INFORMACJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 6. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Dana 23.06.2018.godine, u prostorijama Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog akntona, održana je 6. sjednica Upravnog odbora.

Sjednici je prisustvovalo 11 članova  Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora. Jedan član Upravnog odbora je opravdano bio odsutan.

U okviru usvojenog dnevnog reda date su sljedeće informacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 

 • Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Upravnog odbora

 

Zapisnik je usvojen u predloženom tekstu , bez primjedbi.

 

 • Implementacija potpisanog Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu

 

Upravni odbor je konstatovao sljedeće činjenice:

 • Kolektivni ugovor je zaključen i potpisan 07.04.2017.godine i stupio je na snagu danom potpisivanja
 • Kolektivni ugovor je zaključen i potpisan između Vlade Srednjobosanskog kantona i Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona kao jedinog reprezentativnog sindikata koji je ovlašten voditi pregovore i zaključiti Kolektivni ugovor
 • Vlada Srednjbosanskog kantona je dala saglasnost na primjenu Kolektivnog ugovora („Sl.novine SBK“ broj :6/18)
 • Kolektivni ugovor je objavljen u Službenim novinama Srednjobosanskog kantona („Sl.novine SBK“ broj:7/18)

Kolektivnim ugovorom je predviđeno donošenje određenih podzakonskih/ provedbenih akata u cilju negove potpune funkcionalnosti, i to:

 • Kriterije o prijemu zaposlenika
 • Kriterije o proglašenju tehnološkog viška i dopuni nastavne norme
 • Imenovanje Komisije za praćenje i tumačenje Kolektvnog ugovora
 • Sporazum o minimumu poslova u vrijeme štrajka
 • Mirovno vijeće
 • Pravilnik o sistematskom pregledu zaposlenika

Sindikat je odmah nakon potpisivanja inicirao realizaciju ovih aktivnosti , te su neke od njih u   toku.

Implementacija materijalnog dijela:

 • Došlo je do korekcije koeficijenata za plaće za veliku većinu nastavnika u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora, što je dovelo do povećenja u iznosu 6%-9%.
 • Isplaćen je regres u skladu sa Kolektivnim ugovorom
 • Na bazi dogovora tokom pregovaranja sa Sindikatima, Vlada je izvršila korekciju osnovice za plaću što će dovesti do rasta plaća svim zaposlenimu u dodatnom iznosu od 6%, počevši od 1. juna 2018.godine
 • Izdata su rješenja za godišnji odmor u skladu sa Kolektivnim ugovorom

Implementacija nematerijalnog dijela

 • Sindikat će pratiti imlementaciju Kolektivnog ugovora i reagovati na eventualne propuste
 • Jednostrano tumačenje od bilo koga neće biti relevantno, jer je za tumačenje nadležna jedino imenovana Komisija
 • Svaki član Sindikata obavezan je da prati implementaciju Kolektivnog ugovora, kada se tiče njegovih prava i obaveza , te da reaguje prema direktoru, upravnom odboru, inspekciji u slučaju kršenja, a Sindikat će biti na usluzi za svaku vrstu pomoći

Strateški ciljevi za naredni preid:

 • Ostvariti jednaku polaznu osnovu (koeficijent) za sve plaće zaposlenim u osnovnim i srednjim školama
 • Ostvariti jednaku polaznu osnovu (koeficijent) za sve nastavnike i stručne saradnike

Razmatranje „Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće i dodatku na plaću“

Uredba je donesena na bazi prijedloga Ministarstva privrede SBK, nadležnog za tu oblast i odnosi se na sve zaposlene koji plaću primaju iz Budžeta SBK

 

 

 • Na osnovu informacija sa terena, konstatovano je da je primjednom Uredbe kod određenog broja zaposlenih došlo do određenog umanjenja naknade za prijevo. 
 • Sindikati obrazovanja su se obraćali nadležnom ministarstvu, kao i ministarstvima Pravosuđa i uprave  i Obrazovanja, nauke, kulture i sporta, sa ciljem da se ovaj propust koriguje. Nismo dobili adekvatan odgovor na osnovu kojih parametara je pravljena tabela i cijene, osim konstatacije da je to vjerovatno propust osobe koja je radila na uredbi
 • Sindikati će nastaviti aktivnosti u cilju da se napravi pozitivna korekcija u primjeni Uredbe

 

 

 • Informacija sa radnih sastanaka predstavnika Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, predstavnika Sindikata osnovnih i srednjih škola u Srednjobosanskom kantonu

 

 

 • Na zahtjev Sindikata formirana je Radna grupa koja će vršiti usaglašavanje dva ključna dokumenta koja proizilaze iz koletivnih ugovora:
 1. Kriteriji o prijemu zaposlenika
 2. Kriteriji o proglašenju tehnološkog viška i dopuni nastavne norme
 • U sastavu Radne grupe nalaze se ovlašteni predstavnici  Ministarstva, ovlašteni predstavnici Sindikata, te pridodati predstavnici direktora škola
 • Radna grupa je održala dva radna satanka na kojima je rađeno na usaglašavanju ovih dokumenata
 • Nakon što se dobije prečišćeni tekst, ogranizirati sastanak Kordinacije Sindikata obrazovanja, te zatražiti dodatno usaglašavanje, kao bi se utvrdio konačan tekst
 • Nakon okončanja, konačni dokument će biti dostavljen u sve škole sa ciljem da isti bude u primjeni prije početka šk.2018/19 godine

 

 

 • Tekuća pitanja

 

Prilikom razmatranja Kalendara za 2018/19 šk. godinu prihvaćen je prijedlog da se 5. Oktobar-Svjetski dan nastavnika planira kao radni a ne nastavni dan.

Preporučuje se školama da u GPiP planiraju posjete „sajmu knjige“ i izlete u skladu sa interesima i potrebama pojedinih škola

Povodom 5. oktobra – Svjetskog dana nastavnika, sindikalne podružnice mogu predlagati članove za dodjelu priznanja za doprinos u sindikalnom i odgojno – obrazovnom radu. Prijedlog kandidata sa biografijom dostaviti Upravnom odboru do 20.08.2018. godine

 1. Nezavisni samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja je najbrojniji i najorganiziraniji Sindikat na području Srednjobosanskog kantona, te je kao takav reprezentativan i jedini potpisnik Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja. Kao vodeći Sindikat ostvarivat će saradnju samo sa onim sindikatima koji imaju iste ciljeve, te će sam bitati partnere za zajedničke aktivnosti
 2. Donesena je odluka o pokretanju tehničkih aktivnosti za trajno rješavanje prostora Sindikata
 3. Planirani izlet održat će se 30.06.2018.godine na području „EKO FIS“ na Vlašiću. Troškove snosi svaki učesnik za sebe, a zborno mjesto je Turbe u 10 sati.

 

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *