INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,

U skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora za djelstnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu, Ministar obrazovanja nauke, mladih , kulture s sporta je svojim rješenjem imenovao Kimisiju za izradu Pravilnika o praćenju, ocjenjivanju i napredovanju, nastavnika i stučnih saradnika.

Dana 23.09.2020.godne, Komisija je održala drugi sastanak  na kojem se radilo na usaglašavanju teksta Pravilnika.

Komisija je usaglasila određeni dio teksta Pravilnika, te razmotrila koncepciju budućeg rada.

U cilju efikasnijeg rada, Komisija je podjeljena u svije grupe koje će pripremiti početni mateijal za dva različita poglavlja i raditi na njihovom usaglašavanju.

Pomenuta poglavlja će biti dorađivanja na zajedničkom sastanku Komisije.

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

INFORMACIJA

 

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 10.09.2020.godine, na poziv Ministra obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona održan je konstituirajući sastanak Radne grupe/Komisije za izradu Pravilnika o praćenju, osjenjivanju i napredovanju nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona.

Radnu grupu/Komisiju čine:

  • Predstavnici Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta SBK
  • Predstavnici Sindikata osnovnih i srednjih škola SBK
  • Predstavnici direktora osnovnih i srednjih škola SBK

Na sastanku je zvanično Radna grupa/Komisija konstituisana, te utvrđeni principi na kojima će se zasnivati izrada pravilnika.

Učesnici sastanka su primili početni mateijal koji će biti osnova za izradu pravilnika, te su dogovorili modalitet i vremenski okvir rada.

S poštovanjem,

OBAVJEST

Poštovane koleginice i kolege,

Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu (Sl.novine SBK broj:9/20), u članu 48 stav 1 utvrđeno je sljedeće: „Sindikalni povjerenik u školi ima pravo , za obavljanje svojih dužnosti u sindikatu, na dva sata sedmično koja ulaze u nastavnu normu, jedan sat za pripreme i jedan sat za ostale poslove u okviru 40-satnog radnog vremena.“

Shodno ovoj odredbi molim sve sindikalne povjerenike da ne pristaju na manipulciju sa ovim pravom koje je bezuvjetno, te da se ovi sati implementiraju u rješenju o 40-satnoj radnoj sedmici.

Ovo pravo utvrđeno je kao kompenzcija za sindikalni rad i ne može se ograničavati, uvjetovati ili selektivno primjenjivati.

U pojedninim školama direktori pokušavaju ovim satima kopenzirati nastavnu normu pojedinim zaposlenicima, te ih ubjeđuju da onu koji nemaju normu budu sindikalno povjerenici umjesto izabranih.

U tok konstekstu upozoravamo da se promjena sindikalnog povjerenika radi dopune 40-satne radne sedmice neće verifikovati od strane organa Sindikata, obzirom da bi se na taj način obesmislila pozicija sindikalnog povjerenika.

Koristim ovu priliku da Vas obavjestim da je Vlada Srednjobosanskog kantona donijela odluku o imenovanju Komisije za praćenje i tumačenje kolektivnog ugovora za osnovne škole, te će ista rješenjem Premijera Vlade, početi sa radom u narednom periodu.

Obzirom da je Komisija jedina nadležna da daje tumačenje Kolektivnog ugovora, pozivam sve članove da se po tom pitanju obrate sindikalnom povjereniku, koji će zahtjeve za tumačenje u pisanoj formi dostaviti Sindikatu.

Takođe Vas obavještavam da je rješenjem Ministra imenovana Radna grupa za izradu pravilnika o prećenju, ocjenjivanju i vrednovanju nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, te će ista početi sa radom u narednom periodu.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

                                                                                                                                          Muhamed Pajić

INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,
Dana 03.09.2020.godine, na poziv Ministra obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
Srednjobosanskog kantona, održan je radno-konsultativni sastanak između Ministra,
Predsjednika sindikata osnovih i srenjih škola Srednjobosanskog kantona i predstavnika
direktora osnovnih i srenjih škola Srednjobosanskog kantona.
Tema sastanaka je bila organizacija nastave na području Srednjobosanskog kantona u šolskoj
2020/21. godini u uvjetima epidemije Covida-19.
U uvodmom izlaganju Ministar je prisutno upoznao sa revidiranim „Uputstvom za početak
nastave u školskoj 2020/21. godini za sve osnovne i srednje školena području
Srednjobosanskog kantona“.
Nakom diskusija u kojima su učestvovali svi prisutni usvojeni su sljedeći zaključci:
1. Svi učesnici u relaiziranju obrazovnog procesa će poštivati naredbe i postupati po
uputama Kriznog štaba.
2. Za sve radnike u školama podrazumjeva se 40 satna radna sedmica, bez obzira na
oblik izvođenja nastave.
3. Škole su samostalne u izboru oblika rada koji će utvrditi nastavničko vijeće u skladu sa
instrukcijom izvođenja nastave. Ovo se odnosi na odjeljenja koja su zbog brojnosti ili
postojanja više znimanja u odjeljenju brojna pa se moraju sijeliti u grupe.
4. Svaka škola je dužna kreirati timove za praćenje i provedbu epidemioloških mjera u
školi.
S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Muhamed Pajić