INFORMACIJA SA PREGOVORA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 18.05.2022.godine, u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, održan je radni sastanak između Pregovaračkog tima Vlade Srednjobosanskog kantona i Pregovaračkog tima Sindikata obrazovanja, policije, državnih službenika i namještenika te pravosuđa i uprave Srednjobosanskog kantona.

Tema sastanak bila je osnovica zaplaće radnika koji iste primaju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona, te ostala pitanja.

Satanak je otvorio i uvodne napomene dao Tahir Lendo, premijer Vlade.

Analizu prukupljanja i utroška srestava u Budžetu za 2022.godinu prezentirala je Mirjana Plavčić, ministrica finansija.

Nakon diskusija u kojim su učestvovali svi prisutni ministri u Vladi i predsjenici Sindikata, usvojeni su sljedeći zaključci:

 1. Osnovica za plaću će rebalansom niti utvrđena u visini od 330 KM. Primjena ove osnovice počinje 01.07.2022.godine.
 2. Strane su saglasne da se u periodu septembar/oktobra 2022.godine pristupi dodatnoj analizi prikupljanja sredstava, te sagleda mogućnost dodatnog usklađivanja osnovice za plaću.
 3. U okviru resornih ministarstava otpočeti pregovore po pitanju kolektivnih ugovora za one djelatnosti u kojima će postojeći koletivni ugovori uskoro prestati sa važenjem.

S poštovanjem, predjsednik Pajić Muhamed

INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane kolginice i kolege,

Dana 10.05.2022.godine, u prostorijama Vlade Srednjobosanskog kantona, održan je sastanak Komisje za Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Srednjobosanskog kantona.

Sastanku su prisustvovali svi članovi Komisije, a isti je vodio zamjenik predsjednika Ivica Augustinović.

Na sastanku je utvrđen sljedeći dnevni red:

 1. Implementacija člana 17. Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Srednjobosanskog kantona.
 2. Evaluacija dosadašnjeg rada privremenih savjetnika
 3. Razno

1. U cilju da se primjena Pravilnika u svim osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona provede na jedinstven način, Komisija je izvršila detaljnu analizu člana 17, te usvaglasila upustvo za primjenu.

Uputstvo za primjenu će biti dostavljeno u sve osnovne i srednje škole na postupanje.

Prilikom vrednovanja, Komisije u školama su obavezne da postupaju u skladu sa dostavljenim uputstvom.

2. Komisija je zauzela stav da se evaluacija rada privremenih savjetnika obavi nakon što isti obave kopletan nadzor, kako  bi privremeni savjetnici obavili stručno-pedagoški nadzor u relaksiranoj atmosferi, bez dodatnih opterećenja.

3. Stručno pedagoški nadzor treba okončati do kraja nastavne godine, kako bi direktori škola mogli na vrijeme dostaviti dokumentaciju  Ministarstvu za kandidate koji su u procesu sticanja zvanja.

S poštovanjem,

  PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

OBAVIJEST

Poštovane koleginice i kolege,
Ovim putem Vas obavještavam, da smo dobili zvaničnu informaciju od advokata Irsana
Kukića, po pitanju vansudskih nagodbi za realizaciju pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda.
Nakon ogrmominih administrativno-pravnih radnji, koje su poduzete od strane advokata,
sindikalnih povjerenika i Upravnog odbora, advokat je zaključio sporazume o vansudskoj
nagodbi sa Vladom Srednjobosanskog kantona, u ime svih naših članova koji su iskazali
interes i dali punomoć advokatu.
Prema informaciji dobivenoj od advokata, počela je realizacija po osnovu nagodbi, te je za
određen broj naših škola izvršena isplata sredstva po osnovu nagodbe.
Ovih dana se očekuje nastavak realizacije i za ostale škole, te se nadamo da će se ovaj proces
završiti relativno brzo.
Koristim priliku da se zahvalim svim našim članovima na razmjevanju i strpljenju a
sindikalnim povjerenicima na ažurnosti i odgovornosti.
S poštovanjem, predjsednik Pajić Muhamed

INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 21.04.2022.godine, u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, održan je sastanak Komisije za pravilnik o ocjenjivanju i napredovanju učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Srednjobosanskog kantona.

Pored  članova Komisije, sastanku je prisustvovao i ministar Bojan Domić.

Tema sastanka je bila implementacija Pravilnika.

Nakon diskusija i razmjene informacija Komisija je konstatovala i zaključila sljedeće:

 1. Dosadašnji period implementacije se odvija uglavnom dobro.
 2. Konstatovani su određeni propusti u implementaciji od strane svih sudionika u ovom procesu, isti su evidentirani, te će se raditi na njihovom otklanjanju.
 3. Ministarstvo će na osnovu evidentiranih propusta, sačiniti upustvo za budući rad u smislu njihovog otklanjanja i korigovanja.
 4. Komisja će usaglasiti uputstvo za preciznu primjenu člana 17. Pravilnika, te se preporučuje da Komisije za vrednovanje u školama sačekaju ovo uputstvo za primjenu, kako bi na ispravan način izvršile vrednovanje ili ako su to već radile da izvršene  korekcija u skladu sa upustvom.
 5. Naredni sastanak komisija će održati okvirno oko 10.05.2022.godine.

S poštovanjem, predsjednik Pajić Muhamed

ODGOVOR

Poštovane koleginice i kolege,

Ovih dana se Sindikatu na indirektan način obraćaju određene grupe ili pojedinci u ime administrativno-tehničkog i pomoćnog osoblje, iskazujući odrđeno „nezadovoljstvo“ činjenicom da je došlo do korekcije koeficijenata za plaću kod nastavnika i stručnih saradnika a nije kod njih.

U tom smislu želim da dam određeno pojašnjenje .

Sindikat je jedini zakonski predstavnik interesa radnika kod poslodavca i jedini ovlašten za vođenje socijalnog dijaloga, pa prema tome i jedini reprezentativni pregovarač po pitanju Kolektivnog ugovora.

INFORMACIJA SA SASTANKA SA PREMIJEROM SBK-a

Poštovane koleginice i kolege,
Dana 05.04.2022.godine, predsjednik Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog
obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona Muhamed Pajić i premijer Vlade
Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo održali su konsultativni sastanak na temu
problematike u oblasti obrazovanja na području Srednjobosanskog kantona.
Nakon razmjene informacija, mišljenja i stavova, konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 1. Vlada Srednjobosanskog kantona je dala saglasnost da se raspišu konkursi u svim
  osnovnim i srednjim školama po oba nastavna plana i programa.
  Svi zaposleni kojima nedostaje određeni broj sati do nome, kao i oni koji su dopunili normu
  ili imaju više od pola norme, imaju priliku da se prijave na konkurs i uvežu svoj radni odnos,
  te zaključe ugovore o radu na neodređeno vrijeme.
 2. Vlada Srednjobosanskog kantona će u narednom periodu pripremiti prvi rebalans
  Budžeta za 2022.godinu, te će pri tom planirati korekciju osnovice za plaće svim
  zaposlenim koji se finasiraju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona.
  Prmjena nove onovice moguća je u periodu juni-juli tekiće godine.
 3. Konstatovana je potreba da se prijevoz zaposlenih na posao korigira u skladu sa
  troškovima
  Na prijedlog Premijera, prihvaćen je zaključak da svi Sindikati koji zastupaju radnike koji
  plaću primaju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona, međusobno iskordiniraju prijedlog
  korekcije Uredbe za prijevoz, te upute prema Ministarstvu pravde, koje će sačiniti korekciju u
  saradnji sa Ministarstvom privrede, te istu dostaviti Vladi na usvajanje.
 4. Realizacija vansudskih nagodbi po pitanju pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda
  Vansudske nagodbe za koje su interesovanje iskazali tužitelji, bit će realizirane u potpunosti.
  Vlada Srednjobosanskog kantona je obezbjedila sredstva za potpunu realizaciju nagodbe.
  Znatan dio ugovora je već potpisan od strane Premijera i dostavljen bankama na realizaciju.
 5. Postoje određene administrativne poteškoće u smislu usporavanja procesa, obzirom da aodređeni broj nagodbi iz prethodnog perioda nisu isknjižene, što usporava realizaciju.
 1. Postoji obostrana saglasnost da se pristupi pregovorima po pitanju Kolektivnog
  ugovora za osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu.
  Iskazano je razumjevanje od strane Premijera za oređene okvirne zahtjeve Sindikata, te je
  dogovoreno da aktivnost u vezi Kolektivnog ugovora može početi u okviru Ministarstva
  obrazovanja, nauke, mladih , kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.
  Iskazana je želja i namjera da se pegovori okončaju do kraja nastavne godine.
 2. Anex postojećeg Kolektivnog ugovora
  Premijer Vlade je istakao da će Vlada dati saglasnost na Anex Kolektivnog ugovora za
  djelatnost osnovnog obrazovanja koji su usaglasili Sindikati sa Ministrom obrazovanja,
  nauke, mladih ,kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.
  Prema usaglašenom Anexu, primjena korigovanog koeficijenta za plaće nastavnika i stručnih
  saradnika primjenit će se od 01.01.2022.godine.
 3. Premijer Vlade Srednjobosanskog kantona je upoznao Predsjenika Nezavisnog
  samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona sa
  planovima Vlade za djelatnost obrazovanja koja će se provesti u narednom periodu.
  Predviđeno je da se u narednom periodu ulože značajna sredstva u rekonstukciju škola, te
  izvši strukturalna reorganizacija Ministarstva obrazovanja.
  Predsjenik Sindikata je iskaza potrebu za ulaganje u thnološki razvoj obrazovanja, a posebno
  za opremanje škola potrebnim didaktičkim materijalom i učilima, za što postoji obostrana
  saglasnost.
  S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Muhamed Pajić

INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,
Dana 31.03.2022.godine, na inicijativu Sindikata obrazovanja a na poziv Ministara, održan je
satanak predsjednika Sindikata osnovnih i srednjih škola sa Ministrom obrazovanja, nauke,
mladih ,kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.
Tema sastanaka bila je aktuelna problematika u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na
području Srednjobosanskog kantona.
Nakon iznošenja problematike i diskusija od strane svih učesnika satanka, konstatovano je i
zaključeno sljedeće:

Continue reading “INFORMACIJA”

INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 2. SJEDNICE SKUPŠTINE NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana19.032022.godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, održana je 2. sjednica Skupštine Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisustvovalo 45 sindikalnih povjerenika, članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Komisije za Statut, Suda časti i predsjednica Sekcije žena, što je činilo veliku većinu članova Skupštine.

U okviru  usvojenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 1. Ekonomsko-socijalni i radno-pravni status zaposlenih u osnovnom obrazovanju na području Srednjobosanskog kantona
Continue reading “INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 2. SJEDNICE SKUPŠTINE NSSOOIO SBK”

INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,

Povodom 8. marta-Međunarodnog dana žena, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, održan je okrugli sto na teme:

 1. Da li su žene bolje liderke u  kriznim situcijama
 2. Ekonomsko-socijalni i radno-pravni status zaposlenih u osnovnom obrazovanju na području Srednjobosanskog kantona

Više slika na linku https://nssooiosbk.com.ba/galerija/

Continue reading “INFORMACIJA”