ZAHTJEV ZA OBJAVU I PRIMJENU KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU

Poštovan-a-i,

Poznata je činjenica da na području Srednjobosanskog kantona djeluju dva sindikata koja zastupaju interese zaposlenih u osnovnim školama a to su, Nezavisni samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona i Neovisni sindikat uposlenih u osnovnim školama Kantona Središnja Bosna.

Oba Sindikata su aktivno vodili pregovore sa Vladom i Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta  Srednjobosanskog kantona u vezi Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja, te zastupali identične stavove, što je rezultiralo usaglašavanjem Kolektivnog ugovora dana 15.03.2018.godine.

U skladu sa članom 129. Zakona o radu („Sl.novine FBIH“ broj:26/16), oba Sindikata su podnijeli zahtjev za reprezentativnost Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona, kako bi u skladu sa članom 131. stav 1. mogli kolektivno pregovarati i zaključiti Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu.

Nezavisni samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona je dobio rješenje o reprezentativnosti i time stekao zakonsku poziciju za pregovore i zaključivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu.

Neovisni sindikat uposlenih u osnovnim školama nije dobio rješenje o reprezentativnosti ali je bio ravnopravan učesnik pregovora, te nije osporavan od strane reprezentativnog sindikata.

Naime, oba sindikata su sinhronizirano djelovali, imali usaglašene stavove i zahtjeve, te su konsenzusom došli do usaglašenog teksta Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu. Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja dana 07.04.2018.godine potpisao je premijer Vlade Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo i predsjednik reprezentativnog Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona Muhamed Pajić, kao zakonski predstavnici poslodavca tj.Vlade i radnika tj.Sindikata.

Ovim potpisima su potpuno zadovoljene zakonske pretpostavke da Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja stupi na snagu i isti bude objavljen u „Službenim novinama Srednjobosanskog kantona“.

Na osnovu navedenog, zahtjevam da se Koletivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu odmah počne primjenjivati, te da se isti objavi u narednom broju „Službenih novina Srednjobosanskog kantona“, kako bi zaposleni u osnovnom obrazovanju mogli ostvarivati utvrđena prava.

Obzirom da ne postoji nikakva zakonska prepreka za realizaciju ovog zahtjeva, niti postoji bilo kakav nesporazum između Sindikata, molimo da se primjena Koletivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja ničim ne uvjetuje, a pogotovo da se koristi u političkim potkusurivanjima.

Takođe zahtjevamo da se implementacija i objava Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja ne veže i uslovljava zaključivanjem Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja, obzirom da u toj djelatnosti postoje dva reprezentativna Sindikata među kojima nije postignut konsenzus (jedan je potpisao, a drugi nije usaglašeni Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja).

S poštovanjem,

Dostavljeno:

 

  • Premijer Vlade SBK
  • Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK
  • Sindikalne podružnice osnovnih škola
  • a/a

 

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić