INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,

Na temelju člana 57. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja, imenovana je Komisija za davanje tumačenja odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu.

Rješenje o imenovanju komisije donjeo je Predsjenik Vlade, na prijedlog ugovornih strana. Komisiju čine sljedeći članovi:

  • U ime Vlade: Katarina Velte, Refija Kulašin, Zoran Matošević i Sabina Halilović
  • U ime Sindikata: Muhamed Pajić, Goran Puletić, Smajo Gazić i Tanja Nikolić

Dana 16.07.2018.godne Komisija je imala prvi konstituirajući sastanak sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Komisije
  2. Donošenje Poslovnika o radu Komisije
  3. Tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora po prispjelim zahtjevima

Nakon usaglašavanja Komisija je jednoglasno prihvatila da se za predsjenika Komisije imenuije Katarina Velte, sekretarica Ministarstva obrazovanja a za zamjenika predsjenice imenuje Muhamed Pajić, predsjednik Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Nakon diskusija i usaglašavanja Komisija je jednoglasno usvojila Poslovnik o radu, te se pristupilo tumačenju odredbi Kolektivnog ugovora po prstiglim zahtjevima.

Komisija je razmatrala ukupno tri zahtjeva .

Nakon diskusija, Komisija je jednoglasno donijela dva tumačenja i to člana 33. člana 34. Kolektivnog ugovora za osnovne škole.

Tumačenja će biti objavljena na stranici Ministarstva i ista će biti dostavljna u sve osnovne škole.

Po pitanju trećeg zahtjeva Komisija je konstatovala da zhtjev  nije predmet tumačenja, nego predmet provedbe i za isti upit je dala odgovor.

Ovim putem podsjećam sve članove Sindikata da u slučaju potrebe tumačenja pojedinih odredbi Kolektivnog ugovora ZAHTJEV dostave SINDIKATU, sa naznakom ZA KOMISIJU ZA TRUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA.

Podsjećam članove Sindikata da komisija TUMAČI odredbe Kolektivnog ugovora a ne postupa po kršenju istih. Za kršenje odredbi Kolektivnog ugovora, neophodno se obratiti upravnom odboru škole, inspekciji ministarstva, inspekciji rada i u konačnici sudu.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *