INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 01.09.2023.godine, u Travniku je održan je radni sastanak Predsjenika sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja sa Mninistrom obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta Srednjovosanskog kantona.

Sastanku je prisustvovala i sektetarica Ministarstva obrazovanja Srednjobosanskog kantona Katarina Velte.

Tema sastanka bila je aktuelna problematika u obrazovanju na počektu nove 2023/24 školske godine, te imlementacija akata koji proizilaze iz Kolektivnih ugovora.

Nakon razmjene mišljenja i diskusija, konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 1. Primjena e-dnevnika

Obzirom da se e-dnevnik prmijenjuje u okroženju, te većini kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, neophodno je početi sa njegovom primjenom i u Srednjobosanskom kantonu. Svijesni smo činjenice da će biti tehničkih poteškoća u primjeni ali i potrebe da se iste prevaziđu, kako bi e-dnevnik u ovoj školskoj godini bio u potpunosti primjenjen.

 • Konkursi za upražnjena radna mjesta u osnovnim i srednjim školama

Sindikati su iskazali nezadovoljstvom činjenicom da konkursi nisu raspisani na vrijeme,što je stvorilo dodatni problem za početak nove školske godine u školama, obzirom da je znatan broj ljudi u obrazovanju primjeno na perid od 60 dana, sa tendencijom da se zadrže. Osim manipulacije prilikom prijema i popune određenih radnih mjesta, objektivnih problema za ne raspisivanje konkursa nije bilo. Ministar je upoznao prisutne da je odluke za raspisivanje konkursa donesena i isti će biti raspisani sa zakašnjenjem ali u skadu za zaknom.

 • Komisija za sitcanje zvanja u skladu sa Pravilnikom

Komisija koja je imenovana od strane Ministra za reviziju kandidata u vezi primjene Pravilnika o ocjenjivanju ,napredovanju i sticanju statusa 1.09.2023.godine nastavila sa radom u cilju okončanja procedure za sticanje zvanja.

 • Edukacija nastavnika

Ministarstvo je pripremilo  program edukacije nastavnika te omogućilo svakom nastavniku edukaciju na teme po sopstvenom izboru i terminu koji mu odgovara. U procesu edukacije značajno mjesto je dato Kantonalnim stručnim aktivima. Ovakav pristup se pokazao pozitivnim, obzirom da se svakom nastavniku pruža mogućnost edukacije ali i izbor tema.

 • Implementacija Kolektivnih ugovora za osnovne i srenje škole

Akti koji proizilaze kao obaveza u potpunoj implementaciji Kolektivnih ugovora su bili predmetom razgovora između Sindikata i Ministra, te je postignuta načelna saglasnost oko istih.

Zadužuje se sektetarica ministastva Katarina Velte da sa sindikatima i određenim radnim grupama pripremi i finalizira akte koji će biti dostavljeni ministru na verifikaciju, i to:

 • Odluka o imenovanju Komisije za praćenje i tumačenje Kolektivnog ugovora
 • Odluka o imenovanju Mirovnog vijeća
 • Sporazum o poslovima koji se me mogu prekidati u vrijeme štrajka
 • Pravilnik o priznanjima i nagradma za posebna postignuća
 • Pravilnik o sistematskom pregledu

Dogovoreno je da se nakon verifikacije navedenih akata pristupi izradi ostalih koji proizilaze iz kolektivnog ugovor a to su:

 • Pravilnik o disciplinskom postupku
 • Dopuna kriterija i procedura u vezi tehnološkog viška

S poštovanjem,

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *