INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 2. SJEDNICE SKUPŠTINE NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana19.032022.godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, održana je 2. sjednica Skupštine Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisustvovalo 45 sindikalnih povjerenika, članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Komisije za Statut, Suda časti i predsjednica Sekcije žena, što je činilo veliku većinu članova Skupštine.

U okviru  usvojenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 1. Ekonomsko-socijalni i radno-pravni status zaposlenih u osnovnom obrazovanju na području Srednjobosanskog kantona

Uvodno izlaganje podnio je predsjenik Upravnog odbora, te je nakon konstruktivnih diskusija zaključeno:

 • Dosadašnje aktivnosti Sindikata u zaštiti radno-pravnog i ekonomsko- socijalnog statusa zaposlenih u osnovnim školama ocjenjene su pozitivno.
 • Cijeneći novonastalu sitaciju i poremećaj u svijetu, postoji potreba da se vode kontinuirane aktivnostu po pitanju zaštite prava u smislu korekcije ugovorenih materijalnih prava zbog inflacije (prijevoz radnika, osnovica za plaću…)
 • Prihvaćeni su principi i ciljevi za pregovore po pitanju Kolektivnog ugovora za osnovne škole.
 • Informacija o dopunama Statuta NSSOOIO SBK
 • Na izvještajno- izbornoj sjednici NSSOOIO SBK održanoj 20.08.2021.godine usvojena je Odluka o dopuni Statuta NSSOOIO SBK.
 • Pomenuta odluka je verificirana u Ministarstvu pravde Srednjobosanskog kantona, te je Sindikatu izdato adekvatno rješenje u skladu sa odlukom.
 • Informacija je primljena k znanju.
 • Implementacija pravilnika o ocjenjivanju i sticanju statusa, učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Srednjobosanskog kantona
 • Uvodno izlaganje podnijeli su Muhamed Pajić i Azra Memija u svojstvu članova Komisije za izradu i implementaciju Pravilnika.
 • Nakon izlaganja i diskusije konstatovano je sljedeće:

-ocjenjivanje se vrši iz 3 elementa i to:

 • Neposredan odgojno- obrazovni rad
 • Edkukacija
 • Izvan-natavni stučni rad

Prva dva elementa se ocjenjuju opisno dok se za treći elemenat prikupljaju određeni brodovi na osnovu kojih se izvodi opisna ocijena, te se prema broju broja bodova mogu sticanje zvanja mentora i savjetnika.

 • Prilikom izvođenja konačne ocjene od strene komisije, uzima se u obzir mišljenje savjetnika, obzirom da savjetnik ne daje ocjenu.

Ocjenjivanje vrši komisija u školi od 5 članova i to: direktor škole, pedagog i izabrani član nastavničkog vijeća kao stalni članovi komisije, te dva nastavnika koji su izabrani na stručnim aktivima kao predstavnici aktiva i uže truke tj. srodnih aktiva.

 • Pravilnik je u meritornom dijelu prilagođen okolnostima u kojim funkcionira obrazovanje u Srednjobosanskom kantonu, tako što ne njime ne stvara pritisak na nastavnike i stručne saradnike, a sti  daje dovoljno prostora i motiva za iskazivanje svih kompetentnosti i stučnosti za napredovanje.
 • Prilikom implementacije Pravilnika neophodno je striktno insistirati na dosljednoj primjeni,te ispoštovati njegove odredbe u cjelosti.
 • Instukcija po pitanju 40-satne radne sedmice

Predsjednik Upravnog odbora je u uvodnom izlaganju pojasnio strukturu 40-satne radne sedmice, te iskazao potrebu za donošenje instrukcije.

Nakon diskusje konstatovano je sljedeće:

 • Inicijativom se ne mijenjaju odredbe Pedagoških standarda koji su u ovom trenutku zadovoljavajući sa aspekta Sindikata.
 • Inicijativom i prijedlogom za instrukciju se uređuje i precizira stuktura 40-satne sedmice posebno za nastavnike koji rade u više škola.
 • U saradnji sa Ministarstvom obrazovanja SBK ,nastojati da se instrukcija objavi i bude u funkciji do početka nove školske godine.
 • Informacija po pitanju konkursa za upražnjena radna mjesta u osnovnim školama Srednjobosanskog kantona

Nakon uvodnog izlaganja i diskusija konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 • Nikada se u sektoru obrazovanja nije desilo da se na ovako bahat način krši zakon, tako što se ne raspisuju konkursi na upražnjena radna mjesta u osnovnim i srednjim školama ,nego se nekoliko stotina ljudi uvodi sa ulice u nastavni proces.
 • Ovo je težak udarac obrazovnom sistemu i jako deprimirajuća poruka za građane.
 • Inspekcija koja je vršila nadzor u školama, konstatovala nezakonit postupak, te naložila mjere za vraćanje u zakonski okvir.
 • Obzirom da su se škole po političkoj instrukciji žalile na mjere inspekcije, žalba je odbijena.
 • Sindikat će u cilju zaštite digniteta profesije, digniteta prosvjetnog radnika kao zaštite zakonitosti, insistirati kod svih institucija (pravosudnih institucija, ureda za korupciju…) da se ovaj problem riješi na zakonit način.
 • Aktivnosti po pitanju realizacije pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda za zaposlene u osnovnom obrazobanju na području Srednjobosanskog kantona

Uvodno izlaganje podnio je predsjenik Upravnog odbora te je nakon diskusija konstatovano i zaključeno sljedeće:

 • Na inicijativu određenog broja naših članova, Sindikat je podnio inicijativu prema Vladi Srednjobosanskog kantona za potpisivanje vansudske nagodbe za realizaciju pravomoćnih i izvršnih izvršnih presuda za članove Sindikata koji to žele. Prema ovoj inicijativi tužiteljima bi se ipslatio presuđeni iznos zajedno sa troškovima sudskog postupka, bez zatezne kamate.
 • Inicijativa je prihvaćena od strane Vlade Srednjobosanskog kantona a tehničku realizaciju će vršiti advokat Sindikata u okviru Ministarstva pravde SBK.
 • Realizacija nagodbe će se realizirati samo za osobe koje su u prethodnoj anketi iskazale spremnost za nagodbu i dale punomoć advokatu.
 • Advokat je pripremio urnek ugovora za nagodbu ,te dostavio sindikalnim povjerenicima na kontrolu u smislu tačnosti podataka ili eventualnih propusta.
 • Ukoliko postoji neki propust ili netačan podatak sindikalni povjerenik je obavezan pravomoćnu sudsku presudu sa rješenjem o izvšenju dostaviti što hitnije advokatu, kako bi se na vrijeme sačinila ispravka.
 • Informacija o organizaciji okruglog stola povodom 8. Marta-Međunarodnog dana žena
 • Informaciju je podnijela Azra Memija, dopredsjednica Upravnog odbora

Konstataovano je sljedeće:

 • Organizacija okruglog stola je bila na zavidnom nivou i sa prisutvom više od 50 članica.
 • Utisci koji su učesnice ponijele sa skupa su jako pozitivni.
 • Nastaviti sa obilježavanjem ovog sindikalnog datuma a nositelj aktivnosti bit će Sekcija žena.
 • Pravilnik  o posebnom priznanju i počasnom članstvu u Nezavisnom samostalnom sindikatu osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona-prijedlog
 • Uvodno uzlaganje podnio je predsjenik Upravnog odbora, te naglasio potrebu donošanja ovog Pravilnika.
 • Pravilnik je jednoglasno usvojen.
 • Informacija o zaključivanju  ugovora o korištenju usluga sa lječilištem „Reumal“ Fojnica
 • Informaciju je podnio predsjenik Upravnog odbora, te je ista jednoglasno prihvaćena.
 • Članovi Skupštine su dobili kopiju Ugovora, te članovi ovog Sindikata mogu koristiti usluge lječilišta „Reumal“ Fojnica po povoljnijim uvjetima, u skladu sa ugovorom..
 1. Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2021.godinu-prijedlog
 • Vrlo detaljan izvještaj o radu za 2021.godinu  sačinjen je u pisanoj formi, te je isti jednoglasno usvojen.
 1. Izvještaj Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju za 2021.godinu-prijedlog
 • Izvještaj je podnio predsjenik Nadzornog odbora Kurić Jusuf, uz konstataciju da je isti sačinjen od ovlaštenog računovodstvenog servisa „SAIB-COD“ iz Travnika i prihvaćen od strane Finansijsko informatičke agencije Federacije Bosne i Hercegovine.
 • Finansijski izvještaj za 2021.godinu je jednoglasno usvojen.
 1. Programske smjernice za rad u 2022.godni
 • Predsjenik Upravnog odbor je iskazao mišljene da je nemoguće predvidjeti sve kativnosti Sindikata, obzirom da mnoge od njih zavise od strane Vlade, Ministarstva, škola ali je ovo okvirni pravac djelovanja ka ostvarivanju ciljeva i zadataka Sindikata.
 • Programske smjernice za 2022.godinu su jednoglasno usvojene.
 1. Tekuća pitanja
 • Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo prijedloga.

                                                                                                                                         PREDSJEDNIK            Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *