OBAVJEŠTENJA I INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,
1. Obavještavam Vas da je Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog školstva u
Srednjobosanskom kantonu te Aneks Kolektivnog ugovora za djlatnost osnovnog
školstva u Srednjobosanskom kantonu objavljen u „Službenim novinama
Srednjobosanskog kantona“ (broj:9/20 od 20.jula 2020.godine). Isti potpisani tekst su
sindikalne podružnice dobile na 5. sjednici Skupštine NSSOOIO SBK održanoj
18.06.2020.godine u Travniku.
2. Obavještavam Vas da je Koorinacija Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja
Srednjobosanskog kantona nakon dužeg rada i usaglašavanja dana 21.07.2020.godine
u potpunosti usaglasila tekst „Kriterije i procedure za zbrinjavanje nastavnika koji
ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i
srednjim školama Srednjobosanskog kontona“.
Ovaj dokument će biti zvanično dostavljen u sve osnovne i srednje škole posredstvom
Ministarstva obrazovanja, maldih, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona,
a isti će biti dostvaljen u sindikalne podružnice od strane sindikata kao i na stranicu
http://nssooiosbk.com.ba
3. Ovim putem Va informišem da su se Sindikatu obraćali pojedini sindikalni povjerenici
sa informacijom da od njih direktor traži izjašnjenje po pitanju Zakona o
reprezentativnosti sindikata i poslodavaca u Federaciji bosne i Hercegovine.
U vezi toga želim da Vas informišem o sljedćem:
 Ovaj zakon se usvaja na nivou Federacije Bosne i Hercegovine a usaglašava na nivou
Ekonomsko socijalnog vijeće Federacije Bosne i Hercegovine a ne na nivou kantona.
 Vlade odnosno Skupštine kantona na sam tekst zakona daju svoje mišljenje a nisu
nadležne za njegovo usvajanje.
 Sindikat je tekst zakona dobio od strane Saveza samostalnih sindikata Bosne i
Hercegovine te na 5. sjednici Skupštine NSSOOIO SBK dao podršku predstavnicima
sindikata u Ekonomsko socijalnom vjeću Federacije Bosne i Hercegovine.

NEZAVISNI SAMOSTALNI SINDIKAT
OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
TRAVNIK Stanična bb 72270 Travnik
IDB-4236647630004
Broj transakcijskog računa:1610000172240098
Tel/fax ++387 30 518 413
E-mail:sinos.tr@bih.net.ba
http://nssooiosbk.com.ba
Travnik:21.07.2020. Broj:47/20
Travnik:14.07.2017. Broj:93/17

INDEPENDET UNION OF THE PRIMARY
EDUCATION OF THE CENTRAL

BOSNIAN CANTON

TRAVNIK Stranična bb 72270 Travnik
IDB-4236647630004
Bank account number: 1610000172240098
Tel/fax++387 30 518 413
E-mail:sinos.tr@bih.net.ba
http://nssooiosbk.com.ba

 U okviru Koordinacije sindikata obrazovanja Srednjobosanskog kantona a u cilju
zadržavanja jedinstva Sindikata na ovim prostorima date su određene primjedbe na
ovaj zakon i iste dostavljene Ministarstvu obrazovanja, mladih, nauke, kulture i
sporta Srednjobosanskog kantona, te predsjedavajućem Skupštine SBK, čime je istav
Sindikata ozvaničen i o tom pitanju se Sindikat više neće očitovati na nivou
Kantona.
Ovo smatramo pokušajem jeftine manipulacije od strane pojedinaca i pojedinih
političkih struktura u nastojanju da Sindikat uvuče u unutar stranačka trvenja iz
sljedećih razloga:
 Ako bilo koja institucija ili organ traži bilo kakvo očitovanje od Sindikata, onda treba
dostaviti Sindikatu tekst na razmatranje, te ostaviti razuman rok kako bi se o istom
povela javna rasprava i dobilo očitovanje. U ovom slučaju niko od pomenutih organa
i institucija nije se obraćao Sindikatu ,niti je dostavlao tekst zakona za javnu raspravu
ili očitovanje.
 Ovaj zakon se tiče svih sindikata i svih poslodavaca u svim djelatnostima a u ovom
slučaju se pokušava stvoriti smutnja samo kod NSSOOIO SBK, što zorno iskazuje
neprincipijelnost i neke nazadne namjere.
 Niko nikada neće Sindikatu određivati kada će, kako i zbog čega da se očituje, te kako
i šta treba da radi. Očito je da bi to neki željeli.
 Sindikat nije obavezan niti ima potrebu o ovom raspravljati sa organima rukovođenja
i upravljanja u školama, obzirom da nisu nikakav faktor u donošenju ovog zakona.
 Velika većina direktora koja je „dobila zadatak“da se bavi nečem čime nije nadležna,
nije upoznata sa sadržajem i intencijama zakona, te sami sebe devalviraju ulazeći u
nešto za što nisu nadležni niti o tome posjeduju dovoljnu spoznaju.
S poštovanjem, Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *