INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 4. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 18.12.2021.godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku,  održana 4. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisustvovala većina  članova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora NSSOOIO SBK, dok su dva člana Upravnog odbora bila opravdano odsutna zbog bolesti.

U okviru  predloženog i usvojenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke.

 1. Usvajanje zapisnika sa 3. (svečane) sjednice Upravnog odbora

Zapisnik je sačinila Jasminka Mavrković, te je isti jednoglasno usvojen bez primjedbi.

 1. Informacija predsjednika Upravnog odbora o aktivnostima Sindikata po pitanju korekcije osnovice za plaću u 2022.godini, te pregovorima sa Vladom SBK po tom pitanju

Informaciju je podnio predsjednik Upravnog odbora Muhamed Pajić.

Nakon diskusija većine članova Upravnog odbora, konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 • Osnovica za plaću utvrđuje se jednako za sve radnike koji plaću primaju iz Budžeta SBK, te su i pregovori tekli zajedno sa svim sindikatima čiji članovi plaću primaju iz Budžeta SBK.
 • Korekcija osnovice sa 290 KM na 305 KM iznosi oko 5,6% i nije adekvatna rastućim troškovima života, te kao takva za Sindikate nije bila prihvatljiva.
 • Sindikati osnovnog obrazovanja su zadovoljnji činjenicom da pored planirane korekcje osnovice za 5,6 % su planirana i dodatna sredstva za korekciju koeficijenta za plaću u visini  0,10 u skladu sa Kolektivnim ugovorom.
 • Na osnovu prethodnih činjenica , te zaključka koji je prihvaćen od strane Vlade da se nakon 5 mjeseci izvrši analiza prihoda Budžeta, te sagleda mogićnost dodatne korekcije osnovice za plaću, Upravni odbor smatra u ovom trenutku prihvatljivim.
 1. Informacija u vezi aktivnosti po pitanju realizacije pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda za članove Sindikata

Informaciju je podnio predsjednik Upravnog odbora , te je nakon diskusija kostatovano i zaključeno:

 • Na osnovu inicijative većeg broja naših članova, Sindikat je pokrenuo inicijativu prema Vladi za potpisivanje vansudskih nagodbi za provomoćne i izvršne sudske presude tako što bi se zainteresiranim tužiteljima iplatila glavnica presuđenog duga bez zatezne kamate.
 • Zainteresirani tužitelji za nagodbu su dali punomoć advokatu za vođenje aktivnosti po pitanju sklapanje nagodbe.
 • Advokat je sumirao tužbe i presuđene iznose za svakog punomoćenika kao i  zbirni iznos, te dostavio Vladi na očitovanje.
 • Vlada je prihvatila inicijativu, te obezbjedila određena sredstva u 2021. i 202.godini za realizaciju nagodbi.
 • Obzirom na obimnost posla u smislu više različitih presuda i određenog broja punomoćenika, mogući su određeni propusti u smislu broja presuda, iznosa i imena punomoćenika, te je Upravi odbor usvojio poseban zaključak:
 • Ukoliko je u prijedlogu za nagodbu, koju je sačinio advokat i koja je dostavljena u sve sindikalne podružnice, došlo do određenih propusta, neophodno je kontaktirati advokata i u pisanoj formi dostaviti advokatu zahtjev za korekciju. Korekcija će biti sačinjena u formi dopuna nagodbe.
 • Jedna presuda koju je vodila advokatska kancelarija Stene Imamović prije 2015.godine nije iz tehničkih razloga uvrštena u zbuni dio nagodbe, te će naknadno biti dopuna zahtjeva za nagodbu.
 • Oni članovi Sindikata koji nisu iskazali želju za nagodbu sačekat će realizaciju presuda u punom iznosu sa kamatama u skaldu sa Akcionim planom koji je sačinila Vlada i koji je dostavljen u banke na realizaciju.
 1. Aktivnosti po pitanju implementacije Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju, i sticanju statusa učitelja,nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosansom kantonu

Informacuju su podnijeli Muhamed Pajić i Azra Memija u svojstvu članova Komisije koja je radila na izradi Pravilnika.

Nakon diskusija konstatovano je i zaključeno:

 • Pravilnik je prilagođen trenutnim okolnostima, potrebama i mogućnostima obrazovnog sistema u Srednjobosanskom kantonu.
 • Pravilnik daje mogućnost svim nastavnicima i stručnim saradnicima da ispolje svoje kreativne sposobnosti i time steknu određena zvanja.
 • Pravilnik valorizuje strečeno znanje i iskustvo kroz sticanje određenog statusa.
 • Ovim pravilnikom se ne stvara pritisak na nastavnike i stručne saradnike, nego ih motiviše na dodatnu odgovornost.
 • Ovaj pravilnik preferira kolektivnu analizu umjesto individualne.
 • Upravni odbor preporučuje svom nastavnicima i stručnim saradnicima da Pravilnik studiozno analiziraju, te insistiraju na njegovoj striktnoj primjeni u tekstu koji piše, bez slobodnom tumačenju bilo koga, uprotivnom bi moglo doći do zloupotrebe u primjeni.
 1. Instrukcija po pitanju 40-satne radne sedmice

Predsjednik Upravnog odbora je upoznao članove sa inicijativom Koordinacije sindikata obrazovanja Srednjobosanskog kantona za donošenjem instrukcije po pitanju 40-satne rade sedmice, obzirom da postoji različit pristup po školama u primjeni.

Inicijativa je prihvaćena od strane Ministarstva obrazovanja, mladih,nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.

Sindikati su dostavili svoj zajednički prijedlog za instrukciju , koji će razmotriti ministar.

Upravni odbor podržava ovu inicijativu i ocjenjuje kao potrebnu.

 1. Izmjene NPiP za devetogodišnje osnone škole koje nastavu realizuju na bosanskom jeziku

Posljednjim izmjenama NPiP za devetogodšnje osnovne škole koje nastavu izvode na bosanskom jeziku je načinjena šteta cjelokupnom obrazovnom sistemu u smislu da je otvorena mogućnost da nastavu u osnovnim školama izvode osobe različitih profila i zvanja na štetu nastavnika i profesora koji su se namjenski školovali za zvanja nastavnik i profesor.

U međusobnim konsultacijama unutar Ministarstva, Sindikata i određenim brojem direktorima škola, zaključeno je da se to koriguje i izvrše dodatne izmjene i dopune NPiP.

Dogovoreno je da će Ministarstvo pristupiti izmjenama i dopunama NPiP nakon što se završi konkusna procedura.

Upravni odbor smatra da je ova korekcija NPiP neophodna u cilju zaštite digniteta obrazovanja kao važne društvene djelatnosti, te samog poziva prosvjetnog radnika.

 1. Informacija u vezi konkursa za upražnjena radna mjesta u školama

Informaciju je podnio predsjenik Upravnog odbora, uz konstataciju da su aktivnosti po ovom pitanju vođene u Kordinaciji svih sindikata obrazovanja na području Srednjobosanskog kantona.

Nakon diskusija konstatovano je i zaključeno:

 • Prijem zaposlenih u osnovne i srednje škole je regulisam Zakonom i Kolektivnim ugovorom a broj i struktura radnih mjesta je utvrđena Pedagoškim standardima.
 • Ne postoji zakonska magućnost zapošljavanja u školama bez javnog konkursa.
 • Angažnam radnika na period od 60 dana je zakonom utvrđen samo u izuzetnim i hitnim situacijama kako se ne bi remetio i prekidao nastavni proces a tih 60 dana iskoristilo da se provede konkursna procedura.
 • U dosadašnjoj obrazovnoj praksi nije zabilježeno da su ljudi uključivani u obrazovni proces a da nisu prošli konkursnu proceduru. Ovakvo dovođenje nastavnika i profesora u školu i uključivanje u nastavni proces je nezakonito i dugoročno štetno za društvo. Poruke koje se šalju društvu je da živimo u anarhiji i da je važnija volja pojedinaca nego zakon.
 • Upravni odbror zahtjeva od inspekcijskih organa da izvrše nadzor u školama, sankcionišu ovu samovolju i stanje vrate u zakonske okvire.
 1. Informacija u vezi upita za Ministarstvo zdravstva i socijalne politike SBK

Na osnovu zaključka Upravnog odbora, upućena je inicijativa Ministarstvu zravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona da se izjednači javna i privatna praksa pružanja zdravstvenih usluga građanima.

Upravni odbor je primio k znanju odgovor, koji nije na zadovoljstvo zaposlenih.

 1. Informacija u vezi implementacije odluka Skupštine NSSOOIO SBK

Sindikat je izvršio sve administrativne radnje nakon provedene izborne Skupštine. Sačinjene su odgovarajuće odluke, konstituisani organi , te verifikovane dopune Statuta, organa i ovlaštenog lica u Ministarstvu pravde SBK, tako što je Sindikatu izdato odgovarajuće rješenje.

 1. Analiza obilježavanja 5. okotobra-Svjetskog dana nastavnika

5.oktobar-Svjetski dan nastavnika obilježen je u skladu sa epidemiološkim mjerama na dostojanstven i svečan način.

 1. Razmatranje inicijative predsjednika Upravnog odbora NSSOOIO SBK
 • Prihvaćena je inicijativa da se pristupi izradi dokumenta kojim će se utvditi poseban staus pojedinaca i njihov doprinos u radu Sindikata.
 • Za izradu ovog dokumenta imenovana je randa grupa: Gazić Smajo-predsjenik radne grupe, te članovi: Travnjak Sabahudin, Mavrković Jasminka, Čorbić Adnan i Bašić Edin.
 1. Razmatranje administrativnih obaveza u funkcionisanju Sindikata

Istaknuta je obaveza i potreba ažurnog vođenja dokumentacije na svim nivoima od podružnice do centralnog nivoa Sindikata.

 • Neophodno je voditi protokol i sačiniti finansiski izvještaj i izvještaj o radu u skladu sa Instrikcijom. Odražti izvještajnu sjednicu podružnice na kojoj obavezno prezentirati izvještaj o radu za prethodnu godinu, program rada za narednu godinu i finansiski izvještaj, te isti dostaviti putem maila računovodstvenom servisu.
 • Donesene su odluke za bolje organizacijsko i finansijsko funkcionisanja Sindikata, te humanitarnog karaktera.
 1. Tekuća pitanja
 • Upit vezan za tumačenja Kolektivnog ugovora od pojedinih članova

Upravni odbor posjeća na činjenicu:

Tumačenje Koletkivnog ugovora vrši imenovana Komisija u slučaju da određeni član ili odredba može biti primjenjena na različite načine, te na taj način otklanja dilemu. Tumačenje se ne vrši ako je odredba jasna a posodavac ne poštuje tu odredbu. U tom slučaju se radi o nepoštivanju Kolektivnog ugovora i pristupa se žalbenom postupku. Član se pismenim putem obraća Upravnom odboru i direktoru škole uz obrazloženje problema. Nakon dobijenog odgovora može se obrati inspekciji i tražiti inspekcijski nadzor. Ukoliko ni tada ne bude zadovoljan odgovorom, obraća se advokatu za konsultacije i odlučuje o pokretanju sudskog postupka.

U cijelom postupku radniku pruža pomoć sindikalni povjerenik.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *