INFORMACIJE, MIŠLJENJA, STAVOVI, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 16. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 11.06.2020.godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, održana je 16.sjednica Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sijdnici je prisustvovalo 11 članova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora,dok je jedan član Upravnog odbora bio opravdano odsutan.

U okviru usvojenog dnevnog reda date su određene informacije, iznesena mišljenja, zauzeti stavovi, izneseni prijedlozi, prihvaćene konstatacije, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 

 • Usvajanje zapisnika sa 14. I 15.(online) sjednice Upravnog odbora NSSOOIO SBK

 

Zapisnike sa 14. redovne i 15. online sjednice Upravnog odbora sačinio je imenovani zapisničar Upravnog odbora,te su isti jednoglasno usvojeni u predloženom tekstu.

 

 • Informacija o aktivnostima vezanih za usaglašavanje spornih odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u SBK i njegovo potpisivanje

 

Informaciju je podnio predsjenik Upravnog odbora i član Pregovaračkog tima Sindikata. Nakon diskusija u kojima su učestvovali svi prisutni, Upravni odbor je konstatovao i zaključio sjedeće:

 • Pregovori u vezi Kolektivnog ugovora uglavnom traju dugo,sa puno neizvjesnosti, obrta tokom pregovaranja, iziskuju strpeljenje i kompromis, što je bilo i u ovom slučaju 
 • U okolnostima kakve su bile, situaciji koja se nametnula, pregovori su okončani uspješno, te se tekst Kolektivnog ugovora smatra dobrim
 • Ostvarena su tri ključna cilja utvrđena u platformi za pregovore:
 1. Nije došlo do ukidanja i redukcije prava koja su utvrđena u pretkodnom Kolektivnom ugovoru, nego su određena prava stečena i proširena
 2. Izjednačeni su koeficijenti za plaće svih nastavnika i stučnih saradnika, te je ispravljena dugogodišnja anomalija po tom pitanju 
 3. Izvršena je korekcija koeficijenata za nastavnike i stručne saradnike, te je smanjena razlika u koeficijentu za plaće između nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na minimalni 0,10. Krajnji cilj Sindikata je da se ova razlika popruno eleminiše

Ovi ciljevi neće biti odmah ostvareni u potpunosti ali hoće u periodu važenja ovog Kolektivnog ugovora.

 • Potpuna implementacija Kolektivnog ugovora predviđa i izradu određenih podzakonskih akata kao što su:
 • Pravilnik i kriteije za prijem radnika u osnovnim školama
 • Pravilnik i kriterije o tehnološkom višku radnika u osnovnim školama
 • Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i prelasku u viši platni razred učitelja, nastavnika/profesora i stručnih saradnika u osnovnim školama
 • Komisiju za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školastva
 • Mirovno vijeće
 • Pravilnik o sistematskom pregledu radnika u osnovnoj školi

U radnu grupu za izradu pravilnika o ocjenjivanju, naperdovanju i prelasku u viši platni razred Upravni odbor je imenovao Memiju Azru.

U komisiju za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora Upravni odbor je imenovao Pajić Muhameda i Gazić Smaju.

Za članove i zamjenike u Mirovnom vijeću Upravni odbor je imenovao sledeće: Rizvanović Avdo, Đugum Salko, Travnjak Sabahudin i Mavrković Jasminka.

 • Upravni odbor se ovim putem zahvaljuje svim našim članovim na razumjevanju, strpljenju, povjerenju i podršci u toku svih ovih aktivnosti

 

 • Aktivnosti Sindikata u periodu proglašenja nesreće izazvane pandemijom Covida-19

 

U toku proglašenja pandemije došlo je do ozbiljnih problema u punjenju Budžeta SBK , što se neminovno moglo odraziti na materijalni status naših članova.

Sindikat je uspostavio saradnju sa Ministarstvom obrazovanja, Vladom i drugim Sindikatima na područiju SBK sa ciljem da se putem socijalnog dijaloga izađe sa što manjim negativnim posljedicama po ekonomsko-socijalni i radno-pravni status zaposlenih.

Upravni odbor smatra da su u tom periodu odlično amorizovane negativne posljedice, te nije bilo značajnijeg udara na materijalni status zaposlenih.

 

 • Proglašenje počasnog člana NSSOOIO SBK

 

Upravni odbor je prihvatio zaključak da se Skupštini uputi prijedlog da Prijić Vahid bude proglašen prvim počasnim članom Sindikata.

 

 • Dogovor u vezi održavanja 5. Sjednice Skupštine NSSOOIO SBK

 

5.odgođena sjednica Skupštine NSSOOIO SBK održat će se 18.06.2020.godine (četvrtak) u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, sa početkom u 10 sati i 30 minuta.

Materijalni sa prijedlogom dnevnog reda su svim članovima skupštine ranije dostavljeni.

Dodatni materijali sa revidiranim dnevnim redom će biti dosrtavljeni prije početka sjednice.

 

 • Tekuća pitanja

 

Upravni odbor je usvojio prijedlog da se organizira sindikalni seminar u SRC „Ajdinovići“ Olovo u toku mjeseca augusta, prije početka naredne školske godine.

Forma seminara, te način organizacije bit će utvrđeni na sjednicama Skupštine i Upravnog odbora.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *