INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 28.03.2024.godine, na zahtjev Sindikata a na poziv Ministra, održan je sastanak Predsjednika sindikata osnovnih i srednjih škola sa Ministrom obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.

Tema sastanaka bila je aktuelna problematika u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu .

Nakon razmjene informacija, te diskusija većine prisutnih, konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 1. Proces verifikacije zvanja (mentor, savjetnik i viši stručni savjetnik) u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona nije okončan iz razloga sa kojim smo Vas upoznali u prethodnom periodu.

Proces ocjenjivanja će se nastaviti u skladu sa Pravilnikom, te će ovih dana početi novi ciklus osjenjivanja posjetom privremenih savjetnika.

U cilju uspostave kontinuiteta ocjenjivanja i primjene Pravilnika, Sindikati podržavaju ovo opredjeljenje Ministarstva, dok će nastali problem u vezi imenovanja u zvanja iz prethodnog perioda biti naknadno rješen.

 • Smjernice za bodovanje kandidata u zvanja će biti dorađene i dopunjene od strane već imenovanje Komisije i iste će biti sastavni dio Pravilnika.
 • Preavilnikom je predviđeno postojanje i rad Kantonalnih stručnih aktiva. Dosadašnja iskustva su uglavnom pozitivana, te će u narednom peridu Ministarstvo u saradnji sa Aktivima donijeti poseban akt koji će se bliže orediti obim djelovanja i zadaci aktiva, te njihov status.
 • Postoji saglasnost o potrebi donošenja određenih dopuna Pedagoškoh standarda za osnovne škole u narednom periodu, sa ciljem da se preciziraju poslovi za ona zvanja koja nisu prepoznata u trenutno važećim Pedagoškim standardima i Zakonom o osmovnoj školi, te eventualna dopuna u pojedinim segmentima za koje se utvrdi

nužnost. Ministarstvo će otvoriti proces dopune i dorade Pedagoških standarda za osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu.

 • Pravilnik o sistematskom pregledu zaposlenih u osnovnim i srednjim školama koji proizilazi kao obaveza iz Kolektivnog ugovora je usaglašen, te će biti dostavljen za narednu sjednicu Vlade na verifikaciju.
 • Vlada će organizirati sastanak sa Sindikatima u vezi utvrđivanja nove osnovice za plaću u narednom periodu. Nakon sastanka Vlade sa Sindikatima, planira pristupiti izradi Rebalansa budžeta za 2024.godinu. Rebalans bi se trebao izvršiti u periodu 6.-7. mjeseca tekuće godine.
 • Sindikati su upoznali Ministra sa problemom konstituisanja nelegitimnog Ekonomsko-socijalnog vijeća u Srednjobosanskom kantonu, te su ovu problematiku već delegirali Vladi.

S poštovanjem, predsjednik Pajić Muhamed

PRIJEDLOG ZA ZAKONITO IMENOVANJE EKONOMSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

INFORMACIJA U VEZI PRIMJENE PRAVILNIKA

Poštovane koleginice i kolege,

Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa, učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u prethodnoj godini je bio u završnoj fazi primjene.

Nakon što su Komisije, imenovane od strene Ministarstva, izvršile bodovanje kandidata u skladu sa Smjernicama , primjećen je znatan debalans u broju kadnidata za zvanja kod komisije koja je vršila bodovanje za srednje škole koje nastavu izvode po bosanskom nastavnom planu i programu u odnosu na ostale tri komisije. U cilju izjednačavanja kriterija u primjeni Smjernica, Ministar je formirao Komisiju od svih članova iz prethodne četiti komisije (2 komisije osovnih škola po H i B programu i 2 komisje srednjih škola po H i B programu) sa zadatkom da izvrši „reviziju“ svih kandidata koji su prema pokazateljima sve četiri komisije bili potencijalni kandidati za dobivanje zvanja (mentor, savjetnik i viši stručni savjetnik).

Predstavnici srednjih škola koji nastavu izvode po bosanskom nastavnom planu i programu, odbili su učešće u radu Komisije za reviziju, te time stvorili otvorenu sumnju na svoj rad i primjenu Smjernica za bodovanje.

Ministar ne želi izdati rješenja o zvanju nikome bez ujednačenog pristupa pri bodovanju nakon provedene revizije (iako za to ima zakonsko pravo), te je stoga proces imenovanja u zvanja trenutno zaustavljen.

Kolege iz srednjih škola nisu imali razumjevanja za poziv Ministra i ostala tri Sindikata da se proces dobivanja zvanja privede kraju na jedinstven način i na zadovoljstvo velike većine kandidata.

Potpuno je iracionalno zaustaviti proces imenovanja u zvanja zbog grupe osoba koji su bodovani na „fleksibilan način“ i tako postali kandidati za zvanja, te ne pristajati na reviziju koja se odnosi na sve kandidate, kako iz osnovnih tako i iz srednjih škola.

Zbog ove grupice „fleksibilno bodovanih kandidata“,velika većina kadndidata iz osovnih i srednjih škola je uskraćena za sticanje zaslužnih zvanja.

Obzirom da odbijanje rada u Komisiji kolega iz srednjih škola, koji nastavu izvode po bosanskom nastavnom planu i programu štetan za sve, pa i za njihove kandidate koji su

zaslužili zvanje, stiče se dojam da je njihova „agenda“ urušavanje Pravilnika, te vraćanje na neka mračna vremena kada se zvanja dijelila po političkoj liniji, podobnosti, servilnosti, poslušnosti, preporuci i sl. , pa čak i osobama koji nisu bili predmetom ocjenjivanja, a ne na osnovu relevantnih kriterija.

Da bi se primjena Pravilnika nastavila, Ministarstvo se opredjelilo za sljedeći put:

 • Proses imenovanja u zvanja (mentor, savjetnik i viši stručni savjetnik ) se obustavlja dok se ne izjednači primjena Smjernica za bodovanje za sve kandidate.
 • Slijedi novi krug ocjenjivanja (2 ciklusa-svake dvije godine) na način predviđen Pravilnikom.
 • Zbog činjenice da nije došlo do imenovanja mentora, savjetnika i viših stručnih savjetnika iz prethodno navedenih razloga, Ministarstvo će u 1. ciklusu novog kruga ocjenjivanja ponovo imenovati privremene savjetnike za obavljanje stručno-pedagoškog nadzora.

Sindikat je jedinstvenog stava da u cilju afirmacije Pravilnika i pozitivnih efekata koji su proizašli u dosadašnjoj njegovoj primjeni, podrži ovaj pristup Ministarstva, te će dati svoj konstuktivan doprinos.

Sindikat poziva svoje članove i sve zaposlene u osnovnom obrazovanju da prihvate na konstuktivan način imenovane privremene savjetnike prilikom stručno-pedagoškog nadzora i budu im na usluzi.

Sindikat poziva sve nastavnike i stručne saradnike koji smatraju da imaju dovoljno iskustva, znanja, kompetencija te poštovanja svojih kolega, da se posredstvom Nastavničkog vijeća prijave Ministarstvu za obavljanje poslova privremenog savjetnika i time daju doprinos implementaciji Pravilnika.

Sindikat poziva sve nastavnike i stučne saradnike da na odgovoran i stučan način uzmu učešće u imenovanju i radu školskih komisija za vrednovanje, te predlože nove/stare kandidate za stučne aktive.

Sindikat poziva direktore škola da procesu vrednovanja pristupe odgovorno i u skladu sa Pravilnikom, Smjernicama ministarstva i odlukama Nastavničkih vijeća.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK: Muhamed Pajić

SAOPĆENJE

Povodom 8. marta-Međunarodnog dana žena, Sekcija žena Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona je dana 07.03.2024.godine,  u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, organizirala tribinu na teme:

 1. Tema 1: „Femicid“-uvodničarke: Aida Medić, predsjenica Sekcije žena NSSOOIO SBK i Mirela Durmić, dopredsjenica Sekcije žena NSSOOIO SBK
 2. Tema 2: „ABECEDA Sindikalnizma“-uvodničar: Muhamed Pajić , predsjednik Upravnog odbora NSSOOIO SBK

U izlaganju Teme 1 između ostalog istaknuta je pojava femicida koja postaje sve učestalija u društvu, te njeni uzroci i posljedice.

Posebno je naglašena potreba da se ova pojava na vrijeme uoči i na nju preventivno djeluje, jer nasilje u bilo kojem obliku ne smije biti normalizovano i društveno prihvatljivo.

Zaključeno je da svaka žena treba da reaguje na svaki vid fizičkohg ili psihičkog uznemiravanja, te trpnja te vrste bude isključena.

U skraćenom izlaganju Teme 2 između ostalog je istaklnuta poretba za sindikalnim organiziranjem kako bi se ekonomsko-socijalni i radno-pravni status radnika zaštitio i poboljšao.

Istaknuti su zadaci sindikata i razni modeli organiziranja sindikata, kao i način funkcionisanja sindikata.

Između ostalog je naglašen  odnos poslodavca prema sindikatu.

Posebno je istaknut zanačaj zaključivanja kolektivnog ugovora za sigurnost radnika, te potreba kontinuirane sindikalne aktivnosti.

Nakon konstruktinih diskusija, izneseni su određeni problemi i prijedlozi za riješavanje, te će isti biti formulisani u formi zaključaka.

Nakon okončanja tribine, oragniziran je zajednički ručak i druženje.

Ovim putem svim zaposlenicama u oblasti osnovnog obrazovanja Srednjobosanskog kantona i šire, a posebno članicama Sindikata, čestitam 8. mart-Međunarodni dan žena.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK              Muhamed Pajić

INFORMACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 5. SJEDNICE SKUPŠTINE NEZAVISNOG SAMOSTALNOG SINDIKATA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 17.02.2024.godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, održana je 5. redovna sjenica Skupštine Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisustvovalo više od 40 delegata, među kojima su bili sindikalno povjerenici, članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Suda časti.

Na samom početku sjednice utvrđen je kvorum i radno predsjeništvo u sastavu: Muhamed Pajić, Azra Memija, Samajo Gazić i Arnela Šego u svojstu zapisničara.

Prije utvrđivanja dnevnog reda dogovoreni  su tehnički detalji u cilju efikasnijeg toka sjednice.

U okviru  predloženog i usvojenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznesena mišljenja, date primjedbe, podneseni prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 1. Izvještaj o radu Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskoh kantona za perid 01.01.2023.-31.12.2023.godine

Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2023.godinu delegati su dobili u pisanoj formi. Predsjednik Upravnog odbora Muhamed Pajić je detaljno podnio izvještaj o radu za prethodnu godinu, te istakao da je ta godina bila vrlo zahtjevna, sa nizom aktivnosti koje su bitno uticale ne ekonomsko-socijalni i radno-pravni status zaposlenih, i da su te aktivnosti uspješno završene.

Nakon diskusija, Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2023.godinu je jednoglasno usvojen.

 • Smjernice sindikalnog rada i djelovanja Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog akntona za period 01.01.2024.-31.12.2024.godine

Materijal po ovoj tački dnevnog reda dostavljen je u pisanoj formi.

Uvodno izlaganje podnio je predsjenik Upravnog odbora te između ostalog istakao inicijativu u smislu dopune Pedagoških standarda za osnovne škole kojima će se pozicionirati opis radnih mijesta za one pozicije koje nisu prepoznate u postojećem Zakonu o osnovnoj školi i Pedagoškim standardima, a objektivne okolnosti su dovele da su ta radna mjesta već popunjena u školama.

Nakon diskusija ova inicijativa je podržana uz nekoliko drugih konstuktivnih prijedloga sa ciljem pravednije raspodjele poslova.

Zaključeno je da se ovi prijedlozi uzmu u obzir prilikom eventualnog rada na izmjenama i dopunama Pedagoških standarda.

Program rada za 2024.godinu je jednoglasno usvojen, zajedno sa prethodnim inicijativama i prijedlozima od strane delegata.

 • Izvještaj o finansijskom poslovanju Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i dogoja Srednjobosanskog kantona za period 01.01.2023.-31.12.2023.godine

Materijale po ovoj tački dnevnog reda su delegati dobili u pisanom tekstu, uz dodatak izvoda iz banke i djelove materijala od Agencije za posredničke i informatičke usluge Federacije Bosne i Hercegovine.

Uvodno izlaganje  podnio je predsjenik Nadzornog odbora Kurić Jusuf.

Nakon kraćih diskusja, većinom glasova usvjen je sljedeći zaključak:

Višak neraspoređenih sredstava investirati tako da ta investicija bude na trajno dobro Sindikata. Zadužuje se Upravni odbor za realizaciju zaključka.

Skupština je jednoglasno usvojila izvještaj o finansijskom poslovanju za 2023.godinu.

 • Implementacija pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srenjim školama u Srednjobosanskom kantonu

Detaljnu informaciju o implementaciji Pravilnika podnijeli su Memija Azra i Gazić Smajo u svojstvu članova Komisije.

Konstatovano je da je proces verifikacije statusa po pitanju implementacije Pravilnika uspješno okončan, dok je proces verifikacije zvanja u fazi zastoja.

Zastoj u verifikaciji je nastao zbog odbijanja predstavnika srednjih škola koje nastavu izvde na bosanskom jeziku da učestvuju u radu zajedničke komisije koje ima zadatak da izvrši „reviziju“ potencijalnih kandidata za zvanja, te time ujednači primjenu Smjernica na sve potencijalne kandidate za zvanja.

Usvojen je zaključak da Sindikat djeluje proaktivno i konstruktivno u cilju da se ovaj proces završi do kraja uspješno.

 • Realizacija Uredbe Vlade Federacije o isplati pomoći od strane poslodavca i isplate jednokretne pomoći radnicima

Nakon uvodnog izlaganja i diskusija konstatovano je sljedeće:

 • Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je obećala donijeti set zakona iz oblasti poreske politike čime će se stvoriti pretpostavke za povećanje minimalne plaće u Federacji BiH na 1000 KM , te povećanje plaća svim radnicima. Obzirom da ti zakoni nisu doneseni, pristupilo se populističkoj metodi koju je primjenjivala i prethodna Vlada Federacije BiH, donoseći Uredbu koja nema zakonsku osnovu i obavezu niti može koga obavezati, sa ciljem prikrivanja odgovornosti za neučinjeno.
 • Ovakve Uredbe stvaraju smutnju i ne doprinose ničemu osim manipulaciji.
 • U prilog ovoj konstataciji ide činjenica da  veći radnika nije isplaćana nikakva pomoć, a tamo gdje je isplaćena rađeno je to u različitim iznosima, daleko od one sume koja je navedena u Uredbi.
 • Smatramo da je bilo puno svrsishodnije korigovati osnovicu za plaću i kroz to platiti doprinose i time odžavati fondove (penzioni i zravstveni).
 • Ovakav pristup smatramo izrazom poniženja sopstvenih građana, manipulacja socijalnim stanjem u društvu i nesposobnosti Vlade da temeljno i sistematski rješava socijalne probleme radnika.
 • Tema: „Organizacija sindikalne podružnice i njen rad i djelovanje“

U cilju edukacje članova i aktivista navedenu temu je pripremio i relalizirao Samir Sušić član Upravnog odbora.

 • Nakon vrlo kvalitetnog i sistematičnog izlaganja, ocjenjeno je da je tema uvjek aktuelna i primjenjiva u svakodnevnom radu u djelovanju Sindikata.
 • U toku diskusija konstatovano je da su velika većina zaposlenih u osnovnim školama članovi Sindikata i doprinose svojim radom očuvanju i unapređenju radno-pravnog i ekonomsko socijalnog statusa svih nas.
 • Međutim, postoji i određeni manji broj zaposlenih koji nisu članovi , te „parazitiraju“ na borbi i rezultatima rada Sindikata, tako što koriste tuđi rad, borbu, zalaganje, intelektualne i materijalne resurse, a ne doprinose zajedničkom poboljšanju ekonomsko-socijalnog i radno-pravnog statusa,  pa čak djeluju destruktivno.
 • Ovakav pristup ih moralno diskvlificira jer je to osobina primitivnog i sitnosopstveničkog odnosa i pogleda, a ne širine i samosvijsti obrazovanog čovjeka.
 • Ovakav njihov pristup neće dovesti u pitanje rad i rezultate rada Sindikata, nego će iste ogoliti pred kolegama koji im to iz pristojnosti neće reći.
 • Primjena Uredbe o zapošljavanju u javnom sektoru na području Srednjobosanskog kantona
 • Uvakva uredba trebala se odnositi na javne ustanove, preduzeća i institucije gdje prijem nije bio pravno regulisan.
 • U sektoru obrazovanja na području Srednjobosanskog kantona je postojao pravni akt kojim je već bio uređen prijem u osnovne i srednje škole, te stoga primjena Uredbe nije bila potrebna.
 • Trenutno postoji određeni broj sudskih presuda u kojima je rečeno da se prijem u obrazovanju ne može vršiti na osnovu Uredbe tj. primjena iste je nezakonita.
 • Vlasti Uredbu koriste sa ciljem zloupotrebe pozicije vlasti tako da umjesto kvalitetnih kadrova u brazovanju zapošljava podobne i poslušne.
 • Smisao Uredbe je da se sa liste uspješnih (svi koji imaju odgovarajuću diplomu) izabere ne najbolji i prvorangirani sa liste, nego onaj koji je unaprijed projektovan za to mjesto.
 • Naime iz političkih stranaka i određenih pojedinaca koji u datom trenutku imaju moć i uticaj, direktor dobije ime osobe koju treba primiti a onda isti „izmišlja testiranja i interviju“ kako bi tu nečasnu radnju pokušao prikriti tako što će projektovana osoba skupti „najviše bodova i zauzeti prvo mjesto na listi“, te ponuditi Upravnom odboru koji će to verificirati.
 • U komisije za prijem direktor uvjek izabere poslušne nastavnike i profesore kao saučesnike u tim prljavim poslovima, a koji uglavnom imaju obavezu da vrate „dug“ u vidu usluga.
 • Ovaj proces je toliko kompromitovan da djeluje ponižavajuće kako  za kandidate koji se prijavljuju na konkurs, direktore koji te prljave radnje provode i Uprave odbore koji imaju ulogu fikusa u procesu.
 • Sindikat poziva institucije Vlasti da se ova Uredba prestane primjenjivati u obrazovanju i vrati dostojanstvo profesiji i ugled prosvjetnim radnicima.
 • Zamislite kakv ugled ima osoba za koju svi znaju (učenici, roditelji, redne kolege, građani) da je na ovakav način zaposlena.
 • Kako se ponižavajuće osjeća direktor kad mu takva osoba dođe na posao i koja ima „osjećaj većeg značaja“ od samog direktora jer je morao istu primiti.
 • Tekuća pitanja
 • Konstatovano je da se pri rješavanju individualnih ili koletivnih problema sa direktorom, ministastvom i sindikataom vodi službena pisana konverzacija, bez neformalnog razgovora u smislu što je ko rekao ,obećao i sl.

S poštovanjem,

                                                                                                                  PREDSJEDNIK         

   Muhamed Pajić

INFORMACIJA SA SASTANKA ( N A P R E D O V A NJE )

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 07.12.2023.godine, u prostoriijama Mnistarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosaskog kantona, održan je radno-konsultativni sastanak predsjenika Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona Muhameda Pajića, predsjenice Neovisnog sindikata djelatnika srednjih škola Kantona Središnja Bosna Nade Jukić sa ministrom obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta Srednjobosanskog kantona Bjanom Domićem.

Tema sastanka bila je aktuelna problematika u oblasti obrazovanja.

Nakon razmjene informacija i diskusija, konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 1. Postoji zastoj u implementaciji Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu koji je nastao zbog nepridržavanja Smjernica od strane Komisje koja je vršila uvid u dokumentaciju kod kandidata za zvanja u srednjim školama koje nastavu izvode na bosanskom jeziku. Predstavnici ovih škola odbijaju svoje učešće u radu zajedničke Komisije koja ima zadatak da izvrši uvid i reviziu svih kanditata iz svih osnovnih i srednjih škola koji su potencijalno stekli uvjete za zvanja, sa ciljem potpunog i ujednačenog pristupa pri bodovanju na osnovu Smjernica.
 2. Ministar će obaviti poseban razgovor sa predstavnicima ovih škola, kako bi se implementacija Pravilnika privela kraju, te zaslužnim kandidatima izdalo rješenje o zvanju.
 3. Zajednička Komisija za reviziju, imenovana od strane Ministarstva će održati sastanak i utvrditi modalitet budućeg rada u cilju okončanja implementacije.
 4. Budžet Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu je usvojen sa trenutnom osnovicom za plaću. U Federaciji Bosne i Hercegovine nije usvojen Budžet za 2024.godinu, tako da trenutno nije poznata visina osnovice za plaću u Federaciji Bosne i Hercegovine. Postoji mogućnost da se osnovica za plaću nakon provog kvartala naredne godine ponovo utvrdi u višem iznosu , što je stvar analize, procjene i dogovora.
 5. Istaknuto je da primjena Uredbe o prijemu radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu izaziva ozbiljne probleme  u obrazovanju, te njenu primjenu i modalitet treba preispitati.
 6. Trenutno postoje sudske presude kojima se primjena Uredbe u sektoru obrazovanja odbacuje kao nezakonita.
 7. Ministar je upoznat sa određenim problematikom vezano za realizaciju prva na dopunu norme i zatražena je reakcija nadležnih institucija.

S poštovanjem, predsjednik Pajić Muhamed

INFORMACIJA: V A Ž N O