INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 17. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

POGLEDAJ GALERIJU SLIKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 14.08.2020.godine, u Travniku je održana 17. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisustvovalo 10 člnova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora, dok su 2 člana Upravnog odbora bila opravdano odsutna.

U okviru usvojenog dnevnog reda date su određene informacije,iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke.

 1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Upravnog odbora NSSOOIO SBK

Zapisnik je sačinjen od strene imenovanog zapisničara Upravnog odbora, te je isti jednoglasno usvojen bez primjedbi.

 1. Informacije u vezi početka nove 2020/21 školske godine

Nakon široke i konstuktivne diskusije, Upravni odbor je prihvatio informaciju sa stavovima, prijedlozima i zaključcima sa širim obrazloženjem i koja je sastavni dio ovog akta.

 1. Razmatranje Kriterija i procedura za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglešenje tehnološkog viškau osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu

Detaljnu informaciju o toku rada na ovom dokumentu, te njegovom sadržaju podnio je predsjednik Upravnog odbora, koji je ujedno i član Radne grupe koja je radila na ovom dokumentu.

Nakon diskusija konstatovano je sljedeće:

 • Ovaj dokument proizilazi kao obaveza za implementacju Kolektivnog ugvora i rađen je na inicijativu Sindikata
 • Nakon dužeg rada i usaglašavanja teksta ovog dokumenta između Ministarstva i Sindikata,  Upravni odbor je konstatovao da je isti izuzetno dobar i predstavlja temelj

za pravedan pristup i rješava statusa ljudi koji postaju tehnološki višak u školama ili ostaju bez dijela nastavne   norme

 

 1. Obaveze za potpunu implementaciju Kolektivnog ugovora

Za potpunu implementaciji Kolektivnog ugovora potrebno je još uraditi sljedeće:

 • Usaglasiti Pravilnik o praćenju, ocjenjivanju i napredovanju nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona
 • Pokrenuta je inicijativa prema ministarstvu za početak rada na ovom dokumentu. Sindikat je dostavio prijedlog svog člana za radnu grupu, koju treba da imenuje ministar
 • Imenovati Komisiju za praćenje i tumačenje Kolektivnog ugovora za osnovne škole
 • Sindikat je ministarstu dostavio zahtjev za formiranje komisije i imenovao svoje članove u komisiju
 • Ministar treba da uputi prijedlog odluke za imenovanje komisije sa svim članovima na Vladu, koja treba da donese odluku o imenovanju
 • Nakon što Vlada donese odluku o imenovanju komisije, ista bi mogla početi sa radom
 • Tumačenje Kolektivnog ugovora ne može tumačiti niko pojedinačno (vlada, ministarstvo, sindikat, direktor…) nego isključivo Komisija, te njeno tumačenje ima snagu Kolektivnog ugovora.
 • Donošenje Pravilnika o sistematskom pregledu radnika u osnovnim školama
 • Ministarstvo obrazovanja, zajedno sa Ministarstvom zadravstva, ima obavezu donijeti određeni Pravilnik o sistematskom pregledu radnika sa ciljem da se ova problematika uredi na jedinstven način u svim osnovnim i srednjim školama na području Kantona i na kvalitetniji način
 • Sindikat nije upoznat da li se počelo i dokle se stiglo u uređenju ove problemtike
 • Donošenje Kriterija za prijem uposlenika u osnovne i srednje škole
 • Sindikat je pokrenuo inicijativu prema Ministarstvu obrazovanja za izradu ovoh dokumenta
 • Postoji okvirna saglasnost i inicijalni tekst da se počne sa izradom ovog dokumenta
 • Formiranje Mirovnog vijeća
 • Sindikat je imenovao svoje članove za mirovno vijeće
 • Vlada treba ovaj postupak dovesti do kraja

 

 1. Realizacija obaveza po zaključcima Skupštine NSSOOIO SBK

 

 1. Uredba o radu sindikalnih podružnica

Uredba je je usvojena jednoglasno i predstavlja upustvo i obavezu u radu podružnica

 1. Instrukcija o vođenju evidencije o utrošku sredstava u sindikalnim podružnicama NSSOOIO SBK
 • Instukcija je urađena u saradnji sa računovodstvenim servisim i usvojena je jednoglasno
 • Obaveza svih podružnica je da postupaju po instrukciji
 1. Seminar za sindikalne aktiviste i članove
 • Izvršene su sve organizacijske pripreme za palnirani seminar u SPC „Ajdinovići“ Olovo ali je isti odgođen zbog pogoršane epidemiološke situacije
 • Ostaje mogućnost ponovnog organiziranja ukoliko se steknu povoljni uslovi

 

 1. Razmatranje načina obilježavanja 5. oktobra-Svjetskog dana nastavnika

 

 • Obilježavanje 5. oktobra –Svjetskog dana nastavnika se neće prekidati, nego će se prilagoditi epidemiološkim uvjetima
 • Sindikalne podružnice mogu predložiti zaslužne članove i aktiviste za dodjelu priznanja povodom 5. oktorba- Svjetskog dana nastavnika, najkasnije do 10.09.2020.godine
 • Prijedlog mora zadržavati i opširnu biografiju kandidata o njegovim sindikalnim i odgojno-obrazovnim radu
 • Izbor kandidata izvršit će imenovana komisija na čelu sa predsjednicom Azrom Memijom

 

 1. Tekića pitanja

 

 1. Informacija o pokušaju uplitanja Vlade u rad Sindikata

Umjesto da se obraća institucionalno Sindikatu i ostvari korektnu profesionalnu saranju, određeni dužnosnici samoinicjativno ili po zadatku se obraćaju sindikalnim podružnicama tražeći da se podružnice izjašnjavaju o „Zakonu o reprezentativnosti sindikata i poslodavaca“ iako istim nisu dostavljali nikakv materijal za razmatranje.

Ovo je jedan vlo prizeman način pokušaja stvaranja smutnje unutar NSSOOIO SBK sa namjerom da isti zloupotrebi za politička trvenja unutar političkih partija, te pokušaj da od

Sindikata stvori određenu političku bazu po ugledu na razna udruženja, koja se koriste kad strankama treba vaninstitucionalna podrška.

Podjećamo da se pomenuti zakon usvaja na nivou Federacije Bosne i Hercegovine a Skupštine Kantona daju samo svoje mišljenje.

Sindikati su dobili tekst pomenutog zakona i u okviru Koordinacije sindikata obrazovanja SBK dali određene primjedbe sa ciljem zadržavanja i razvijanja jedinstva među Sindikatima obrazovanja SBK, te podržali rad Sindikata u Ekonomsko socijalnom vijeću Federacije BiH , gdje sa zakon usaglašava.

Ono što je krucijalno za radnike i Sindikat na ovim prostorima se krilo od istih, iako je postojala zakonska obaveza za javnu raspravu  i međusobno usaglašavanje kao štio su:

 1. Uredba o zapošljavanju u javnom sektoru na području SBK
 2. Uredba o mirnom riješavanju radnih sporova na području SBK

Pored činjenice su ove Uredbe donesene jednostrano i u tajnosti u odnosu na zainteresirane strane, one su  po našem mišljenu nezakonite i društveno štetene.

Navodna „briga da se provede javna raprava“ ukazuje na licemjerstvo i nazadne namjere prema Sindiktu.

Sindikat je uvjek bio i ostat će nezavisna organizacija od bilo koje vlade i poslodavaca, sa jasnim ciljevima u svom radu, podređenim  interesu radnika.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

                                                                                                                   Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *