INFORMACIJE SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 03.02.2021.godine, na zahtjev Sindikata , održan je sastanak Predsjenika sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Srednjobosanskog kantona sa Ministrom obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.

Tema sastanka bila je aktuelna problematika u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na područiju Srenjobosanskog kantona.

Nakon diskusija konstatovano je i zaključeno sljedeće:

  1. Ministar će u narednom periodu izdati instrukciju, koja je dogovorena na prethodnom sastanku, a kojom će se bliže urediti određene aktivnosti a u skladu sa Kolektivnim ugovorima i drugim podzakonskim propisima.
  2. Komisija za izradu Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i prelasku u viši platni razred učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama je okončala rad na ovom dokumentu.

Pravilnik će ovih dana od strane Ministarstva biti dostavljen na javnu raspravu u sve osnovne i srednje škole.

Molimo sve članove Sindikata da Pravilnik  temeljno anlaliziraju ,te na sjednicama Nastavničkog vijeća daju eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije.

Nakon provedene javne rasprave Komisija će ponovo razmotriti pristigle primjedbe, prijedloge i sugestije, te sve što bude konstruktivno ugraditi u konačni tekst.

Ovako usaglašen tekst Pravilnika bit će dostavljen Ministru na verifikacju.

  1. Sindikati su inicirali razgovor u realizaciji pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda.

Dogovoreno je da će se razgovarati na tu temu sa predstavnicima Ministrarstva pravde i Ministarstva finansija Srednjobosanskog kantona.

  1. Sindikat osnovnog obrazovanja su iznijeli ozbiljne zamjerke na Izmjene i dopune nastavnih planova za devetogodišnje osnovne škole koje nastavu realizuju na bosanskom jeziku u Srednjobosanskom kantonu.

 

  • Nastavni plan i program je toliko važan dokument i tiče se direktno ili indirektno svih građana Srednjobosanskog kantona, te stoga zahtjeva stručnu analizu i široku javnu raspravu.
  • Neprihvatljivo je da se ovaj dokument donosi u uskim krugovima Vlade, bez šire rasprave, konsultacija i po skraćenom postupku.
  • Ovaj dokument je usklađen sa Zakonom o osnovnom školstvu u Srednjobosanskom kantonu po pitanju stručne spreme, obzirom da je stavio u istu ravan VI,VII stepen stručne spreme kao i diplome po bolonjskom sistemu obrazovanja ali nisu usklađena zvanja.
  • Izmjene su postavljene široko i neprecizno tako da otvaraju prostor da u školi rade osobe raznih profila stručnosti, koji nisu nastavnici ili profesori tih predmeta (inžinjeri, ekonomisti,….)
  • Ovim izmjenama i uz primjenu Uredbe o prijemu u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu će se sigurno dešavati da se umjesto nastavnika i profesora koji su završili pedagošku akademiju, pedagoški fakultet ili fakultete prirodnih i društvenih smjerova na nastavničkom odsjeku i koji su se školovli namjenski za rad u školi , budu primljeni inženjeri, ekonomisti i slični profili stučne spreme, što je pogrešno, neprihvatljivo i društveno štetno.
  • Naknadno polaganje „pedagoške grupe predmeta“samo devalvira zvanja nastavnika i profesora te omalovažava stručni obrazovni kadar.

Nakon diskusije zaključeno je sljedeće:

U narednom periodu organizirati razgovor  i raspavu po ovom pitanju, uključujući širi broj aktera obrazovnog procesa, te iznaći najbolje moguće rješenje.

Napomena:

Molim Sindikalne podružnice da organzriraju posebnu sjednicu na kojoj će razmotriti Izmjene i dopune nastavnih planova i programa za devetogodišenje osnovne škole koje nastavu realiziraju na bosanskom jeziku u Srednjobosanskom kantonu (vidjti tekst na stranici ministarstva obrazovanja Srednjobosanskog kantona), te da svoje mišljenje, primjedbe, prijedloge,  stavove i zaključke po ovom pitanju dostave Sindikatu, kako bi se atikulisao jasan stav i vodila dalja aktivnost.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *