INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,
Dana 31.03.2022.godine, na inicijativu Sindikata obrazovanja a na poziv Ministara, održan je
satanak predsjednika Sindikata osnovnih i srednjih škola sa Ministrom obrazovanja, nauke,
mladih ,kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.
Tema sastanaka bila je aktuelna problematika u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na
području Srednjobosanskog kantona.
Nakon iznošenja problematike i diskusija od strane svih učesnika satanka, konstatovano je i
zaključeno sljedeće:

 1. Ekonomsko-socijalna problematika
  a) Sindikati svih djelatnosti koje se finansiraju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona su
  Vladi dostavili prijedlog za korekciju cijene prijevoza zaposlenih, obzirom da je došlo
  do poskupljenja goriva i svih usluga prijevoza.
  Od Ministrstva privrede, u čijoj nadležnosti je ova problematika, kao i Vlade
  Srednjobosanskog kantona se traži da koriguje elemente Uredbe kojom se uređuje
  prijevoz, kako zaposleni u obrazovanju i ostalim djelatnostima ne bi bili oštećeni.
  b) Tužbe za sve tužitelje, koji dali punomoć za nagodbu, će bit realizirane a dio dodatnih
  sredstva koja nedostaju za izmirenje će Vlada određenom preraspodjelom u Budžetu
  obezbjediti.
  c) Pregovori Sindikata sa Vladom po pitanju korekcije osnovice za plaću će biti održani u
  skladu sa zaključkom sa posljednjih pregovora. Korekcija osnovice će biti
  pozicionirana rebalansom Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022.godinu.
  d) Zbog različitog pristupa prilikom realizacije plaćanja poslova privremenog savjetnika,
  zaključeno je da se zbog racionalizacije troškova utvrđena cijena usluge izvrši u skadu
  sa ugovorom a putni troškovi realizuraju na način na koji se realiziraju i putni troškovi
  svih ostalih zaposlenih koji koriste usluge prijevoza.
 1. Registrativa
  a) Sindikati osnovnog obrazovanja su dostavili Vladi i Ministarstvu obrazovanja, nauke,
  mladih ,kulture i sporta zahtjev za pregovore po pitanju Kolektivnog ugovora.
  b) Primjećeni su određeni propusti prilikom obavljanja stučno-pedagoškog nadzora gdje
  su pojedine osobe izašle iz okvira svoje nadležnosti (uzimanje dosije radnika,….), te
  konstatovano da se ova aktivnost treba provesti u skladu sa Pravilnikom u utrvđenom
  vremenskom okviru. Nastaviti započete aktivnosti za potpunu implementaciju
  Pravilnika o ocjenjivanju i sticanju statusa, učitelja, nastavnika, profesora i stručnih
  saradnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona. U
  tom smislu nastavit će sa radom Komisija za stručno usavršavanje, te će se u okviru
  Ministarstva a u skladu sa Pravilnikom, pristupiti aktivnostima u vezi organizacije
  stručnih aktiva.
  c) Instrukcija po pitanju 40-satne radne sedmice se treba objaviti prije početk naredne
  školske godina, ali se te odredbe mogu pozicionirati i kroz Kolektivni ugovor.
  d) Vlada Srednjobosanskog kantona je donijela odluku o provođenju konkursne
  procedure za upražnjena radna mjesta u svim osnovnim i srednjim školama na
  području Srednjobosanskom kantona.
  e) Nakon provođenja konkursne procedure, Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih,
  kulture i sporta Srednjobosanskog kantona će objaviti usaglašen tekst Izmjena i
  dopuna NPIP za osnovne škole koje nastavu izvode na bosanskom jeziku.
 2. Tekuća problematika
  a) Jednodnevne ekskurzije i izleti unutar Bosne i Hercegovine, prema sadašnjoj
  epidemiološkoj situaciji će se moći organizirati u ovoj školskoj godini, dok će se za
  višednevne ekskurzije u inostrastanstvo iste ogranizirati u skladu sa budućom
  epidemiološkom situacijom i važećim mjerama.
  b) Ministarstvo je upoznato sa problematikom i zahtjevom od strane zaposlenice OŠ
  „Turbe“.
  S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *