VAŽNO – INFORMACIJA SA PETICIJOM – HITNO

Poštovani,

Svim građanima u Bosni i Hercegovini poznata je dosadašnja praksa Vlasti na svim nivoima, da su se u javnom sektoru (privredna društva sa većinskim državnim kapitalom, javna preduzaća, javne ustanove, agencije,zavodi,direkcije …) ljudi zapošljavali  bez konkursa i bez bilo kakvih kriterija, a vrlo često takva radna mjesta nisu ni postojala po sistematizaciji.

Jedina mogućnost da se neko zaposli u bilo kom javnom sektoru bila je pripadnost vladajućoj političkoj stranci, bliskost i rodbinski odnos sa određenim dužnosnicima iz vlasti ili podmićivanje pojedinih dužnosnika.

Javni sektor postao je leglo organizirane korupcije i glasačka baza za održavanje vlasti, a ne mjesto gdje najsposobniji i najodgovorniji među nama rade za opšte dobro.

Ovaj sveobuhvatni vid korupcije postao je do te mjere nepodnošljiv da su na to ukazivali sindikati, građani,mediji, a ozbiljne kritike i zahtjevi da se sa ovakvim vidom zapošljavanja prestane došli su i od Međunarodnih faktora u Bosni i Hercegovini.

Da bi amortizirala ove kritike, Vlada u Srednjobosanskom kantonu usvojila je Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu.

Cilj ove uredbe je da se nastavi sa ovakvim vidom zapošljavanja a da to bude „pravno pokriveno“.

Ovu konstataciju zasnivamo na činjenici da se Uredbom predviđa sljedeće:

 • Poslodavac (direktor) imenuje komisiju za prijem-to će sigurno biti odani i poslušni ljudi direktoru
 • Komisija provodi interviju, testiranje i praktičan rad među kandidata, bez bilo kakvih utvrđenim kriterija na čisto volontarističkoj osnovi. U najvećem broju slučajeva članovi komisije su ispod obrazovnog ,stručnog i moralnog nivoa kandidata koje provjeravaju
 • Komisija sačinjava rang listu kandidata koji zadovoljavaju uvjete konkursa, te istu dostavlja poslodavcu (direktoru)
 • Poslodavac (direktor) sa liste odabire onog koga želi, a ne onog prvorangiranog

Činjenica je da je direktor ovdje samo marioneta, jer će se izbor vršiti u političkim strankama, a on će biti osoba koja će to provesti i na sebe preuzeti sav rizik nezadovoljstva i eventualnih posljedica ovog izrugivanja demokratiji.

Sindikati brazovanja smatraju i traže da se iz primjene ove Uredbe izuzme sektor ovrazovanja iz sljedećih razloga:

 1. Uredba je donesena mimo javne rasprave, nije dostavljena socijalnim partnerima tj. sindikatima iako je to bila obaveza u skladu sa kolektivnim ugovorima. Sindikati kao socijalni partneri nisu mogli na vrijeme izvršiti javnu raspravu među svojim članovima. Ovakav način donošenja Uredbe, stavlja ozbiljnu sumnju u dobre namjere Vlade po pitanju iste.
 2. Primjenu Uredbe na sektor obrazovanja smatramo nezakonitim. Naime, obrazovanje je djelatnost gdje je Zakonom propisana obaveza raspisivanja konkursa za svako radno mjesto, te nije postojala mogućnost da se bilo ko zaposli u obrazovanju bez javnog konkursa.
 3. U članu 1. (predmet) Uredbe stoji da se ista odnosi na javne subjekte gdje to nije posebnim propisom drugačije određeno.

Obrazovanje je djelatnost gdje postoji propis  Ministarstva kojim se ova oblast uređuje. Naime, shodno odredbama Kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i djelatnost srednjeg obrazovanja Srednjobosanskom kantonu, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB je donijelo Kriterije i procedure za prijem radnika, smanjenje norme i proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama.

 1. Ovaj dokument je donijet nakon široke raprave i usaglašavanja svih zainteresiranih strana u obrazovnom procesu tj. Ministarstva, sindikata, direktora osnovnih i srednjih škola, te je isti jednoglasno prihvaćen.
 2. Obzirom da je obrazovanje sprecifična djelatnost po pitanju strukture posla, raporeda radnog vremena, nastavne norme, dopune nastavne norme, rada bez pune norme, rada u više škola i sl., primjena ove Uredbe bi načinila ogromnu štetu i stvorila opći haos i nezadovljstvo kod zainteresiranih kandidata i otvorila beskrajnu mogućnost maniplacije radnim mjestima.
 3. Ukoliko se ova Uredba primjeni na obrazovanje, a Kriteriji i procedure za prijem radnika, smanjenje norme i proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama stave van snage, to će biti kraj nadanja mladih ljudi da se radom, trudom i znanjem može u ovoj državi doći do bilo čega, a partijsko zapošljavanje, nepotizam, moralna i stručna hipokrizija će biti temelj ovog društva.
 4. To će biti jasna poruka moralnim, stučnim  i čestitim ljudima da što prije napuste ovu zemlju jer za njih ovdje nema mjesta

Iz svega navedenog Sindikati obrazovanja pozivaju svoje članove ali i ostale prosvjetne radnike da javno dignu glas protiv ovakve Uredbe, te zahtjevaju da se iz primjene

Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu  izuzmu djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Molimo sindikalne podružnice/organizacije da kod svojih članova pristupe potpisivanju peticije sa prethodnim zahtjevom, u skladu sa navedenom tabelom.

Ovu akativnost završiti do 28.06.2019.godine, te kopiju ovjerene peticije dostoviti organima sindikata.

Sindikati će nastaviti pravnu i svaku drugu aktivnost sa ciljem da se Uredba ne primjenjuje na sektor obrazovanja.

ŠKOLA:___________________________________

OPĆINA:__________________________________

 

RB. PREZIME I ME BROJ LIČNE/OSOBNE POTPIS
1.
2.

                                                                                                                                   Sindikalni povjerenik

 

NSSOOIO SBK Muhamed Pajić NSUUOŠ KSB Goran Puletić

SVOONK SBK Abdulah Serezlija NSDSŠ KSB Nada Jukić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *