INFORMACIJE, KONSTATACIJE, MIŠLJENJA, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 7. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 24.08.2018.godine, u prostorijama Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona u Travniku, održana je 7. sjednica Upravnog odbora NSSOOIO SBK.

Sjednici je prisustvovala većina članova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora.

U okviru usvojenog dnevnog reda date su informacije, iznijeta mišljenja, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke: 

 1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog odbora NSSOOIO SBK

Zapisnik je sačinio zapisničar Upravnog odbora, te je isti usvojen u predloženom tekstu.

2. Primjena Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u SBK i aktivnosti vezane za početak nove školske 2018/19 godine

 • Kolektivni ugovor za osnovno obrazovanje zaključen je 09.04.2018.godine između Vlade SBK  kao predstavnika poslodavca i reprezentativnog NSSOOIO SBK kao predstavnika radnika, te je isti objavljen u „Sl novinama SBK“ broj:7/18.
 • Kolektivnim ugovorom predviđena je i njegova nadogradnja, tj. donošenje određenih provedbenih akata. Neki akti utvrđenim Kolektivnim ugovorom su doneseni, neku su u fazi pregovora a za neke nema saglasnosti ugovrnih strana.
 • Prema informacijama iz sindikalnih podružnica, Kolektivni ugovor se primjenjuje i do sada nije bilo primjedbi u smislu implementacije.
 • Zaključivanjem Kolektivnog ugovora  radnici u osnovnom obrazovanju su dobili određenu sigurnost, u smislu njihovog radno-pravnog i ekonomsko-socijalnog statusa.
 • Sindikat će pratiti implementaciju Kolektivnog ugovora i reagovati na eventualne propuste u implementaciji.

3. Kriteriji i procedure za prijem radnika, smanjenju norme i proglešenju tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama SBK

 • Donošenje ovog za radnike izuzetno značajnog dokumenta je rezultat obaveze proistekle iz Kolektivnog ugovora  na pdlog i insistiranje Sindikata.
 • Ovaj dokument nije idealan, jer je nastao je kao kompromis ugovornih strana, ali predstavlja značajan napredak u odnosu na prethodni, te daje mnogo više mogućnosti za pravedniji prijem radnika i proglašenje tehnološkog viška.
 • Svi članovi Sindikata koji smatraju da su u procesu prijema ili proglašenja tehnološkog viška oštećeni, mogu podnijeti žalbu Upravnom odboru škole i otvoriti eventualni pravni proces. Sindikat će svim svojim članovima pružiti svaku vrstu pomoći i zaštite.

4. Informacija o konstituisanju i radu Komisije za praćenje i tumačenje Kolektivnog ugovora za osnovno obrazovanje u SBK

 • Komisija je formirana na osnovu odredbe Kolektivnog ugovora, tako da su svi članovi Komisije su dobili rješenje o imenoanju od Vlade SBK.
 • Komisija je počela sa radom, te je na osnovu zahtjeva pojedinih članova dala dva tumačenja i to:

 

 1. Tumačenje vezano za isplatu regresa
 2. Tumačenje vezano za prijevoz na udaljenosti preko 70 kilometara

 

 • Tumačenje komisije može se vidjeti na stranici NSSOOIO SBK i stranici Ministarstva obrazovanja SBK.
 • Upravni odbor podsjeća članove Sindikata da Kolektivni ugovor može tumačiti samo imenovana Komisija i niko drugi (Vlada, Ministarstvo, Sindikat, direktor i sl.).
 • Sve upite po pitanju tumačenja Kolektivnog ugovora potrebno je u pisanoj formi dostaviti Upravnom odboru, te će isti biti prosljeđene Komisiji na tumačenje.

5. Informacija o toku pregovora u vezi Sporazuma o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka u SBK

 • Zaključivanje Sporazuma o poslovima koji se ne mogu prekidati u vrijeme štrajka je obaveza utvrđena Kolektivnim ugovorom.
 • Sindikat i Vlada u dosadašnjem toku pregovora nisu postigli saglasnost o tekstu ovog Sporazuma.
 • Strane su saglasne u vezi poslova koji se neće prekidati u vrijeme štrajka ali saglasnost ne postoju u vezi vremena koje se treba provesti u školi.
 • Zakonom o štrajku je utvrđeno da Sindikat donosi Pravila o štrajku za one radnike koji štrajkuju, dok predstavnici Vlade sebi žele priskrbiti i pravo koje im ne pripada po Zakonu , te žele da određuju kako će i koliko radnici štrajkovati.

6. Informacija o formiranju Mirovnog vjeća za osnovno obrazovanje u SBK

 • Formiranje Mirovnog vijeća proizilazi kao obaveza po Zakonu o radu, Zakonu o štrajku i Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog obrazovanja.
 • Sindikat je Vladi dostavio inicijativu sa prijedlozima za članove Mirovnog vijeća ali još uvjek Vlada nije odgovorila na inicijativu.
 • Konstatovano je da je opstrukcija formiranja Mirovnog vijeća i zaključivanja Sporazuma o poslovima koji se ne mogu prekidati u vrijeme štrajka, u direktnoj korelaciji sa sprečavanjem organiziranja štrajka kao legitime metode sindikalnog djelovanja.

7. Razmatranje aktivnosti po pitanju neizvršenja pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda za članove koji nisu potpisivali Sporazum o nagodbi sa Vladom SBK

 • Usvojen je zaključak da se u saradnji sa advokatom pokrene apelacija prema Uatavnom sudu zbog nerealizacije pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda za one članove Sindikata koji nisu zaključivali Sporazum o nagodbi sa Vladom po tom pitanju.
 • Ukoliko apelacija bude prihvaćena, slijede sankcije za odgovorne osobe u Vladi, Sudovima, bankama i sl.

8. Informacija u vezi preseljenja Sindikata u nove prostorije

 • Na sjednici Skupštine NSSOOIO SBK jednoglasno je prihvaćen Zaključak da se određeni dio srestava namjenski usmjeri za trajno rješavanja prostorija za rad Sindikata.
 • Na sjednici Upravnog odbora donesena je Odluka da se pristupi realizaciji zaključka i pristupi direktnim pregovorima sa prodavcem.
 • Upravni odbor je formirao komisiju od 5 članova koja je izvršila uvid prostora i metodom neposredne pogodbe utvrdila kupo-prodajnu cijenu korisnog prostora od 41,81m2 (prizemlje, potkrovlje i podrumski dio) u visini od 35 000 KM.
 • Sve administrativne poslove (ugovor kod notara, komisiju za procjenu, porez, gruntovna uknjižba, uređenje prostora, prenos telefonskog broja, prednos komunalija, prenos el. energije, preseljenje namještaja,…) obavio je predsjednik Upravnog odbora.
 • Prostor je uređen, finkcionalan i zadovoljava sve potrebe Sindikata.

 

 

9. Aktivnosti u vezi obilježavanja 5. oktobra-Svjetskog dana nastavnika

 • 5. Okotobar-svjetski dan nastavniko bit će obilježen da dostojabstven način u svim sindikalnim podružnicama i školama, obzirom da je kalendarom utvrđeno da će to biti radni  nenastavni dan.
 • Centralna manifestacija obilježavanja održat će se u Travniku uz adekvatan kulturni i zabavni program.
 • Povodom 5. oktobra, u cilju bolje i kvalitetnije organizacije, bit će štamapane posebne ulaznice koje će po školama disktribuirati sindikalni povjerenici.

10. Tekuća pitanja

 • Upravni odbor je razmotrio Uredbu Vlade SBK o naknadama troškova za službena putovanja za državne služebenike i namještenikeu Srednjobosanskom kantonu. Upravni odbor je konstatoao da je Odluka sndikata kojom se reguliše ova materija a vezano za sindikalne aktivnosti, ne odstupa od navedene Uredbe.
 • Sve zahtjeve, prijedloge, sugestije, predstavke, žalebe i sl. koje imaju članovi Sindikata potrebno je u pisanom tekstu dostaviti Sindikalnoj podružnici ili Upravnom odboru, kako bi se mogao zauzeti konkretan stav i pokrenuti aktivnost u smislu zaštite prava. Organi sindikata mogu zvanično zauzeti satav samo o konkretnom problemu po zahtjevu konkretnih lica sa svojeručnim potpisom.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *