INFORMACIJE, MIŠLJENJA, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 12. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane kolegininice i kolege,

Dana 21.08.2019.godine, u Travniku je održana je 12. sjednica Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisustvovalo 11 članova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora. Opravdano je bio odsutan jedan član Upravnog odbora.

U okviru usvojenog dnevnog reda primljene su k znanju određene informacije, iznijeta mišljenja, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 

 • Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Upravnog odbora

 

Zapisnik je usvojen jednoglasno.

 

 • Informacija u vezi rješavanja radno-pravnog statusa zaposlenih koji su imali ugovor o radu do 30.06.2019.godine
 • Inicijativu za rješavanje radno-pravnog statusa ovih zaposlenika pokrenuo je Sindikat, te predložio da se svim zaposlenim koji imaju ugovor o radu na određeno vrijeme do 30.06.2019.godine a imaju punu normu u jednoj ili više škola, isti preinači na ugovor o radu na neodređeno vrijeme
 • Ministar je formirao dvije Radne grupe sa ciljem da predlože riješenje koje bi Vlada prihvatila
 • Radne grupe su usaglasile 2 zaključka:
 1. Da se u narednoj školskoj 2019/20 godini na neodređeno vrijeme primaju radnici gdje postoji puna norma sati, te radnici koji su jedini izvršioci u školi bez obzira na broj sati
 2. Da se na određeno vrijeme do 15.08. primaju radnici koji nemaju punu normu sati a nisu jedini izvršioci posla u školi

Obzirom da nije postojala sagasnost unutar Vlade po pitanju ovih zaključaka, ugovori o radu su istekli 30.06. , te je radnicima prestao radni odnos a da nisu riješili svoj radno-pravni status.

 

 • Informacija o radu komisije u vezi rješavanja radno-pravnog statusa zaposlenih i aktivnosti vezane za raspisivanje konkursa za novu šk.2019/20 godinu

 

Informaciju je podnio predsjenik Upravnog odbora kao član komisije.

 • Obzirom da nije postojala saglasnost unutar Vlade po pitanju prijema zaposlenika u novu šk.2019/20 godnu, vršeno je dodatno usaglašavanje, te ja Vlada usvojila Zaključak kojim se konkurs na neodređeno vrijeme u za školsku 2019/20 godinu raspisuje u sljedećim slučajavima:
 1. Za radno njesto gdje postoji puna norma
 2. Za radno mjesto gdje postoji 50% i više nastavne norme
 • Direktori škola su poslali zahtjeve za odobrenje raspisivanja konkursa prije usvajanja navedenog zaključka Vlade, te je Komisija ministarstva izvršila reviziju podnešenih zahtjeva i iste uskladila sa Zaključkom Vlade,  izvršila analizu i procjenu efekta ovog prijema. Komisija je Zapisnik o svom radu sa prijedlozima dostavila Ministarstvu i Vladi na postupanje
 • Vlada je prihvatila revidiran prijedlog od strane Komisije i dala saglasnost za raspisivanje konkursa

Nakon ove informacije Upravni odbor je konstatovao:

 1. Ovaj način prijema predstavlja značajan napredak u smislu radno-pravnog statusa određenog broja radnika, obzirom da će znatan broj istih dobiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme 
 2. Prijem radnika bit će obavljen po osnovu Uredbe Vlade o prijemu u javni sektor u Srednjobosanskom kantonu, bez adekvatnih kriterija, po političkoj podobnosti i sa visokim stepenom nepotizma i korupcije, što daje negativnu sliku o cijelom postupku

 

 • Primjena uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu

 

 • Međunarodna zajednica, Nevladine organizacije i Sindikati su neprestano ukazivali da se prijem ljudi u javni sektor (telekom, elektroprvreda, pošta, komunalna preuzeća, javne ustanove, zavodi, direkcije, agencije,…)vrši bez konkursa i bilo kakvih kriterija, te je javni sektor postao jezgro stranačkog zapošljavanja, nepotizma, korupcije , te služi kao glasačka baza za svaku Vladu
 • Da bi amortizirala ove primjedbe Vlade na svim nivoima u Bosni i Hercegovini su  bile u obavezi zapošljavanje u javnom sektoru učiniti javnim 
 • Kako bi zadovoljile „formu“ javnosti i transparentnosti a zadržali monopol u zapošljavanju u javnom sektotu „smislili“ su Uredbu po kojoj se stvara privid javnosti a zadržava potpuna kontrola zapošljavanja
 • Smisao ove Uredbe je prepisan iz zakona na osnovu kojeg se imenuju rukovodeći državni službenici, direktori agencija, uprava i sl. po kojem se sačinjava lista uspješnih kandidata a rukovodilac (direktor) sa te liste bira sebi podobnog a ne najuspješnijeg

Na osnovu prethodnih konstatacija Upravni odbor smatra i zaključuje sljedeće:

 1. Uredba nema pravni osnov jer je kao takva suprotna Okvirnom zakonu o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini (zabranjen politički uticaj na školu)
 2. Uredba nije u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi u Srednjobosanskom kantonu
 3. Uredba tretira materiju koja tu oblast već uređuje (Kriteriji o prijemu radnika, dopuni nastavne norme i proglašenju tehnooškog viška)
  • Da su primjedbe Sindikata vrlo osnovane govori i činjenica da se ova vrsta uredbe primjenjuje na škole samo u Srednjobosanskom kantonu ,dok se u drugim kantonima obrazovanje izuzima iz primjene uredbe

 

 • Sindikat poziva svoje članove koji smatraju da su primjenom Uredbe oštećeni prilikom prijema da se obrate advokatu, te da pokrenu sudski postupak kojim bi se dokazalo gore navedeno, a time i nezakonitost Uredbe. Za svaku vrstu pomoći Sindikat stoji na raspolaganju svojim članovima

 

 

 • Primjena postojećeg Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu

 

  • Kolektivni ugovor za osnovno obrazovanje u Srednjobosanskom kantonu ističe 30.09.2019.godine
  • Prelazni period (nastavak njegovog važenja) je do 31.12.2019.godine, kada u potpunosti prestaje važiti
  • Dok god važi Kolektivni ugovor sve njegove odrebe su u potpunosti na snazi i nikakva uredba, zaključak ili bilo kakav drugi akt ne mogu promjeniti njegove odredbe

 

 • Upravni odbor poziva svoje članove da svoj radno pravni-status kao što je dopuna nastavne norme, promjena ugovora o radu sa određenog na neodređeno u slučaju dopune i sl. rješe u skladu sa važećim Kolektivnim ugovorom

 

 

 • Aktivnosti u vezi pregovora Sindikata i Vlade vezano za novi Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu

Predsjednik Upravnog odbora podnio je informaciju o svim aktivnostima, te je konstatovano:

 • Zahtjev za pregovore podnesen je na vrijeme u skladu sa Kolektivnim ugovorom, te je kao takav prihvaćen
 • Na vrijeme je podnesen zahtjev za reprezentativnost nadležnom organu, kako bi se Sindikat legitimisao kao ovlaštena strana u pregovorima
 • Obzirom da je Sindikat imao u prethodnom periodu rješenje o reprezentativnosti isto je potvrđeno od nadležnog organa
 • Vlade je imenovala svoje ovlaštene predstavnike za pregovore u okviru ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 • Sindikat je imenovao svoje ovlaštene predstavnike za pregovore
 • Sindikati obrazovanja i Ministarstvo obrazovanja su zaključili Principe za pregovore, sa ciljem da se isti vode u unaprijed dogovorenom okviru 

 

 • Analiza seminara za sindikalne aktiviste i članove održanog 14.04.2019.godine u Vitezu

 

Na osnovu izvršene evaluacije Upravni odbor je konstatovao:

 • Organizacija seminara je bila na zavidnom nivou
 • Teme na seminaru su bile aktuelne
 • Iskazana je potreba da se seminari održavaju povremeno 
 • Aktivnost učesnika je trebala biti veća
 • Određeni broj prijavljenih koji se nisu odazvali stvaralo je tehnički i materijani prolem
 • Upravni odbor se još jedanput zahvaljuje svim učesnicima seminara 

 

 

 • Tekuća pitanja

 

 

 1. Obilježavanje 5. oktobra-Svjetskog dana nastavnika
 • Centralna manifestacija obilježavanja 5. oktobra- Svjetskog dana nastavnika održat će se u Donjem Vakufu
 • Organizator obilježavanja će biti SP I osnovne škole Donji Vakuf a pokrovitelj Upravni odbor NSSOOIO SBK
 • Sindkalne podružnice mogu kandidirati istaknute sindikalne aktiviste za visoko sindikalno priznanje povodom 5. oktobra

 

 • Kandidaturu za priznanje sa biografijom kandidata dostaviti Upravnom odboru najkasnije do 15.09.2019.godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
 • Izbor kandidata izvršit će komisija u sastavu:

-Memija Azra-predsjednica komisije

-Gazić Smajo-član

-Mavrković Jasminka-član

-Travnjak Sabahudin-član

-Sušić Samir-član

 

 1. Informacija o pričinjenoj materijalnoj šteti

Predsjednik Upravnog odbora je informisao članove da je došlo do požara na poslovnom objektu koji se nalazi u neposrednom dodiru sa prostorijama Sindikata, te je isti u potpunosti izgorjeo.

Prilikom gašenja požara, usljed vatre, dima i vode načinjena je značajna materijalna šteta na objektu Sindikata( krov, plafon, namještaj, oprema…)

Sanacija objekta je u završnoj fazi.

Sindkat je podnio zahtjev za pomoć u sanaciji štete nadležnoj službi civilne zaštite.

 1. Poštivanje radnog vremena u školi
 • Pedagoškim standardima ua osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu, utvrđena je struktura radnih mjesta, norme  i opis poslova za svako radno mjesto
 • Na počektu svake školske godine, svi zaposleni dobiju rješenje o 40 satnoj radnoj sedmici u kojem jasno stoji šta su obaveze svakog od radnika. Svojim potpisom svaki radnik daje saglasnost na to rješanje.
 • Direktor škole svake godine sačini raspored sati kojim se reguliše tok nastavnog procesa

Svaki radnik je obavezan da u skladu sa navedenim izvšava svoje obaveze.

Nametanje bilo kakvih obaveza mimo navedenih znači i promjenu 40 satne radne sedmice.

Radnici su dužni da u skladu sa rasporedom sati i 40 satnom radnom sedmicom izvršavaju svoje peuzete obaveze i poslove a nisu obavezni zadovoljavati frustracije pojedinih direktora koji jednostrano nameću potpuno besmislene obaveze. 

 

Obrazovanje je specifična djelatnost po organizaciji posla, normana, rasporedu radnog vremena i kao takvo nije u rangu administativnih poslova.

Ukoliko se želi obrazovanje svesti na administrativni nivo po organizaciji radnog vremena onda se za to moraju stvoriti adekvatni uvjeti rada tj. da svaki nastavnik ima svoj kabinet potpuno opremljen i samo njemu dostupan, utvrditi novi standardi, normativi, ciljevi  i sl.

Obaveza direktora je da prati izvršenje obaveza za svakog radnika, a ne radnik da podnosi dnevni izvještaj o svojim radnim aktivostima.

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *