INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 14.6.2024.godine, održan je radno-konsultativni sastanak Predsjednika sindikata osnovnih i srednjih škola sa Ministrom obrazovanja, nauke, mladih,kulture i sporta SBK, na temu ” Aktuelna problematika u osnovnim i srednjim školama u SBK”.

Nakon međusobnog informisanja konstatovano je i zaključeno sljedeće:

1. Proces ocjenjivanja nastavnika i stručnih saradnika:

– svaki krug ocjenjivanja ima 2 ciklusa

– I krug je završen ali iz poznatih razloga došlo je do za stoja u imenovanju  zvanja

-obzirom da je sudskom odlukom prestala potreba za zastojem očekuje se da se proces privede kraju, te da nakon revizije od strane imenovane Komisije kandidati koji ispune uslove dobiju rješenje o zvanjima.

-II krug ocjenjivanja u prvom ciklusu je u toku. U cilju efikasnijeg odvijanja procesa potrebno je uraditi sljedeće:

 • Da Komisija izvrši doradu Smjernica koje će biti sastavni dio Pravilnika
 • Da Ministarstvo dostavi upustvo o radu Školskih komisija, te dokumentaciji kandidata za status i zvanje u smislu koja će se dokumentacija iz prvog ciklusa dostavljati Ministarstvu a koja će se zadržati u školi pa dostaviti skupa sa dokumentacijom iz II ciklusa

2. Razgovor o visini osnovice za plaću po rebalansu Budžeta za 2024.godinu vodit će se na sastanku Pregovaračkih timova Vlade i Sindikata zakazanim za 18.6.2024.godine.

3. Ministarstvo će koordinirati direktore škola sa ciljem što kvalitetnije i blagovremene implementacije Pravilnika o sistematskon pregledu radnika.

4. Ministarstvo će inicirati i sačiniti radni materijal za donošenje Pedagoških standarda za osnovne škole u kojima će biti prepoznata radna mjesta koja do sada nisu prepoznata u Zakonu o osnovnoj školi i Pedagoškim standardima.

5. Ministar je upoznat sa problematikom u OŠ ” Jajce” Kruščica, te je taj predmet pred sudskim postupkom. U cilju spriječavanja i jednostrano kreiranih pravilnika za kažnjavanja, pristupit će se donošenju jedinstvenog pravilnika o disciplinskom postupku.

6. Na zahtjev Sindikata ugovori o radu na određeno vrijeme su produženi do 15.7.2024.godine.

7. Sindikati su ponovo problematizirali način konstituisanja i strukturu Ekonomsko-socijalnog vijeća za SBK. Iznesen je stav da predstavnik u ESV iz reda zaposlenih u obrazovanju bude Nada Jukić.

S poštovanjem,

predjsednik Muhamed Pajić,

INFORMACIJA SA PREGOVORA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 14.05.2024.godine, u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, održan je sastanak Pregovaračkog tima Vlade i Pregovaračkog tima Sindikata koji zastupaju zaposlenike koji plaću primaju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona.

U ime Pregovaračkog tima Vlade sastanku su prisustvovali:

 • Tahir Lendo, premijer
 • Mirjana Plavčić, ministrica finansija
 • Bojan Domić, ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 • Anto Matić, ministar zdravstva i socijalne politike
 • Božana Petrović, ministrica pravosuđa i uprave

U ime Sindikata sastanku su prisustvovali predsjednici sindikata pa područja Srednjobosanskog kantona, i to:

 • Osnovnog obrazovanja
 • Srednjeg obrazovanja
 • Državnih službenika i namještenika
 • MUP-a
 • Pravosuđa

Sastanku je prisustvovao i Samir Kurtović, predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika Federacije Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je usvojen sljedeći dnevni red:

 1. Osnovica za obračun plaće
 2. Razno.

Nakon uvodnog izlaganja premijera Tahira Lende, predstavnici sindikata su iznijeli i argumentovali sljedeće zahtjve:

 1. Osnovica za plaću u iznosu utvrđene osnovice na nivou Federacije BiH u visini 425 KM
 2. Vrijeme isplate regresa za 2024.godinu
 • Funkcionisanje Ekonomsko-socijalnog vijeća
 • Zastoj u pregovorima po pitanju kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u Srednjobosanskom kantonu

Nakon ovih izlaganja ministrica Finansija je napravila osvrt sa ciljem da iskaže namjeru Vlade da se udovolji zahtjevu za visinom osnovice ali i moguću problematiku kao i poteškoće koje su moguće u vezi realizacije ove osnovice.

Nakon diskusija većine članova konstatovano je i načelno prihvaćemo sljedeće:

 1. Vlada je opredjeljena da pristupi izradi rebalansa Budžeta za 2024.godine pri čemu će se planirati nova osnovica za plaće, sa primjenom od 01.07.2024.godine. Vlada ima namjeru da utrdi osnovicu od 425 KM ukoliko ekomski pokazatelji koje će dobiti sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine budu to omogućili.

Nakon dobivenih finansiskih imputa sa nivoa Federacije Vlada će ponuditi visinu osnovice za plaću.

Sindikati su stava da postoje realne pretpostavke za osnovicu od 425 KM obzirom da u I kvartalu tekuće godine (kada su javni prihodi nalošiji) postoji rast prihoda na nivou Federacije Bosne i Hercegovine od 9, 3% a realno je očekivati da taj trend rasta bude veći tokom godine.

 • Vlada je donijela odluku o isplati regresa za 2024.godinu u visini 50% prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, što je u skladu sa kolektivnim ugovorima.

Isplata regresa će biti realizirana okvirno oko 15.06.2024.godine.

 • Prihvaćena je primjedba Sindikata da se preispita sastav Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Srednjobosanskog kantona u smislu legitimnosti i legalnosti imenovanja članova u ime Sindikata. Predstavnici reprezentativnih sindikata sa područja Srednjobosanskog kantona moraju sami delegirati svoje predstavnika a među njima moraju biti predstavnici koji zastupaju radnike koji plaću primaju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona, kao najbrojniji i najorganizovanji.
 • Dogovoreno je da predstavnici Sindikata državnih službenika i namještenika sa Vladom usaglase sporne odredbe kolektivnog ugovora, obzirom da su o istim načelno saglasni. Nakon usaglašavanja Vlada bi dala saglasnost na kolektivni ugovor.

S poštovanjem, predsjednik Muhamed Pajić

INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 16. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

U prostorijama lječilišta „Reaumal“ u Fojnici, dana 27.04.2024.godine,  održana je 16. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisutvovala većina članova Upravnog odbora kao i predsjednik Nadzornog odbora.

U okviru  predloženog, dopunjenog i usvojenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznesena mišljenja, date primjedbe, izneseni prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 1. Usvajanje zapisnika sa 14. (redovne) i 15. (vanredne) sjednice Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona

Zapisnik sa 14.(redovne) sjenice Upravnog odbora sačinila je Jasminka Mavrković u svojstvu imenovanog zapisničara Upravnog odbora, a zapisnika sa 15.(vanredne) sačinio je Muhamed Pajić u svojstvu predsjenika Upravnog obora, obzirom da je sjednica održana elektronski putem.

Oba zapisnika su jednoglasno usvojena u predloženom tekstu.

 • Realizacija Zaključka sa 5. sjednice Skupštine NSSOOIO SBK održane 17.02.2024.godine u Travniku

Opširnu informaciju podnio je Predsjenik Upravnog obora, te istakao:

 • Skupština je usvojila zaključak da se sredstva po završnom finansiskom računu za 2023.godinu, iskazana kao neraspoređena, upotrijebe za investranje u trajno dobro Sindikata.
 • Predsjenik Upravnog odbora je formirao komisiju  u sastavu:

-Pajić Muhamed, predsjenik Upravnog odbora

-Memija Azra, dopredsjednica Upravnog odbora

-Kurić Jusuf, predsjenik Nadzornog odbora

-Pamić Nafiz, predsjednik Suda časti

 • Zadatak komisije je da sagleda ponude na tržištu, izvrši uvid u stanje objekta i ponuđenu cijenu, te o tome informiše Upravni odbor.
 • Komisija je izvršila dobiveni zadatek,  te o tome sačinila izvještaj koji je dostavila Upravnom odboru.
 • Na osnovu izvještaja Komisije Upravni odbor je donio Odluku o kupnju apartmana u području odmarališta „Aqareumal“ Fojnica.
 • Dalje aktivnosti u smislu provjere vlasništva i zaključivanje kupoprodajnog ugovora vodio je advokat Sindikata Irsan Kukić.
 • Nakon što je zaključen kupoprodajni ugovor Komisija je izvršila prijem objekta.
 • Nakon prijema izvšene su sitne popravke, moleraj i čišćenje apartmana.

Nakon izvještaja Upravni odbor je usvojio sljedeće zaključke:

 1. Usvaja se izvještaj i zapisnik imenovane Komisije.
 2. Objekat neće biti pušten u finkciju dok se ne izvrše sve finansijske i tehničke obaveze iz kupoprodajnog ugovora, uključujući prednos i uknjižbu vlasništva.
 3. Prije puštanja objekta u funkciju Upravni odbor će donijeti pravilnik u uvjetima i načinu korištenja istog.
 • Informacija o početku novog ciklusa ocjenjivanja u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona

Predsjednik Upravnog odbora je podsjetio na činjenicu da prethodni proces ocjenjivanja nije okončan u smislu imenovanja u zvanja mentor, savjetnik i viši stručni savjetnik iz poznatih razloga.

Nakon protoka vremena, sasvim je jasno da u okviru Ministarstva obrazovanja nauke, mladih kulture i sporta, pojedninih direktora prije svega srednjih škola, kao i određenih političkih subjekata, postoje grupe koje ne žele primjenu Pravilnika, te rade na njegovoj opstrukciji i diskreditaciji.

Cilj je da se umjesto osoba koje su, u skladu sa striktnom primjenom Pravilnika, sakupili dovoljno bodova za sticanje zvanja (mentor,savjetnik i viši stručni savjernik)  imeniju osobe bez dovoljno stručnih referensi na osnovu servilnosti, poslušnosti, političkoj pripadnosti, pripadnosti određenima interesnim grupama i nepotizmu, na krajnje zatvoren i netransparentan način. 

Na ovaj način bi Pravilnik izgubio svoj temeljni smisao i svrhu, te bi postao sam sebi suprotnost i sredstvo da se nezasluženi afirmišu a neposlušni i nepodobni sankcionišu.

Za opstukciju primjene Pravilnika koristi se Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja nauke i kulture Srednjobosanskog kantona, zbog kojih nisu realizirana zvanja iako je proces bodovanja priveden kraju.

U tom smislu se ne dozvoljava izvršiti revizija svih kandidata za zvanja i time ujednačiti pristup bodovanju svih kandidata u svim osnovnim i srednjim školama.

U cilju kontinuiteta u implementaciji Pravilnika, Upravni odbor podržava aktivnosti Ministarstva u cilju početka novog cilusa ocjenjivanja, te u tom smislu poziva svoje članove, direktore škola na krajnje fer i profesionalan odnos prema privremenim savjetnicima, koji vrše stručno-pedagoški nadzor u školama.

 • Upoznavanje sa Pravilnikom o sistematskom pregledu zaposlenih u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu

Predsjednik Upravnog odbora je informisao članove o činjenici da je ovaj Pravilnik predviđen Kolektivnim ugovorom i da je urađen od strane Komisije koji su činili predstavnici Ministarstva obrazovanja,  zdravstveni stručnjaci i predstavnici Sindikata.

Upravni odbor je konstatovao da je ovo značajan napredak u smislu zaštite i unapređenja zdravlja prosvjetnih radnika ,te se zahvaljuje svim učesnicima u izradi Pravilnika kao i Ministarstvu i Vladi na verifikaciji.

 • Informacija u vezi inicijative Sindikata za dopunu Pedagoških standarda za osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu

Sindikat je podnio inicijativu sa ciljem da se radna mjesta koja nisu prepoznata kroz Zakon o osnovnoj školi i Pedagoške standarde, pozicioniraju kako bi se za te poslove utvrdila norma i precizan opis poslova.

Sadašnja sitacija je neuređena, ostavlja dosta prostora za „prazan hod“ , izdavajaju se značajna redstva bez nekog značajnijeg efekta i bez konkretno utvrđenog posla, obaveza pa i odgovornosti.

Inicijativa je od strane Ministarstva načelno prihvaćena i treba je operacionalizirati.

 • Inicijativa u vezi zahtjeva za pregovore o visini osnovice za plaću.

Koordinacija sindikata koji zastupaju radnike koji plaću primaju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona je u par navrata dostavila Vladi zahtjev za pregovore po pitanju visine osnovice za plaću, na koje Vlada nije odgovarala.

Naime, Bužet za 2024.godinu je usvojen na vrijeme tj. prije početka 2024.godine ,kada još nije bila utvrđena osnovica za plaću na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, te je načelno dogovoreno da će se ista korigovati.

U prethodnim pregovorima vezano za osnovicu rečeno je da će Vlada Srednjobosanskog kantona nastojati pratiti visinu osnovice koja bude utvrđena na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i koja u ovom trenutku izbosi 425 KM, što je i  zahtjev koordinacije Sindikata.

Prema nezvaničnim informacijama Vlade Srednjobosanskog kantona će pristupiti polovinom tekuće godine aktivnostima u vezi rebalansa Budžeta za 2024.godinu, što bi trebalo da otvori pregovore sa Sindikatima uvezi utvrđivanja nove osnovice za paću.

 • Informacija o konstituisanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Srednjobosanskog kantona

Ekonomsko-socijalno vijeće je tripartitno tijelo čije konstituisanje proizilazi iz Zakona o radu u FBIH , koga čine predstavnici tri socijalna partnera na ravnopravnim osnovama (Vlada-Udruga poslodavaca- Sindikat).

Cilj rada ovog tijela je da se kroz socijani dijalog napravi balans između različitih interesnih skupina u društvu, kako bi društvo funkcionisalo bez tenzija, napetosti, sukoba, štrakova i sl. na jednako zadovoljstvo ili nezadovoljstvo sva tri socijalna partnera.

U svom radu i imenovanju članova u Ekonomsko socijalno- vijeće socijani partneri su autonomni.

Vlada Srednjobosanskog kantona je bez konsultacija i znanja najbrojnijih reprezentativnih sindikata koji zastupaju radnike koji plaću primaju iz Budžeta Srednjobosanskoh kantona (oko 5 500 radnika), imenovala predstavnike Sindikata koje niko nije izabrao niti niko od navedenih sindikata zna ko su ti ljudi.

Ovakvo Ekonomsko-socijalno vijeće nema nikakva legalitet niti legitimitet i predstavlja najprimitivniji način izrugivanja tijelima i institucijama, te se na ovaj način ponižava Sindikat i Vlada.

Imenovani članovi Ekonomsko -socijalnog vijeća Srednjobosanskog kantona su nečiji privatni sindikalci koji sa suštinom sindikata malo što imaju.

Koordinacija sindikata koji predstavljaju radnike koj primaju plaću iz Budžeta Srednjobosanskog kantona je Vladi dostavila prijedlog da se u ime sindikata autonomno izabere po jedan predstavnik sindikata iz sljedeće tri kategorije:

 • Osnovno i srednje obrazovanje
 • Državni službenici i namještenici, policija, sudstvo i zdravstvo
 • Privreda

Do izbora novog saziva Ekonomsko-socijalnog vijeća isto ćemo smatrati nelegitimno a zaključke i odluke nećemo uvažavati.

Pozivamo Vladu Srednjobosanskog kantona da obustavi rad Ekonomsko-socijalnog vijeća dok se ne izabreu legalni i legitimni predstavnici Sindikata.

 • Informacija u vezi problematike u pojedinim podružnicama

Upravni odbor je upoznat sa činjenicom da se u OŠ „Jajce“ Kruščica vrši pritisak na Sindikat, te da je protiv sindikalnog povjerenika pokrenut disciplinski postupak.

Plan je sljedeći:

 • Imenovana je disciplinska komisija od strane direktora škole tako što su članovi te komisije držani u tajnosti, sa ciljem da isti predlože neku kaznu po instrukcijama direktora.
 • Takvu predloženu odluku, koja je zasnovana na pretpostavkama, prizvoljnim tumačenjima i odbijanju dokumentacije od povjerenika i sl. treba izglasati Upravni odbor u školi ( osobe bez adekvatnih stručnih referensi za oblast obrazovanja, izabrane po političkoj pripadnosti).
 • Time će odluka bit legalizovana.

Sindikat smatra da je to pogrešan put i da donošenje odluke o bilo kakvom kažnjavanju na bazi proizvoljno tumačenih činjenica i propisa će tek otvoriti i druge probleme školi, te će se time baviti sud a ne nekakve komisije i upravni odbor.

Sud će cijeniti činjenice na bazi relevantnih argumenata, i propisa, te bi se time mogla otvoriti i mnogo složenja pitanja za podnosioca diciplinskog postpka.

Sindikat će pružiti pravnu i svaku drugu podršku i zaštitu svakom svom članu, te će eventualna kazna bit tek početak žalbeno-sudskog procesa u kome će se naći svi učesnici u ovom procesu.

Upravni odbor poziva strane da spor riješe u međusobnom dijalogu uz uvažavanje i poštovanje, te time spriječe narušavanje integriteta škole ali i svog ličnog.

Upravni odbor je razmotrio posljedice pogrešno donesenih izmjena NPIP, tako što je njegovim izmjenama omogućen pristup nastavi različitim zanimanjima i zvanjima, koja nisu nastavničkog smijera.

Da su ove izmjene štetne po cjelokupno društvo, dugo smo upozoravali ali su parcijalni interesi pojedninaca u smislu upošljavanja neadekvatnih zanimanja u škole bili važniji od općedruštvenih interesa.

Posljedica tih izmjena su da danas imamo haotično stanje prilikom prijema nastavnika i stručnih saradnika, kao i njihovo polaganje stručnih ispita:

 • Pojedinim kandidatima koji nisu završili nastavničke fakultete se dozvoljava da polažu stručne ispite i zasnivaju radni odnos u školama, dok se određenim kandidatima sa sličnim zvanjima to osporava uz različita obrazloženja.
 • Pozivamo Mnistarstvo obrazovanja da ovu problematiku riješi principijelno, kako ne bi nastavnike i stručne saradnike dovodili u neravnopravan položaj, te u tom smislu zahtjevamo ukidanje izmjena NPIP u ovim odredbama.
 • Informacija o obilježavanju 8. marta-Međunarodnog dana žena

Informaciju je podnio predsjenik Upravnog odbora a detaljnija informacija je ranije dostavljena u sve sindikalne podružnice.

Nakon diskusije zaključeno je sljedeće:

 • Prihvata se informacija u vezi obilježavanja 8.marta-Međunarodnog dana žena.
 • U cilju edukacije, upoznavanja i razmjene iskustva, nastaviti sa obilježavanjem ovog Dana uz učešće žena iz različitih podružnica.
 • Upravni odbor se zahvaljuje predsjenici i dopredsjednici Sekcije žena na trudu i nagažmanu u provođenju ovih aktivnosti.
 1. Tekuća pitanja

Upravni dobro je donio sljedeće odluke:

 • Odluka humanitarnog karaktera
 • Odluka oragnizacijakog i funkcionalnog karaktera

S poštovanjem, predsjednik Pajić Muhamed

1. ZAHTJEV ZA ISPLATU RAZLIKE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI 2. ZAHTJEV ZA PREGOVORE UTVRĐIVANJA OSNOVICE

INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 28.03.2024.godine, na zahtjev Sindikata a na poziv Ministra, održan je sastanak Predsjednika sindikata osnovnih i srednjih škola sa Ministrom obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.

Tema sastanaka bila je aktuelna problematika u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu .

Nakon razmjene informacija, te diskusija većine prisutnih, konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 1. Proces verifikacije zvanja (mentor, savjetnik i viši stručni savjetnik) u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona nije okončan iz razloga sa kojim smo Vas upoznali u prethodnom periodu.

Proces ocjenjivanja će se nastaviti u skladu sa Pravilnikom, te će ovih dana početi novi ciklus osjenjivanja posjetom privremenih savjetnika.

U cilju uspostave kontinuiteta ocjenjivanja i primjene Pravilnika, Sindikati podržavaju ovo opredjeljenje Ministarstva, dok će nastali problem u vezi imenovanja u zvanja iz prethodnog perioda biti naknadno rješen.

 • Smjernice za bodovanje kandidata u zvanja će biti dorađene i dopunjene od strane već imenovanje Komisije i iste će biti sastavni dio Pravilnika.
 • Preavilnikom je predviđeno postojanje i rad Kantonalnih stručnih aktiva. Dosadašnja iskustva su uglavnom pozitivana, te će u narednom peridu Ministarstvo u saradnji sa Aktivima donijeti poseban akt koji će se bliže orediti obim djelovanja i zadaci aktiva, te njihov status.
 • Postoji saglasnost o potrebi donošenja određenih dopuna Pedagoškoh standarda za osnovne škole u narednom periodu, sa ciljem da se preciziraju poslovi za ona zvanja koja nisu prepoznata u trenutno važećim Pedagoškim standardima i Zakonom o osmovnoj školi, te eventualna dopuna u pojedinim segmentima za koje se utvrdi

nužnost. Ministarstvo će otvoriti proces dopune i dorade Pedagoških standarda za osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu.

 • Pravilnik o sistematskom pregledu zaposlenih u osnovnim i srednjim školama koji proizilazi kao obaveza iz Kolektivnog ugovora je usaglašen, te će biti dostavljen za narednu sjednicu Vlade na verifikaciju.
 • Vlada će organizirati sastanak sa Sindikatima u vezi utvrđivanja nove osnovice za plaću u narednom periodu. Nakon sastanka Vlade sa Sindikatima, planira pristupiti izradi Rebalansa budžeta za 2024.godinu. Rebalans bi se trebao izvršiti u periodu 6.-7. mjeseca tekuće godine.
 • Sindikati su upoznali Ministra sa problemom konstituisanja nelegitimnog Ekonomsko-socijalnog vijeća u Srednjobosanskom kantonu, te su ovu problematiku već delegirali Vladi.

S poštovanjem, predsjednik Pajić Muhamed

PRIJEDLOG ZA ZAKONITO IMENOVANJE EKONOMSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

INFORMACIJA U VEZI PRIMJENE PRAVILNIKA

Poštovane koleginice i kolege,

Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa, učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u prethodnoj godini je bio u završnoj fazi primjene.

Nakon što su Komisije, imenovane od strene Ministarstva, izvršile bodovanje kandidata u skladu sa Smjernicama , primjećen je znatan debalans u broju kadnidata za zvanja kod komisije koja je vršila bodovanje za srednje škole koje nastavu izvode po bosanskom nastavnom planu i programu u odnosu na ostale tri komisije. U cilju izjednačavanja kriterija u primjeni Smjernica, Ministar je formirao Komisiju od svih članova iz prethodne četiti komisije (2 komisije osovnih škola po H i B programu i 2 komisje srednjih škola po H i B programu) sa zadatkom da izvrši „reviziju“ svih kandidata koji su prema pokazateljima sve četiri komisije bili potencijalni kandidati za dobivanje zvanja (mentor, savjetnik i viši stručni savjetnik).

Predstavnici srednjih škola koji nastavu izvode po bosanskom nastavnom planu i programu, odbili su učešće u radu Komisije za reviziju, te time stvorili otvorenu sumnju na svoj rad i primjenu Smjernica za bodovanje.

Ministar ne želi izdati rješenja o zvanju nikome bez ujednačenog pristupa pri bodovanju nakon provedene revizije (iako za to ima zakonsko pravo), te je stoga proces imenovanja u zvanja trenutno zaustavljen.

Kolege iz srednjih škola nisu imali razumjevanja za poziv Ministra i ostala tri Sindikata da se proces dobivanja zvanja privede kraju na jedinstven način i na zadovoljstvo velike većine kandidata.

Potpuno je iracionalno zaustaviti proces imenovanja u zvanja zbog grupe osoba koji su bodovani na „fleksibilan način“ i tako postali kandidati za zvanja, te ne pristajati na reviziju koja se odnosi na sve kandidate, kako iz osnovnih tako i iz srednjih škola.

Zbog ove grupice „fleksibilno bodovanih kandidata“,velika većina kadndidata iz osovnih i srednjih škola je uskraćena za sticanje zaslužnih zvanja.

Obzirom da odbijanje rada u Komisiji kolega iz srednjih škola, koji nastavu izvode po bosanskom nastavnom planu i programu štetan za sve, pa i za njihove kandidate koji su

zaslužili zvanje, stiče se dojam da je njihova „agenda“ urušavanje Pravilnika, te vraćanje na neka mračna vremena kada se zvanja dijelila po političkoj liniji, podobnosti, servilnosti, poslušnosti, preporuci i sl. , pa čak i osobama koji nisu bili predmetom ocjenjivanja, a ne na osnovu relevantnih kriterija.

Da bi se primjena Pravilnika nastavila, Ministarstvo se opredjelilo za sljedeći put:

 • Proses imenovanja u zvanja (mentor, savjetnik i viši stručni savjetnik ) se obustavlja dok se ne izjednači primjena Smjernica za bodovanje za sve kandidate.
 • Slijedi novi krug ocjenjivanja (2 ciklusa-svake dvije godine) na način predviđen Pravilnikom.
 • Zbog činjenice da nije došlo do imenovanja mentora, savjetnika i viših stručnih savjetnika iz prethodno navedenih razloga, Ministarstvo će u 1. ciklusu novog kruga ocjenjivanja ponovo imenovati privremene savjetnike za obavljanje stručno-pedagoškog nadzora.

Sindikat je jedinstvenog stava da u cilju afirmacije Pravilnika i pozitivnih efekata koji su proizašli u dosadašnjoj njegovoj primjeni, podrži ovaj pristup Ministarstva, te će dati svoj konstuktivan doprinos.

Sindikat poziva svoje članove i sve zaposlene u osnovnom obrazovanju da prihvate na konstuktivan način imenovane privremene savjetnike prilikom stručno-pedagoškog nadzora i budu im na usluzi.

Sindikat poziva sve nastavnike i stručne saradnike koji smatraju da imaju dovoljno iskustva, znanja, kompetencija te poštovanja svojih kolega, da se posredstvom Nastavničkog vijeća prijave Ministarstvu za obavljanje poslova privremenog savjetnika i time daju doprinos implementaciji Pravilnika.

Sindikat poziva sve nastavnike i stučne saradnike da na odgovoran i stučan način uzmu učešće u imenovanju i radu školskih komisija za vrednovanje, te predlože nove/stare kandidate za stučne aktive.

Sindikat poziva direktore škola da procesu vrednovanja pristupe odgovorno i u skladu sa Pravilnikom, Smjernicama ministarstva i odlukama Nastavničkih vijeća.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK: Muhamed Pajić

SAOPĆENJE

Povodom 8. marta-Međunarodnog dana žena, Sekcija žena Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona je dana 07.03.2024.godine,  u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, organizirala tribinu na teme:

 1. Tema 1: „Femicid“-uvodničarke: Aida Medić, predsjenica Sekcije žena NSSOOIO SBK i Mirela Durmić, dopredsjenica Sekcije žena NSSOOIO SBK
 2. Tema 2: „ABECEDA Sindikalnizma“-uvodničar: Muhamed Pajić , predsjednik Upravnog odbora NSSOOIO SBK

U izlaganju Teme 1 između ostalog istaknuta je pojava femicida koja postaje sve učestalija u društvu, te njeni uzroci i posljedice.

Posebno je naglašena potreba da se ova pojava na vrijeme uoči i na nju preventivno djeluje, jer nasilje u bilo kojem obliku ne smije biti normalizovano i društveno prihvatljivo.

Zaključeno je da svaka žena treba da reaguje na svaki vid fizičkohg ili psihičkog uznemiravanja, te trpnja te vrste bude isključena.

U skraćenom izlaganju Teme 2 između ostalog je istaklnuta poretba za sindikalnim organiziranjem kako bi se ekonomsko-socijalni i radno-pravni status radnika zaštitio i poboljšao.

Istaknuti su zadaci sindikata i razni modeli organiziranja sindikata, kao i način funkcionisanja sindikata.

Između ostalog je naglašen  odnos poslodavca prema sindikatu.

Posebno je istaknut zanačaj zaključivanja kolektivnog ugovora za sigurnost radnika, te potreba kontinuirane sindikalne aktivnosti.

Nakon konstruktinih diskusija, izneseni su određeni problemi i prijedlozi za riješavanje, te će isti biti formulisani u formi zaključaka.

Nakon okončanja tribine, oragniziran je zajednički ručak i druženje.

Ovim putem svim zaposlenicama u oblasti osnovnog obrazovanja Srednjobosanskog kantona i šire, a posebno članicama Sindikata, čestitam 8. mart-Međunarodni dan žena.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK              Muhamed Pajić

INFORMACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 5. SJEDNICE SKUPŠTINE NEZAVISNOG SAMOSTALNOG SINDIKATA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 17.02.2024.godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, održana je 5. redovna sjenica Skupštine Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisustvovalo više od 40 delegata, među kojima su bili sindikalno povjerenici, članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Suda časti.

Na samom početku sjednice utvrđen je kvorum i radno predsjeništvo u sastavu: Muhamed Pajić, Azra Memija, Samajo Gazić i Arnela Šego u svojstu zapisničara.

Prije utvrđivanja dnevnog reda dogovoreni  su tehnički detalji u cilju efikasnijeg toka sjednice.

U okviru  predloženog i usvojenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznesena mišljenja, date primjedbe, podneseni prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 1. Izvještaj o radu Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskoh kantona za perid 01.01.2023.-31.12.2023.godine

Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2023.godinu delegati su dobili u pisanoj formi. Predsjednik Upravnog odbora Muhamed Pajić je detaljno podnio izvještaj o radu za prethodnu godinu, te istakao da je ta godina bila vrlo zahtjevna, sa nizom aktivnosti koje su bitno uticale ne ekonomsko-socijalni i radno-pravni status zaposlenih, i da su te aktivnosti uspješno završene.

Nakon diskusija, Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2023.godinu je jednoglasno usvojen.

 • Smjernice sindikalnog rada i djelovanja Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog akntona za period 01.01.2024.-31.12.2024.godine

Materijal po ovoj tački dnevnog reda dostavljen je u pisanoj formi.

Uvodno izlaganje podnio je predsjenik Upravnog odbora te između ostalog istakao inicijativu u smislu dopune Pedagoških standarda za osnovne škole kojima će se pozicionirati opis radnih mijesta za one pozicije koje nisu prepoznate u postojećem Zakonu o osnovnoj školi i Pedagoškim standardima, a objektivne okolnosti su dovele da su ta radna mjesta već popunjena u školama.

Nakon diskusija ova inicijativa je podržana uz nekoliko drugih konstuktivnih prijedloga sa ciljem pravednije raspodjele poslova.

Zaključeno je da se ovi prijedlozi uzmu u obzir prilikom eventualnog rada na izmjenama i dopunama Pedagoških standarda.

Program rada za 2024.godinu je jednoglasno usvojen, zajedno sa prethodnim inicijativama i prijedlozima od strane delegata.

 • Izvještaj o finansijskom poslovanju Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i dogoja Srednjobosanskog kantona za period 01.01.2023.-31.12.2023.godine

Materijale po ovoj tački dnevnog reda su delegati dobili u pisanom tekstu, uz dodatak izvoda iz banke i djelove materijala od Agencije za posredničke i informatičke usluge Federacije Bosne i Hercegovine.

Uvodno izlaganje  podnio je predsjenik Nadzornog odbora Kurić Jusuf.

Nakon kraćih diskusja, većinom glasova usvjen je sljedeći zaključak:

Višak neraspoređenih sredstava investirati tako da ta investicija bude na trajno dobro Sindikata. Zadužuje se Upravni odbor za realizaciju zaključka.

Skupština je jednoglasno usvojila izvještaj o finansijskom poslovanju za 2023.godinu.

 • Implementacija pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srenjim školama u Srednjobosanskom kantonu

Detaljnu informaciju o implementaciji Pravilnika podnijeli su Memija Azra i Gazić Smajo u svojstvu članova Komisije.

Konstatovano je da je proces verifikacije statusa po pitanju implementacije Pravilnika uspješno okončan, dok je proces verifikacije zvanja u fazi zastoja.

Zastoj u verifikaciji je nastao zbog odbijanja predstavnika srednjih škola koje nastavu izvde na bosanskom jeziku da učestvuju u radu zajedničke komisije koje ima zadatak da izvrši „reviziju“ potencijalnih kandidata za zvanja, te time ujednači primjenu Smjernica na sve potencijalne kandidate za zvanja.

Usvojen je zaključak da Sindikat djeluje proaktivno i konstruktivno u cilju da se ovaj proces završi do kraja uspješno.

 • Realizacija Uredbe Vlade Federacije o isplati pomoći od strane poslodavca i isplate jednokretne pomoći radnicima

Nakon uvodnog izlaganja i diskusija konstatovano je sljedeće:

 • Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je obećala donijeti set zakona iz oblasti poreske politike čime će se stvoriti pretpostavke za povećanje minimalne plaće u Federacji BiH na 1000 KM , te povećanje plaća svim radnicima. Obzirom da ti zakoni nisu doneseni, pristupilo se populističkoj metodi koju je primjenjivala i prethodna Vlada Federacije BiH, donoseći Uredbu koja nema zakonsku osnovu i obavezu niti može koga obavezati, sa ciljem prikrivanja odgovornosti za neučinjeno.
 • Ovakve Uredbe stvaraju smutnju i ne doprinose ničemu osim manipulaciji.
 • U prilog ovoj konstataciji ide činjenica da  veći radnika nije isplaćana nikakva pomoć, a tamo gdje je isplaćena rađeno je to u različitim iznosima, daleko od one sume koja je navedena u Uredbi.
 • Smatramo da je bilo puno svrsishodnije korigovati osnovicu za plaću i kroz to platiti doprinose i time odžavati fondove (penzioni i zravstveni).
 • Ovakav pristup smatramo izrazom poniženja sopstvenih građana, manipulacja socijalnim stanjem u društvu i nesposobnosti Vlade da temeljno i sistematski rješava socijalne probleme radnika.
 • Tema: „Organizacija sindikalne podružnice i njen rad i djelovanje“

U cilju edukacje članova i aktivista navedenu temu je pripremio i relalizirao Samir Sušić član Upravnog odbora.

 • Nakon vrlo kvalitetnog i sistematičnog izlaganja, ocjenjeno je da je tema uvjek aktuelna i primjenjiva u svakodnevnom radu u djelovanju Sindikata.
 • U toku diskusija konstatovano je da su velika većina zaposlenih u osnovnim školama članovi Sindikata i doprinose svojim radom očuvanju i unapređenju radno-pravnog i ekonomsko socijalnog statusa svih nas.
 • Međutim, postoji i određeni manji broj zaposlenih koji nisu članovi , te „parazitiraju“ na borbi i rezultatima rada Sindikata, tako što koriste tuđi rad, borbu, zalaganje, intelektualne i materijalne resurse, a ne doprinose zajedničkom poboljšanju ekonomsko-socijalnog i radno-pravnog statusa,  pa čak djeluju destruktivno.
 • Ovakav pristup ih moralno diskvlificira jer je to osobina primitivnog i sitnosopstveničkog odnosa i pogleda, a ne širine i samosvijsti obrazovanog čovjeka.
 • Ovakav njihov pristup neće dovesti u pitanje rad i rezultate rada Sindikata, nego će iste ogoliti pred kolegama koji im to iz pristojnosti neće reći.
 • Primjena Uredbe o zapošljavanju u javnom sektoru na području Srednjobosanskog kantona
 • Uvakva uredba trebala se odnositi na javne ustanove, preduzeća i institucije gdje prijem nije bio pravno regulisan.
 • U sektoru obrazovanja na području Srednjobosanskog kantona je postojao pravni akt kojim je već bio uređen prijem u osnovne i srednje škole, te stoga primjena Uredbe nije bila potrebna.
 • Trenutno postoji određeni broj sudskih presuda u kojima je rečeno da se prijem u obrazovanju ne može vršiti na osnovu Uredbe tj. primjena iste je nezakonita.
 • Vlasti Uredbu koriste sa ciljem zloupotrebe pozicije vlasti tako da umjesto kvalitetnih kadrova u brazovanju zapošljava podobne i poslušne.
 • Smisao Uredbe je da se sa liste uspješnih (svi koji imaju odgovarajuću diplomu) izabere ne najbolji i prvorangirani sa liste, nego onaj koji je unaprijed projektovan za to mjesto.
 • Naime iz političkih stranaka i određenih pojedinaca koji u datom trenutku imaju moć i uticaj, direktor dobije ime osobe koju treba primiti a onda isti „izmišlja testiranja i interviju“ kako bi tu nečasnu radnju pokušao prikriti tako što će projektovana osoba skupti „najviše bodova i zauzeti prvo mjesto na listi“, te ponuditi Upravnom odboru koji će to verificirati.
 • U komisije za prijem direktor uvjek izabere poslušne nastavnike i profesore kao saučesnike u tim prljavim poslovima, a koji uglavnom imaju obavezu da vrate „dug“ u vidu usluga.
 • Ovaj proces je toliko kompromitovan da djeluje ponižavajuće kako  za kandidate koji se prijavljuju na konkurs, direktore koji te prljave radnje provode i Uprave odbore koji imaju ulogu fikusa u procesu.
 • Sindikat poziva institucije Vlasti da se ova Uredba prestane primjenjivati u obrazovanju i vrati dostojanstvo profesiji i ugled prosvjetnim radnicima.
 • Zamislite kakv ugled ima osoba za koju svi znaju (učenici, roditelji, redne kolege, građani) da je na ovakav način zaposlena.
 • Kako se ponižavajuće osjeća direktor kad mu takva osoba dođe na posao i koja ima „osjećaj većeg značaja“ od samog direktora jer je morao istu primiti.
 • Tekuća pitanja
 • Konstatovano je da se pri rješavanju individualnih ili koletivnih problema sa direktorom, ministastvom i sindikataom vodi službena pisana konverzacija, bez neformalnog razgovora u smislu što je ko rekao ,obećao i sl.

S poštovanjem,

                                                                                                                  PREDSJEDNIK         

   Muhamed Pajić