Poštovane koleginice i kolege,

Dana 17.05.2019.godine, u prostorijama Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona, održana je 11.sjednica Upravnog odbora NSSOOIO SBK.

Sjednici su prisustvovali svi članovi Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora.

Predloženi dnevni red je dopunjen sa još jednom tačkom, dok je posljednja tačka dnevnog reda proširena, te je kao takav usvojen.

 

 • Usvajanje zapisnika sa 9. i 10. sjednice Upravnog odbora

 

Zapisnik sa 9. sjednice UO je sačinjen od imenovanog zapisničara, te je usvojen u predloženom tekstu. Konstatovano je da je 10. sjednica UO bila u funkciji pripreme za 4. sjednicu Skupštine, te je zapisnik adekvatan zapisniku sa sjednice Skupštine.

 

 • Informacija o aktivnostima u vezi rješavanja radno-pravnog statusa zaposlenih koji imaju ugovor o radu do 30.06.2019.godine

 

 • Inicijativu za rješavanje radno-pravnog statusa ovog dijela zaposlenih podnio je Sindikat u okviru Koordinacije sindikata obrazovanja SBK
 • Inicijativa je prihvaćena od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK
 • Na osnovu ove inicijative, ministar je formirao dvije komisije (jedna po bosanskom i jedna po hrvatskom NPiP) sa zadatkom da sagleda postojeće stanje i predloži mjere za rješavanje
 • U sastav komisija ušli su predstavnici Ministarstva, Sindikata i direktora škola
 • Komisije su održale 3 radna sastanka (jedan zajednički i 2 odvojena)
 • Komisija koja je radila po bosanskom NPiP nije postigla sagasnost i zajednički stav niti o jednom prijedlogu
 • Sindikat zastupa dva stava:
 1. Da se svim zaposlenim u osnovnim školama koji imaju ugovor o radu  do 30.06.2019.godine i punu normu u skladu sa Pedagoškim standardima preinači (izmjeni) ugovor o radu sa određenog na neodređeno vrijeme
 2. Da se vim zaposlenim u osnovnim školama koji imaju ugovor o radu do 30.06.2019.godine a nemaju punu normu u skladu sa Pedagoškim standardima preinači (izmjeni) ugovor o radu do 30.08.2019.godine
 • U narednom periodu će se održati dodatni zajednički sastanak obje Komisije i pokušati usaglasiti prijedloge
 • Nakon toga Ministarsto i Vlade će se očitovati o prijedlozima, bez obzira da li budu usaglašeni ili neusaglašeni
 • Sindikat će podržati svaki prijedlog koji bude išao u smislu bilo kakvog poboljšanja radno-pravnog i ekonomsko-socijalnog statusa svojih članova

 

 • Razmatranje nacrta Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu

 

 • Dana 16.05.2019.godine ovu Uredbu je razmatrao Koordinacioni odbor Sindikata obrazovanja SBK, te se o istoj negativno očitovao
 • Upravni odbor potpuno podržava stavove i Zaključak Koordinacionog odbora, te zadužuje predsjednika da iste dostavi Ministarstvu i Vladi SBK
 • Zajednički stav Koordinacije sindikata obrazovanja SBK će biti dostavljen u sve sindikalne podružnice

 

 • Informacija predsjednika Upravnog odbora sa sastanak sa ministrom obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK

 

 • Dana.17.05.2019.godine, na zahtjev Sindikata i poziv Ministra, održan je zajednički konsultativni sastanak predstavnika Sindikata i Minista obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK
 • Predstavnici sindikata su napravili osvrt na aktuelnu problematiku u oblasti obrazovanja te zatražili od Ministra podršku u rješavanju.
 • Posebno su naglasili sljedeće:
 1. Rješavanje radno-pravnog statusa zaposlenih koji imaju ugovor o radu do 30.06.2019.godine
 2. Potrebu za pristupanje pregovorima u vezi Kolektivnih ugovora za djeltnost osnovnog obrazovanja u SBK
 3. Temeljnu reviziju Pravilnika o praćenju, ocenjivanju i napredovanju nastavnika i sturčnih saradnika
 4. Pristupanje izmjenama  i dopunama postojeće pravne legislative u oblasti obrazovanja, obzirom da je većina postojećih akata zastarijela i ne odgovara trenutnim realnim okolnostima i potrebama (Zakoni o osnovnoj i srednjoj školi, Predagoški standardi i sl.)
 • Ministar je saglasan sa navedenim primjedbama i iskazao spremnost na saradnju i zajednički rad u iznalaženju kvaitetnih i realnih rješenja
 • Ministar je posebno naglasio potrebu vraćanja autonomije školama, koja je raznim zaključcima i odlukama Vlade oduzeta

 

 • Informacija sa sastanka Komisije za praćenje i tumačenje Kolektivnog ugovora za osnovne škole

 

 • Iz objektivnih razloga (bolovanje, renoviranje prostorije zgrade) došo je do zastoja u radu Komisije u periodu od 2 mjeseca
 • Komisija je nastavila a radom i razmatrala 3 zahtjeva i prethodnog perioda , te dala jedno tumačenje i dva odgovora
 • Ostali upiti će biti razmatrani na narednim sastancima Komisije

 

 • Razmatranje informacije o statusu škola sa područja općine Kiseljak

 

Prema informacijama koje su prispjele od strane naših povjerenika i članova, na području općine Kiseljak vodi se aktivnost u smislu da nadležnost nad školama preuzme općina umjesto što trenutno ima Kanton.

U vezi navedenih aktivnosti Upravni odbor je kostatovao i zaključio:

 1. Prema ustavu Bosne i Hercegovine nadležnost nad djelatnosti obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine ima Kanton
 2. Kanton svoju nadležnost može prenijeti na niži nivo (općina) i viši nivo (Federacija Bosne i Hercegovine) ako su ispunjena dva uvjeta:
 3. Da niži i viši administrativni nivo (općina i Federacija BiH) svojim aktima (općinskog vijeća ili parlamanta Federacije BiH)  iskažu spremnost za preuzimanje nadležnosti od Kantona
 4. Da Skupština Kantona donese potreben akte o prenošenju nadležnosti na niži ili viši nivo (općinu i Federaciju BiH)

Skupština SBK broji 30 zastupnika i za donošenje takvih akata neophodno je da glasa 21 zastupnik , što u ovom trenutku nije realno

 • Ovakve inicijative su postojale i ranije u nekim drugim kantonima i iste nisu imale podršku, nego su služile za jeftino politikanstvo
 • Sindikat neće biti dio te politikanske igre i ne treba da se bavi onim za što nije nadležan
 • Sindikat je generalnog stava da se u svim sferama života i rada poštuju Ustav i Zakoni, ma kakvi oni bili, jer je to temeljni preduslov funkcionisanja pravne države

 

 • Aktivnosti u vezi organizacije seminara za sindikalne aktiviste i članove

 

 • Seminar će biti održan 14.06.2019.godine u prostorijama hotela „Central“ u Vitezu sa početkom u 10.00 sati
 • Aktivnosti u vezi organizacije seminara su u toku
 • Okvirni program seminara će sačiniti predsjednik Upravnog odbora, te će isti biti dostavljen u sve sindikalne podružnice
 • Sindikalne podružnice koje još nisu dostavile spisak učesnika za seminar da to urade hitno a najkasnije do 22.05.2019.godine (nakon ovog termina prijave se neće primati)

 

 • Provođenje tehničkih aktivnosti u vezi pregovora po pitanju Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja

 

 • Nezavisni samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona je jedini potpisnik Kolektivnog ugovora za osnovno obrazovanje
 • Poduzete su sve tehničke radnje i aktivnosti neophodne za pregovore u vezi Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u SBK

 

 • Tekuća pitanja

 

 • Upravni odbor je primio informaciju od strane članova Upravnog odbora sa područja općine Bugojno  vezano za aktivnosti u SP III OŠ Bugojno
 • Nakon diskusije usvojene su preporuke i zaključci koji će biti dostavljeni skupštini sindikalne podružnice

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *