INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 27.08.2020.godine, na poziv Ministra obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, održan je radno-konsultazivni sastanak između Ministra i Predsjednika sindikata osnovih i srenjih škola Srednjobosanskog kantona.

Na sastanku je razmotrena aktuelna situacija po pitanju početka nove školske godine, kao i ostala problematika u obrazovanju.

Nakon diskusija i razmjene mišljenja, konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 • Redovna nastava u svim školama na području Srednjobosanskog kantona počet će u skladu sa Zakonom o snovnoj školi u SBK i Zakonom o srednjoj školi u SBK, tj. 07.09.2020.godine.
 • Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona će u saradnji sa epidemiološkim stručnjacima, u narednim danima usaglasiti sve epidemiološke mjere neophodne za početak nastave, te u vidu uputstva/instrukcije dostaviti u sve osnovne i srednje škole na postupanje.
 • Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona će u narednim danima sačiniti upustvo/instrukciju za poduzimanje tehničkih i aktivnosti u smislu organizacije redovne nastave u svim školama.
 • Formirane su Komisije za praćenje i tumačenje Kolektivnih ugovora za osnovno i srednje obrazovanje koje će biti predložene Vladi na verifikaciju.
 • Formirana je Radna grupa za izradu Previlnika o praćenju, ocjenjivanju i napredovanju nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, te će ista rješenjem ministra početi sa radom.
 • Sindikati obrazovanja su podnijeli zahtjev Vladi Srednjobosanskog kantona i Ministarstvu obrazovanja za isplatu naknade za regres u 2020.godini.
 • Naredni sastanak u proširenom sastavu održat će se 03.09.2020.godine.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

                                                                                                                   Muhamed Pajić

INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 17. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

POGLEDAJ GALERIJU SLIKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 14.08.2020.godine, u Travniku je održana 17. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisustvovalo 10 člnova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora, dok su 2 člana Upravnog odbora bila opravdano odsutna.

U okviru usvojenog dnevnog reda date su određene informacije,iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke.

 1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Upravnog odbora NSSOOIO SBK

Continue reading “INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 17. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK”

P  R  E  D  M  E  T  :  POČETAK NOVE 2020/21 ŠKOLSKE GODINE

Poštovane koleginice i kolege,

Na 17. sjednici Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona, održanom 14.08.2020.godine u Travniku, pod tačkom 2. razmatrane su „Informacije i aktivnosti u vezi početka nove 2020/21 školske godine“.

Nakon šire i konstuktivne diskusije, iznijete su određene primjedbe, dati prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi i usvojeni zaključci:

Od prve polovine marta 2020.godine, kada je došlo do prekida redovne nastave u svim školama na području Srednjobosanskog kantona, do kraja augusta iste, poteklo je dovoljno vremena da se napravi studiozna analiza negativnih efekata koji su se odrazili na cjelokupan obrazovni isistem, sagledaju pozitivni primjeri dobre prakse u prethodnom perodu, te ponudi najefikasniji način funkcionisanja obrazovanja u vrijeme pandemije.

Ova analiza trebala je da rezultira razrađenim modelima za odvijanje nastave u školskoj 2020/21 godini, te nastavnim planovima i programima, prilagođenim svakom vidu nastave.

Nažalost, do danas niko od subjekata obrazovnog procesa nezna na koji način će se raditi u novoj školskoj godini i kako bi mogli izvršiti adekvatne pripreme.

Sagledavajući realno stanje u školama, te evidentan problem sa pandemijom, nastava se može organizirati na jedan od tri modela:

 1. Redovan nastava za sve učenike u školskim prostorijama

Ovakav vid nastave iziskuje adekvatan prostor u školama, te striktne higijensko-epidemiološke mjere ali daje najbolje rezultate u odgojno-obrazovnom radu.

U tom smislu moguće je sljedeće:

 • Nastavu organizirati u dvije smjene, obzirom da većina škola nastavu izvdi u jednoj smjeni
 • Obezbjediti fizičku distancu tako da će svaki učenik sjediti sam u klupi
 • Ako su odjeljenje brojnija podjeliti ih u dvije grupe sa skraćenim vremenom za izvođenje nastve

 

 

 

 • Početak nastave za pojedine razrede organiziratu u razmaku od po 15 minuta kako bi dolazilo do što manje interakcije između učenika

 

 1. Online nastava

Ovakav vid nastve iziskuje organizacijeske i teničke pripreme  za nastavnike, učenike i roditelje, ali daje najlošije rezultate u odgojno-obrazovnom radu.

U tom smislu nepohodno je sljedeće:

 • Da Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke ,kulture i sporta utvrdi jedinstvenu platformu sa koje će se obavljati ovaj vid nastave
 • Da se obezbjedi adekvatna internetska mreža koja će pokriti cijeli prostor na području Kantona, kako ne bi dolazilo do prekida, gubljenja signala i sl.
 • Da se nastavnicima obezbjede računari u školi kako ne bi bili prinuđeni koristiti i trošiti svoji teniku (mnogi nastavnici moraju obezbjediti računar sebi i svojoj djeci)
 • Da se obezbjedi pristup svim učenicima ovoj vrsti nastave obzirom da određeni broj učenika nema pristupa internetu, nemaju računar, nemaju adekvatan mobilni telefon ili u porodici ima više učenika različitih razreda a jedan ili ni jedan računar
 • Da se izvrši kvalitetna edukacija nastavnog kadra za obavljene ovog vida nstave
 • Da se nastavni plan i program prilagodi ovom vidu nastave

Ovaj vid nastave je jako zahtjevan i iscrpljujući za nastavnike, učenike i roditelje a njegov efekat je najmanji.

 1. Kombinovana nastatva (redovna i online)

Ovu vrstu nastave primjeniti zavisno od uvjeta kojima raspolaže škola.

U tom smislu moguće je sljedeće:

 • Određenena odjeljenja u redovnoj nastavi a druga online
 • Određeni dani za redovnu nastavu a drugi za on line
 • Određeni nastavni sadžaji za redovnu a drugi za online nastavu

Obzirom da sve škole ne rade u istim uvjetima i imaju različitu brojnost učenika u odjeljenju (postoje odjeljenja sa malim brojem učenika, kombinovana odjeljenja,..) u školama se mogu primjenjivati različiti modeli, zavisno od okolnosti.

Sve ove modele trebaju sagledati nadležne institucije u Srednjobosanskom kantonu kao što su Vlada, Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta i Krizni štab, te donijeti jasne i obavezujuće odluke sa decidnim uputstvima.

Na osnovu svega navedenog Upravni odbor je usvojio sljedeće zaključke:

 1. Od nadležnih institucija (Vlada, Ministarstvo, Krizni štab) se zahtjeva da preuzmu odgovornost i donesu adekvatne odluke i mjere za početak školske 2020/21 godine
 2. Nije prihvatljivo da se odluke o modelu organiziranja nastve ostave na odlučivanje školama, te na taj način prebacuje odgovornost na direktore i nastavno osoblje
 3. Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta treba da odredi jedinstvenu platformu sa koje će se odvijati online nastava, te izvršiti edukaciju svih nastavnika za rad
 4. Kod svakog vida organizacije nastave, neophodno je zdravstveno zaštititi kako učenike tako i nastavnike kao nositelje obrazovnog procesa
 5. Za sve nastavnike neophodno je izvršiti adekvatan ljekarski pregled prije početka nastave
 6. Za online nastavu nastavnicima je neophodno obezbjediti tehnička srestva za rad kako ne bi koristili svoja lična, obzirom da neki ta sredstva nemaju ili su sredstva ustupili svojoj djeci za praćenje nastave
 7. Kod organizacije online nastave radno vrijeme nastavnika ograničiti na vrijeme trajanja školskog sata a ne da nastavnk bude tokom cijelog dana dostupan učenicima, roditeljima, direktoru…

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK Muhamed Pajić