INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 18. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege, Dana 12.12.2020.godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku,  održana 18. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona. Sjednici je prisustvovalo 10 člnova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora, dok su 2 člana Upravnog odbora bila opravdano odsutna zbog bolesti. U okviru usvojenog dnevnog reda date su određene informacije, iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke.  

 • Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Upravnog odbora NSSOOIO SBK

  Zapisnik je sačinjen od strene imenovanog zapisničara Upravnog odbora, te je isti jednoglasno usvojen bez primjedbi.  

 • Izvještaj o radu Komisije za izradu Prtavilnika o ocjenjivanju, napredovanju i prelasku u viši platni razred učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama , te ocjenjivanju, i napredovanju odgajatelja i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu

  Informaciju o radu Komisije, te toku usaglašavanja pri izradi Pravilnika, podnio je Predsjenik Upravnog odbora u svojstvu člana Komisije. Nakon diskusija usvojen je sljedeći zaključak: Upravni odbor podržava  članove Komisije ispred Sindikata u radu na tekstu Pravilnika, zasnovanom na pricipima utvrđenim Kolektivnim ugovorom i dogovorenim okvirom.  

 • Izvještaj o radu Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu

  Izvještaj o formiranju Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora, te razmatranju pojedinih zahtjeva podnio je Predsjednik Upravnog odbora u svojstvu člana Komisije. Konstatovano je sljedeće:

 • Komisija je formirana na temelju odredbi Kolektivnog ugovora za osnovne škole, odlukom Vlade Srednjobosanskog kantona.
 • Članove Komisije predložile su strane potpisnice Kolektivnog ugovora (Vlada i Sindikat).
 • Imeneovana Komisija je jedina nadležna da tumači Kolektivni ugovor a ne bilo koja strana ili pojednac (vlada, sindikat, ministar, direktor…).
 • Komisija može dati:
 1.  tumačenje – ako je upit takav da se daje opće tumačenje koje je uvijek primjenjivo za sve
 2. Odgovor- ako je upit takav da se odnosi samo na problem određene osobe
 • Komisija odluke donsi konsenusom. Ukoliko se ne postigne konsenzus od strane Komisije, onda je sud jedina instanca koja može donijeti valjanu odluku.
 • Upravni odbor poziva sve članove Sindikata da svaki eventualni problem po pitanju primjene Kolektivnog ugovora dostave pisanoj formi putem svog povjerenika Sindikatu, koji će to proslijediti Komisiji za tumačenje.
 • Komisija nije postigla saglasnost u tumačenju dva upita, te je će se isti pokušati riješiti na drugi način.

 

 • Instukcija Ministarstva obrazovanja Srednjobosanskog kantona

  Obaveze svih radnika po pitanju rada u 40-satnoj radnoj sedmici su utvrđene Pedagoškim standardima i Kolektivnim ugovovorom. Obzirom da je u pojedinim školama dolazilo do odstupanja i jednostranog tumačenja primjene 40-satne radne sedmice, prihvaćena je inicijativa Sindikata da Ministarstvo obrazovanja sačini instrukciju kojom će se ova materija precizirati u njenoj primjeni.  

 • Anex kolektivnog ugovora za osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu

  Da bi se pravo radnika u skladu sa članom 39. Kolektivnog ugovora primjenilo na identičan u osnovnim i srednjim školama neophodno je da se članom 39. u stavu 3. utvrdi početak primjene od 01.01.2020.godine. Ova intervenicija je usaglašena u okviru ministarstva i dostavljena Vladi na očitovanje.  

 • Pozicija osnovnog obrazovanja u prijekciji budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu

  Projekcijom Budžeta za 2021.godinu planirat će se sredstva za plaće i zaposlenih u skladu sa Kolektivnim ugovorom.  

 • Obaveze sindikalnih podružnica na kraju kalednadske godine

  Upravni odbor je donio Uredbu o radu sindikalnih podružnica i Instrukciju o vođenju finansijske dokumentacije u sindikalnim podružnicama, te je iste dostavio u sve sindikalne podružnice. Sindikalne podružnice su obavezne da u skadu sa Uredbom i Instukcijom sačine sljedeće:

  • Izvještaj o radu podružnice za 2020.godinu
  • Program rada podružnice za 2021.godinu
  • Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2020.godinu
  • Izvještaje i program prezentirati i usvojiti na sjednici sindikalne podružnice

 

 • Svaka sindikalna podružnica je obavezna da finansijski izvještaj sačinu na obrsacu koji je sačinjen od strane računovodstvenog srevisa i dostavljen u podružnice. Ovako sačinjeni izvještaj na propisanom obrascu, potpisan od strane povjerenika, ovjeren pečatom sindikalne podružnice, te usvojen na sjednici sindikalne podružnice ,treba dostaviti Sindikatu u orginalnom primjerku najkasnije do 10.01.2021.godine. 

 

 • Ovi izvještaji će biti sastavni dio konsolidovanog finansijskog izvještaja koji bude radio računovodstveni servis za NSSOOIO SBK.
 • Sindikalna podružnica koja ne bude uradila izvještaj u skladu sa ovom isnsrukcijom snosit će svaku vrstu odrgovornosti.

 

 • Analiza obilježavanja 5. Okotobra-Svjetskog dana nastavnika

 

 • 5.oktobrar-Svjetski dan nastavnika obilježen je u uvjetima prilagođenim epidemiokoškoj situaciji.
 • Organuzacija i program bili su na zavidnom nivou.

 

 • Tekuća pitanja

 

 1. Organizacija nastave u vanrednim okolnostima izazvanim pandemijom Covida-19.

-Upravni odbor je ocjenio da je organizacija nastave u vanrednim uvjetima, te odgovornost svih učesnika u nastavnom procesu izuzetno dobra i na zavidnom nivou. -Upravni odbor se zahvaljuje svim učesnicima nastavnog procesa na odgovornom pristupu u radu u uvjetima pandemije.

 1. Polaganje sručnih ispita za pripravnike

-Ministarstvo brazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Srdnjobosanskog katona je sačinilo izmjenjeni pravilnik za polaganje stručnih ispita, sa ciljem da se omogući polaganje stručnog ispita svim kandidatima koji su stekli  pravo polaganja. S poštovanjem,

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *