INFORMACIJA SA SASTANKA SA PREMIJEROM SBK-a

Poštovane koleginice i kolege,
Dana 05.04.2022.godine, predsjednik Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog
obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona Muhamed Pajić i premijer Vlade
Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo održali su konsultativni sastanak na temu
problematike u oblasti obrazovanja na području Srednjobosanskog kantona.
Nakon razmjene informacija, mišljenja i stavova, konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 1. Vlada Srednjobosanskog kantona je dala saglasnost da se raspišu konkursi u svim
  osnovnim i srednjim školama po oba nastavna plana i programa.
  Svi zaposleni kojima nedostaje određeni broj sati do nome, kao i oni koji su dopunili normu
  ili imaju više od pola norme, imaju priliku da se prijave na konkurs i uvežu svoj radni odnos,
  te zaključe ugovore o radu na neodređeno vrijeme.
 2. Vlada Srednjobosanskog kantona će u narednom periodu pripremiti prvi rebalans
  Budžeta za 2022.godinu, te će pri tom planirati korekciju osnovice za plaće svim
  zaposlenim koji se finasiraju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona.
  Prmjena nove onovice moguća je u periodu juni-juli tekiće godine.
 3. Konstatovana je potreba da se prijevoz zaposlenih na posao korigira u skladu sa
  troškovima
  Na prijedlog Premijera, prihvaćen je zaključak da svi Sindikati koji zastupaju radnike koji
  plaću primaju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona, međusobno iskordiniraju prijedlog
  korekcije Uredbe za prijevoz, te upute prema Ministarstvu pravde, koje će sačiniti korekciju u
  saradnji sa Ministarstvom privrede, te istu dostaviti Vladi na usvajanje.
 4. Realizacija vansudskih nagodbi po pitanju pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda
  Vansudske nagodbe za koje su interesovanje iskazali tužitelji, bit će realizirane u potpunosti.
  Vlada Srednjobosanskog kantona je obezbjedila sredstva za potpunu realizaciju nagodbe.
  Znatan dio ugovora je već potpisan od strane Premijera i dostavljen bankama na realizaciju.
 5. Postoje određene administrativne poteškoće u smislu usporavanja procesa, obzirom da aodređeni broj nagodbi iz prethodnog perioda nisu isknjižene, što usporava realizaciju.
 1. Postoji obostrana saglasnost da se pristupi pregovorima po pitanju Kolektivnog
  ugovora za osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu.
  Iskazano je razumjevanje od strane Premijera za oređene okvirne zahtjeve Sindikata, te je
  dogovoreno da aktivnost u vezi Kolektivnog ugovora može početi u okviru Ministarstva
  obrazovanja, nauke, mladih , kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.
  Iskazana je želja i namjera da se pegovori okončaju do kraja nastavne godine.
 2. Anex postojećeg Kolektivnog ugovora
  Premijer Vlade je istakao da će Vlada dati saglasnost na Anex Kolektivnog ugovora za
  djelatnost osnovnog obrazovanja koji su usaglasili Sindikati sa Ministrom obrazovanja,
  nauke, mladih ,kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.
  Prema usaglašenom Anexu, primjena korigovanog koeficijenta za plaće nastavnika i stručnih
  saradnika primjenit će se od 01.01.2022.godine.
 3. Premijer Vlade Srednjobosanskog kantona je upoznao Predsjenika Nezavisnog
  samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona sa
  planovima Vlade za djelatnost obrazovanja koja će se provesti u narednom periodu.
  Predviđeno je da se u narednom periodu ulože značajna sredstva u rekonstukciju škola, te
  izvši strukturalna reorganizacija Ministarstva obrazovanja.
  Predsjenik Sindikata je iskaza potrebu za ulaganje u thnološki razvoj obrazovanja, a posebno
  za opremanje škola potrebnim didaktičkim materijalom i učilima, za što postoji obostrana
  saglasnost.
  S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Muhamed Pajić

Poštovane koleginice i kolege,

Na osnovu zaključka Skupštine i odluke Upravnog odbora, Nezavisni samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona će dana 14.06.2019.godine (petak), organizirati edukativni seminar za sindikalne aktiviste i članove Sindikata. Continue reading

4. sjednica Skupštine NSSOOIOSBK

Više slika možete pogledati u GALERIJI

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 16.03.2019.godine, u sali univerziteta/sveučilišta „Vitez“ u Travniku, održana je 4. sjednica Skupštine Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici su prisustvavali većina sindikalnih povjerenika, članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Suda časti.

Pored članova skupštine sjednici je prisustvovao i advokat Sindikata Irasn Kukić.

U okviru usvojenog dnevnog rada date su određene informacije, prihvaćene konstatacije, zauzeti satavovi, iznijeta mišljenja, usvojeni zaključci i donesene odluke: Continue reading “4. sjednica Skupštine NSSOOIOSBK”

SAOPĆENJE

Poštovani,

Dana 05.02.2019.godine, u Travniku održan je nastavak Konstituirajuće sjednice Skupštine Srednjobosanskog kantona na kojoj je izvršen izbor delegata u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine.

Nakon okončanja sjednice, te kratke pauze na kojoj su otišli predstavnici medija, predsjedavajući je zakazao vanrednu sjednicu Skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda „Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti SBK“

Bez puno diskusija zastupnici su velikom većinom izglasali „Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o plaćama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona“, te zadužili Administrativnu komisiju da to finalizira.

Ishod glasanja je pokazao da postoji ogromno jedinstvo među zastupnicima kada su u pitanju njigovi interesi. Naime, od 30 zastupnika koliko broji Skupština Srednjobosanskog kantona, samo je 5 zastupnika glasalo protiv, 1 je bio suzdržan a par zastupnika odsutno, dok su svi ostali glasali za „Izmjene i dopune zakona o plaćama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona“ i time sebi znatno povećali primanja.

Šta znači pomenuta izmjena? Continue reading “SAOPĆENJE”

INFORMACIJA SA SASTANKA KOORDINACIJE SINDIKATA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 16.11.2018.godine, održan je sastanak predstavnika sindikata radnika koji plaću primaju iz budžeta Srednjobosanskog kantona.

Sastanku su prisustvovali predstavnici sljedećih sindikata:

 • Osnovno obrazovanje
 • Srednje obrazovanje
 • Državni službenici i namještenici
 • Pravosuđe

Zbog opravdanih razloga sastanku nisu prisustvovali predstavnici sindikata policije ali su dali podršku zaključcima.

Na sastanku su usvojeni sljedeći zaključci:

Continue reading “INFORMACIJA SA SASTANKA KOORDINACIJE SINDIKATA”