SAOPĆENJE

Poštovani,

Dana 05.02.2019.godine, u Travniku održan je nastavak Konstituirajuće sjednice Skupštine Srednjobosanskog kantona na kojoj je izvršen izbor delegata u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine.

Nakon okončanja sjednice, te kratke pauze na kojoj su otišli predstavnici medija, predsjedavajući je zakazao vanrednu sjednicu Skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda „Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti SBK“

Bez puno diskusija zastupnici su velikom većinom izglasali „Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o plaćama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona“, te zadužili Administrativnu komisiju da to finalizira.

Ishod glasanja je pokazao da postoji ogromno jedinstvo među zastupnicima kada su u pitanju njigovi interesi. Naime, od 30 zastupnika koliko broji Skupština Srednjobosanskog kantona, samo je 5 zastupnika glasalo protiv, 1 je bio suzdržan a par zastupnika odsutno, dok su svi ostali glasali za „Izmjene i dopune zakona o plaćama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona“ i time sebi znatno povećali primanja.

Šta znači pomenuta izmjena? Continue reading “SAOPĆENJE”

INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 31.01.2019.godine, u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, održan je redovni sastanak Komisije za praćenje i tumačenje kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu.

Komisija je u predviđenom vremenu usaglasila jedan upit i dala njegovo tumačenje, te će isto biti objavljeno na stanicama Ministarstva i Sindikata.

Komisija je takođe usaglasila i dala jedan odgovor na upit, te će isti biti proslijeđen osobi koja ga je postavila.

Ostali upiti će biti razmatrani na narednom sastanku.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

INFORMACIJE, MIŠLJENJA, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 9. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

Poštovane koleginice i klege,

Dana 05.01.2019.godine, uprostorijama Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona u Travniku, održana je 9. sjednica Upravnog odbora.

Sjednici je prisutvovalo 10 članova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora, dok su dva člana Upravnog odbora bila opravdano odsutna.

U okviru usvojenog dnevnog reda date su informacije, iznijeta mišljenja, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke.  Continue reading “INFORMACIJE, MIŠLJENJA, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 9. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA”

INFORMACIJA SA SASTANKA KOMISIJE

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 19.12.2018.godine, održan je sastanak Komisije za praćenje i tumačenje Kolektivnog ugovora za osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu.

Sastanku su prisustvovali sljedeći članovi:

 • Katatina Velte, predsjenica
 • Muhamed Pajić, zamjenik predsjednice
 • Zoran Matošević, član
 • Goran Puletić , član
 • Refija Kulašin, član
 • Smajo Gazić, član
 • Sabina Halilović, član
 • Tanja Nikolić, član

Komisija je razmatrala određene upite koji su pristigli od strane članova Sindikata, direktora škola i drugih radnika zaposlenih u osnovnim školama na području Srednjobosanskog kantona.

Komisija je postigla saglasnost za četiri upita, te je dala jedno tumačenje i tri odgovora.

Komisija nije postigla saglasnost za jedan upit, te je isti ostavljen na razmatranje na nekom od narednih sastanaka, zajedno sa upitima koji nisu mogli biti razmotreni zbog vremenskog ograničenja sastanka.

Tumačenje će biti objavljeno na stranicama Ministarstva i Sindikata, a odgovori će biti dostavljeni osobama koje su uputile upite.

Molimo sve članove Sindikata koji imaju bilo kakvu vrstu nejasnoće ili nedoumice po pitanju primjene Kolektivnog ugovora, da se posredstvom Sindikata obrate Komisiji, koja je jedina nadležna da tumači Kolektivni ugovor.

S poštovanjem, PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

INFORMACIJA SA PREGOVORA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 17.12.2018.godine, na zahtjev Sindikata a na poziv Vlade Srednjobosanskog kantona, održani su pregovori između predstavnika Sindikata budžetskih korisnika i Pregovaračkog tima Vlade.

Tema pregovora bila je osnovica za obračun plaća u prijedlogu Budžeta za 2019.godinu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici sljedećih sindikata:

 • Nezavisni samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja SBK
 • Neovisni sindikat uposlenih u osnovnmim školama KSB
 • Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture SBK
 • Neovisni sindikat djelatnika srednjih škola KSB
 • Sindikat policije SBK/KSB
 • Sindikat državnih službenika i namještenika SBK/KSB
 • Sindikat pravosuđa SBK/KSB

Pregovarački tim Vlade SBK/KSB su činili:

 • Tahir Lendo, premijer
 • Zoran Marković, ministar finansija
 • Jozo Budeš, ministar pravosuđa i uprave
 • Katica Čerkez, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 • Nikola Grubešić, ministar zdravstva i socijalne politike

Predstavnici sindikata su tražili da osnovica za plaću u 2019.godini bude 280 KM, dok je Vlada stava da osnovica za plaću bude 270 KM, te je ta visina osnovice pozicionirana u prijedlogu Budžeta za 2019.godinu.

Obzirom da su Sindikati već duže vrijeme ukazivali na činjenicu da je Uredba o iznosu dnevne naknade troškova prijevoza na posao i s pola u institucijama Srednjobosanskog kantona po kilometu, nepovoljna za sve radnike koji ostvaruju pravo na prijevoz, Pregovarački tim Vlade je iskazao spremnost da svim radnicima prijevoz se isplaćuje u 100% odnosu.

Nakon pauze za usaglašavanje Sindikati su predložili kompromislni prijedlog da osnovica za plaću bude 275 KM a da nakon prvih 6 mjeseci ponovo razmotre mogućnost povećanja osnovice.

Pregovarački tim Vlade nije prihvatio kompromisni prijedlog Sindikata, te su pregovori završeni bez postignutog dogovora.

Prema odredbama Zakona o plaćama državnih službenika i namještenika kao i prema Kolektivnim ugovorom za osnovno i Kolektivnim ugovorom za srednje obrazovanje, osnovicu za plaću donosi Vlada nakon usaglašavanja sa Sindikatom.

Ukoliko se ne postigne saglasnost po pitanju osnovice, primjenjivat će se postojeće osnovica do postizanja saglasnosti.

Pregovori su završeni neuspješno.

Sindikati će amandmanima na Budžet za 2019.godinu, od strane ovlaštenih predlagača, tražiti da Skupština koriguje ovaj prijedlog Budžeta na poziciji plaće zaposlenih.

Sindikati će nastaviti aktivnosti, koje će dovesti do poboljšanja ekonomsko-socijalnog i radno-pravnog statusa svih zaposlenih koji plaće primaju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

EMIS PROGRAM

Ovih dana u škole na poručju KSB/SBK je dostavljen novi EMIS-program namijenjen za unos personalnih podataka i uspjeha učenika osnovnih i srednjih škola bez prethodnog upoznavanja i edukovanja nastavnog osoblja, zaduženog za njegovu implementaciju.

Na osnovu prvih saznanja o pristupu i sadržaju ovog programa konstatujemo sljedeće: Continue reading “EMIS PROGRAM”

Zaključci sastanka svih sindikata koji plaće primaju iz budžeta SBK

Zahtjev za hitne pregovore o osnovivi za obračun plaća za 2019. godinu

Zbog toga što je Vlada SBK uputika Prednacrt Budžeta Kantona za 2019. godinu Skupštini Kantona bez prethodnog zakonom i kolektivnim ugovorom propisanog dogovora sa navedenim sindikatima o visini osnovice za 2019. godinu, te zbog činjenice da je Vlada dana 11.12.2018. godine utvrdila Nacrt Budžeta ponovo bez dogovora sa sindikatima iako je na Skupštini 06.12.2018. godine zaključeno da Vlada i sindikati zajednički doogovore osnovicu, predsjednici i predstavnici sindikata budžetskih korisnika održali su dana 13.12.2018. godine sastanak na kojem su doneseni sljedeći zaključci:

 1. Pregovaračkom timu Vlade i Premijeru, te Predsjedavajućem Skupštine i zamjenicima uputiti hitan zahtjev za pregovore dana 17.12.2018. godine (ponedjeljak);
 2. Ukoliko se ne prihvati zahtjev za pregovore ili se ne postigne dogovor o osnovici, sindikati će u utorak održati press konferenciju i najaviti daljne aktivnosti;
 3. Prva naredna aktivnost biti će zajednički protesti ispred zgrade Vlade SBK/KSB, a potom pripreme za štrajk svih sindikata budžetskih korisnika SBK/KSB.

 

INFORMACIJA SA SASTANKA KOORDINACIJE SINDIKATA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 16.11.2018.godine, održan je sastanak predstavnika sindikata radnika koji plaću primaju iz budžeta Srednjobosanskog kantona.

Sastanku su prisustvovali predstavnici sljedećih sindikata:

 • Osnovno obrazovanje
 • Srednje obrazovanje
 • Državni službenici i namještenici
 • Pravosuđe

Zbog opravdanih razloga sastanku nisu prisustvovali predstavnici sindikata policije ali su dali podršku zaključcima.

Na sastanku su usvojeni sljedeći zaključci:

Continue reading “INFORMACIJA SA SASTANKA KOORDINACIJE SINDIKATA”

INFORMACIJE, MIŠLJENJA, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 8. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 10.11.2018.godine, u prostorijama Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona u Travniku, održana je 8. sjednica Upravnog odbora.

Sjednici su prisutvovali svi članovi Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora NSSOOIO SBK.

U okviru usvojenog dnevnog reda date su informacije, iznijeta mišljenja, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke: Continue reading “INFORMACIJE, MIŠLJENJA, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 8. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK”