INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 11. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 12.05.2023. godine održana je 11. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona u proširenom sastavu.

Sjednici je prisutvovalovećina članova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora NSSOOIO SBK, te određeni broj aktivista.

Jedan član Upravnog odbora je bi opravdano odsutan.

U okviru  predloženog i usvojenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznesena mišljenja, date primjedbe, podneseni prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Upravnog obora NSSOOIO SBK

Zapisnik je sačinjen od strane imenovanog zapisničara Upravnog odbora, te je isti usvojen u predloženom tekstu.

 1. Implementacija Kolektivnog ugovora za osnovne škole, te Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i isticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona

Nakon uvodnog izlaganja predsjenika i dopredsjednice Upravnog odbora, te diskusija većine članova, Upravni odbor je konstatovao i zaključio sljedeće:

 • Zbog činjenice da nije u predviđenom roku zaključen Kolektivni ugovor, došlo je do objektivnog kašnjenja u implementaciji Previlnika, te su određena riješenja za status izdata nakon zaključivanja Koletivnohg ugovora.
 • Da bi se koeficijenti za status za osobe kojima je izdato rješenje (koji su  dostavili na vrijeme zahtjev za status , te isti komisija verifikovala) mogli primjeniti u skladu sa Kolektivnim ugovorom, Sindikat i Vlada su zaključili Aneks Kolektivnog ugovora, i time stvorili pravni osnov za isplatu razlike plaća po osnovu novih keficijenata za plaću tj. od 1.1.2023.godine.
 • Postoji određeni broj pojedinaca koji su podnijeli zahtjev za status na vrijeme u redovnoj proceduri ali nisu dobili rješenje zbog odrđenih tehničkih ili proceduralnih razloga, te je potrebno da se obrate Komisiji sa upitom o razlozima neizdavanja rješenja i zahtjevom za sticanje statusa uz obrazloženje da su podnijeli zahtjev u redovom postupku. Komisija će sve 

te zahtjeve analizirati i uvažiti sve opravdane primjedbe, te će podnosioci naknadno dobiti riješenje o statusu uz primjenu od 1.1.2023.godine.

 • U pojedinim školama, školske komisije ili direktori škola nisu obavile aktivnosti u vezi ocjenjivanja i napredovanja u skladu sa Pravilnikom za pojedine nastavnike i stučne saranike,  

te kao takvi nisu ni bili predmet razmatranja od strane Komisije koju je imenovalo Ministarstvo. Ove osobe mogu ponovo dostaviti zadjev za dobivanje statusa koje će Komisija imenovana od 

strane ministra razmotriti i utvrditi činjenično stanje, te isti mogu steći uslove za dobivanje statusa, nakon čega će im Ministarstvo  izdati rješenje o statusu. Primjena koeficijenata za status osba koje su isti stekle sa zakašnjenjem počinje od dana dobivanja riješenja a ne od 1.1.2023.godine.

 • Određeni broj nastavnika i stručnih saradnika iz ličnih razloga nije želio podnijeti zahtjev za sticanje statusa, te isti zahtjev mogu podnijeti naknadno nadležnoj Komisiji ministarstva , a nakon verifikacije od strane Komisije, Ministarstvo će im izdati rješenje o statusu. Primjena koeficijenata za ove osobe počinje od dana dobivanja rješenja.
 • Obzirom da je jedna od 4 Komisije imenovane od strane Ministarstva odstupila od smjernica pri bodovanju , te je došlo do debalansa u broju osoba koje su potencijalno stekle uslove za dobivanje zvanja, Ministar je formirao zajedničku komisiju koja će ponovo izvršiti reviziju svih osoba koji su u početnoj fazi stvorili pretpostavke za dobivanje zvanja, te će ista izvršiti reviziju svih potencijalnih kandidata sa ciljem da se ujednače kriteriji za dobivanje zvanja.
 • Očekuje se da će se ove aktivnosti okončati početkom nove školske godine, te riješenja o zvanjima izdati okvirno do 5.10.2023.godine.

Analizirajući potpisani Kolektivni ugovor Upravni odbor je konstatovao te zaključio i sljedeće:

 • Kolektivni ugovor je stvorio mogućnost i određene nadogradnje, tako što je stvorena pravna obaveza za donošenje podzakonskih propisa u cilju uređenje stanja u oblasti osnovnog obrazovanja. 
 • Za izradu akata koji proizilaze iz Kolektivnog ugovora dati su precizni rokovi.
 • Za potpunu implementaciju Kolektivnog ugovora potrebno je uraditi sljedeće:
 1. Član  4. stav (7) Strane potpisnice će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Kolektivnog ugovora usuglasiti izmjene i dopune Kriterija i procedura prijma djelatnika, smanjenja norme i proglašenja tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama, radi zbrinjavanja nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme u Kantonu, kojim  će se urediti procedure i kriteriji prijma zaposlenika u osnovnim  školama.
 2. Član 21. stav (2) Vlada Kantona će, na prijedlog Ministarstva, u suradnji s Ministarstvom zdravstva  i socijalne politike, u roku od 60  dana od dana stupanja na snagu ovoga 

Kolektivnog ugovora, donijeti pravilnik o sistematskom pregledu zaposlenika u osnovnim školama u Kantonu.

 1. Član 43. Ministarstvo će, uz konzultacije sa sindikatima, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Kolektivnog ugovora donijeti pravilnik o priznanjima i nagradama za posebna postignuća, zalaganja, doprinos i uspjeh zaposlenih u osnovnim školama.
 1. Član 45 stav (6) Ministarstvo će nakon 90 dana od dana potpisivanja ovoga Kolektivnog ugovora donijeti propis o stručnom usavršavanju i osposobljavanju nastavnika i stručnih suradnika.
 2. Član 52. stav (2) Mirovno vijeće za oblast osnovnog obrazovanja u Kantonu sastoji se od pet članova, i to: dva predstavnika poslodavaca, dva predstavnika sindikata te 

predstavnika kojega izaberu strane u sporu sa usuglašene liste koju utvrđuje resorni ministar obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta.

Stav (4) Mirovno vijeće mora se osnovati u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Kolektivnog ugovora.

 1. Član 54. stav (2) Ugovorne strane suglasne su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Kolektivnog ugovora utvrditi minimum poslova (obvezno održavanje nastave za 

učenike završnih razreda ako organizirani štrajk traje više od 10 radnih dana, …) koji se moraju obavljati u osnovnim školama za vrijeme organiziranoga štrajka.

 1. Član 57. stav (1) Tumačenje odredbi i praćenje primjene ovoga Kolektivnog ugovora obavljat će povjerenstvo čije članove imenuje Vlada Kantona u dogovoru sa sindikatima, u roku od 60 dana, a koje je sastavljeno od po dva predstavnika sindikata i dva predstavnika poslodavca.

Sindikat će stručno i konstuktivno učestvovati u implementaciji svih odredbi Kolektivnog ugovora putem konsultacija ili radom u komisijama.

Inicijativa za rad na potpunoj implementacije svih odredbi Kolektivnog ugovora je dostavljena Ministarstvu.

 1. Tekuća pitanja
 • Donesena je odluka humanitarnog karaktera.
 • Obnovljen je Ugovor o pružanju usluga po povoljnijim uvjetima između Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona i JU za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica  za članove Sindikata.
 • Upravni odbor se zahvaljuje svim članovima NSSOOIO SBK na razmjevanju, strpljenju i podršci prlikom vođenje pregovora po pitanju Kolektivnog ugovora, te stručnom i odgovornom  radu naših predstavnika u radu Komisija.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *