila prijedlog da se u ime sindikata autonomno izabere po jedan predstavnik sindikata iz sljedeće tri kategorije:

 • Osnovno i srednje obrazovanje
 • Državni službenici i namještenici, policija, sudstvo i zdravstvo
 • Privreda

Do izbora novog saziva Ekonomsko-socijalnog vijeća isto ćemo smatrati nelegitimno a zaključke i odluke nećemo uvažavati.

Pozivamo Vladu Srednjobosanskog kantona da obustavi rad Ekonomsko-socijalnog vijeća dok se ne izabreu legalni i legitimni predstavnici Sindikata.

 • Informacija u vezi problematike u pojedinim podružnicama

Upravni odbor je upoznat sa činjenicom da se u OŠ „Jajce“ Kruščica vrši pritisak na Sindikat, te da je protiv sindikalnog povjerenika pokrenut disciplinski postupak.

Plan je sljedeći:

 • Imenovana je disciplinska komisija od strane direktora škole tako što su članovi te komisije držani u tajnosti, sa ciljem da isti predlože neku kaznu po instrukcijama direktora.
 • Takvu predloženu odluku, koja je zasnovana na pretpostavkama, prizvoljnim tumačenjima i odbijanju dokumentacije od povjerenika i sl. treba izglasati Upravni odbor u školi ( osobe bez adekvatnih stručnih referensi za oblast obrazovanja, izabrane po političkoj pripadnosti).
 • Time će odluka bit legalizovana.

Sindikat smatra da je to pogrešan put i da donošenje odluke o bilo kakvom kažnjavanju na bazi proizvoljno tumačenih činjenica i propisa će tek otvoriti i druge probleme školi, te će se time baviti sud a ne nekakve komisije i upravni odbor.

Sud će cijeniti činjenice na bazi relevantnih argumenata, i propisa, te bi se time mogla otvoriti i mnogo složenja pitanja za podnosioca diciplinskog postpka.

Sindikat će pružiti pravnu i svaku drugu podršku i zaštitu svakom svom članu, te će eventualna kazna bit tek početak žalbeno-sudskog procesa u kome će se naći svi učesnici u ovom procesu.

Upravni odbor poziva strane da spor riješe u međusobnom dijalogu uz uvažavanje i poštovanje, te time spriječe narušavanje integriteta škole ali i svog ličnog.

Upravni odbor je razmotrio posljedice pogrešno donesenih izmjena NPIP, tako što je njegovim izmjenama omogućen pristup nastavi različitim zanimanjima i zvanjima, koja nisu nastavničkog smijera.

Da su ove izmjene štetne po cjelokupno društvo, dugo smo upozoravali ali su parcijalni interesi pojedninaca u smislu upošljavanja neadekvatnih zanimanja u škole bili važniji od općedruštvenih interesa.

Posljedica tih izmjena su da danas imamo haotično stanje prilikom prijema nastavnika i stručnih saradnika, kao i njihovo polaganje stručnih ispita:

 • Pojedinim kandidatima koji nisu završili nastavničke fakultete se dozvoljava da polažu stručne ispite i zasnivaju radni odnos u školama, dok se određenim kandidatima sa sličnim zvanjima to osporava uz različita obrazloženja.
 • Pozivamo Mnistarstvo obrazovanja da ovu problematiku riješi principijelno, kako ne bi nastavnike i stručne saradnike dovodili u neravnopravan položaj, te u tom smislu zahtjevamo ukidanje izmjena NPIP u ovim odredbama.
 • Informacija o obilježavanju 8. marta-Međunarodnog dana žena

Informaciju je podnio predsjenik Upravnog odbora a detaljnija informacija je ranije dostavljena u sve sindikalne podružnice.

Nakon diskusije zaključeno je sljedeće:

 • Prihvata se informacija u vezi obilježavanja 8.marta-Međunarodnog dana žena.
 • U cilju edukacije, upoznavanja i razmjene iskustva, nastaviti sa obilježavanjem ovog Dana uz učešće žena iz različitih podružnica.
 • Upravni odbor se zahvaljuje predsjenici i dopredsjednici Sekcije žena na trudu i nagažmanu u provođenju ovih aktivnosti.
 1. Tekuća pitanja

Upravni dobro je donio sljedeće odluke:

 • Odluka humanitarnog karaktera
 • Odluka oragnizacijakog i funkcionalnog karaktera

S poštovanjem, predsjednik Pajić Muhamed

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *