ODGOVOR

Poštovane koleginice i kolege,

Ovih dana se Sindikatu na indirektan način obraćaju određene grupe ili pojedinci u ime administrativno-tehničkog i pomoćnog osoblje, iskazujući odrđeno „nezadovoljstvo“ činjenicom da je došlo do korekcije koeficijenata za plaću kod nastavnika i stručnih saradnika a nije kod njih.

U tom smislu želim da dam određeno pojašnjenje .

Sindikat je jedini zakonski predstavnik interesa radnika kod poslodavca i jedini ovlašten za vođenje socijalnog dijaloga, pa prema tome i jedini reprezentativni pregovarač po pitanju Kolektivnog ugovora.

INFORMACIJA SA SASTANKA SA PREMIJEROM SBK-a

Poštovane koleginice i kolege,
Dana 05.04.2022.godine, predsjednik Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog
obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona Muhamed Pajić i premijer Vlade
Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo održali su konsultativni sastanak na temu
problematike u oblasti obrazovanja na području Srednjobosanskog kantona.
Nakon razmjene informacija, mišljenja i stavova, konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 1. Vlada Srednjobosanskog kantona je dala saglasnost da se raspišu konkursi u svim
  osnovnim i srednjim školama po oba nastavna plana i programa.
  Svi zaposleni kojima nedostaje određeni broj sati do nome, kao i oni koji su dopunili normu
  ili imaju više od pola norme, imaju priliku da se prijave na konkurs i uvežu svoj radni odnos,
  te zaključe ugovore o radu na neodređeno vrijeme.
 2. Vlada Srednjobosanskog kantona će u narednom periodu pripremiti prvi rebalans
  Budžeta za 2022.godinu, te će pri tom planirati korekciju osnovice za plaće svim
  zaposlenim koji se finasiraju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona.
  Prmjena nove onovice moguća je u periodu juni-juli tekiće godine.
 3. Konstatovana je potreba da se prijevoz zaposlenih na posao korigira u skladu sa
  troškovima
  Na prijedlog Premijera, prihvaćen je zaključak da svi Sindikati koji zastupaju radnike koji
  plaću primaju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona, međusobno iskordiniraju prijedlog
  korekcije Uredbe za prijevoz, te upute prema Ministarstvu pravde, koje će sačiniti korekciju u
  saradnji sa Ministarstvom privrede, te istu dostaviti Vladi na usvajanje.
 4. Realizacija vansudskih nagodbi po pitanju pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda
  Vansudske nagodbe za koje su interesovanje iskazali tužitelji, bit će realizirane u potpunosti.
  Vlada Srednjobosanskog kantona je obezbjedila sredstva za potpunu realizaciju nagodbe.
  Znatan dio ugovora je već potpisan od strane Premijera i dostavljen bankama na realizaciju.
 5. Postoje određene administrativne poteškoće u smislu usporavanja procesa, obzirom da aodređeni broj nagodbi iz prethodnog perioda nisu isknjižene, što usporava realizaciju.
 1. Postoji obostrana saglasnost da se pristupi pregovorima po pitanju Kolektivnog
  ugovora za osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu.
  Iskazano je razumjevanje od strane Premijera za oređene okvirne zahtjeve Sindikata, te je
  dogovoreno da aktivnost u vezi Kolektivnog ugovora može početi u okviru Ministarstva
  obrazovanja, nauke, mladih , kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.
  Iskazana je želja i namjera da se pegovori okončaju do kraja nastavne godine.
 2. Anex postojećeg Kolektivnog ugovora
  Premijer Vlade je istakao da će Vlada dati saglasnost na Anex Kolektivnog ugovora za
  djelatnost osnovnog obrazovanja koji su usaglasili Sindikati sa Ministrom obrazovanja,
  nauke, mladih ,kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.
  Prema usaglašenom Anexu, primjena korigovanog koeficijenta za plaće nastavnika i stručnih
  saradnika primjenit će se od 01.01.2022.godine.
 3. Premijer Vlade Srednjobosanskog kantona je upoznao Predsjenika Nezavisnog
  samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona sa
  planovima Vlade za djelatnost obrazovanja koja će se provesti u narednom periodu.
  Predviđeno je da se u narednom periodu ulože značajna sredstva u rekonstukciju škola, te
  izvši strukturalna reorganizacija Ministarstva obrazovanja.
  Predsjenik Sindikata je iskaza potrebu za ulaganje u thnološki razvoj obrazovanja, a posebno
  za opremanje škola potrebnim didaktičkim materijalom i učilima, za što postoji obostrana
  saglasnost.
  S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Muhamed Pajić

INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,
Dana 31.03.2022.godine, na inicijativu Sindikata obrazovanja a na poziv Ministara, održan je
satanak predsjednika Sindikata osnovnih i srednjih škola sa Ministrom obrazovanja, nauke,
mladih ,kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.
Tema sastanaka bila je aktuelna problematika u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na
području Srednjobosanskog kantona.
Nakon iznošenja problematike i diskusija od strane svih učesnika satanka, konstatovano je i
zaključeno sljedeće:

Continue reading “INFORMACIJA”

INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 2. SJEDNICE SKUPŠTINE NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana19.032022.godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, održana je 2. sjednica Skupštine Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisustvovalo 45 sindikalnih povjerenika, članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Komisije za Statut, Suda časti i predsjednica Sekcije žena, što je činilo veliku većinu članova Skupštine.

U okviru  usvojenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 1. Ekonomsko-socijalni i radno-pravni status zaposlenih u osnovnom obrazovanju na području Srednjobosanskog kantona
Continue reading “INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 2. SJEDNICE SKUPŠTINE NSSOOIO SBK”

INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,

Povodom 8. marta-Međunarodnog dana žena, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, održan je okrugli sto na teme:

 1. Da li su žene bolje liderke u  kriznim situcijama
 2. Ekonomsko-socijalni i radno-pravni status zaposlenih u osnovnom obrazovanju na području Srednjobosanskog kantona

Više slika na linku https://nssooiosbk.com.ba/galerija/

Continue reading “INFORMACIJA”

UPIT SA ZAHTJEVOM

Poštovani,

Našim aktom broj:82/21 od 06.12.2021.godine, upoznali smo Vas sa činjenicom da u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona nisu raspisivani konkursi za upražnjena radna mjesta na početku školske 2021./22.godine, nego je u nastavni proces uvedeno više stotina osoba na voluntaristički način i bez bilo kakve konkursne procedure, suprotno Zaonu o osnovnom obrazovanu i Zakonu o srednjem obrazovanju u Srednjobosanskom kantonu.

Ovakav vid samovolje, nepoštivanje zakona, i konkursnih procedura nije zapamćen na ovim prostorima, te ima nesagledve posljedice na kvalitet obrazovnog procesa a posebno na povjerenje u institucije Srednjobosanskog kantona od strane građana.

Ne poštovanje zakona te urušavanje povjerenja u institucije radi nekih ličnih, parcijalnih ili sitno-političkih interesa je ogromna šteta za društvo, a posljedice takvog odnosa u cjeloj Bosni i Hercegovini su vidljive.

Ponovo Vas podjećamo na zakonske i druge pravne odredbe po ovom pitanju:

1. Zakonima o osnovnoj i srednjoj školi, te Kolektivnim ugovorima u Srednjobosanskom kantonu, predviđeno je da se za sva upražnjena radna mjesta i sve sate koji prelaze nastavnu normu u skladu sa Pedagoškim standardima za osnovne i srednje škole, rapisuje konkurs/natječaj prije početka nove školske godine i prije početka drugog polugodišta u tekućoj školskoj godini.

2. Konkursi/natiječaji se raspisuju na neodređeno ili određeno vrijeme u skladu sa Kolektivnim ugovorima.

3. Odluku o raspisivanju konkursa/natječaja donosi upravni odbor u školi a konkursnu proceduru provodi direktor škole. Za raspisivanje konkursa/natječaja u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi i Zakonom o srednjo školi nije potrebno tražiti niti dobivati ničiju saglasnost. Eventualna saglasnost od strane  Vlade ne smije biti razlog za da se  konkursi/natječaji ne rapisuju.

4. Direktor škole ima pravo samo u iznimnim situacijama (nedostatak adekvatnog kadra, hitnosti nastale situacije u školi iz objektivnih razloga) da angažuje radnika i zaključu ugovor o radu sa njim na period od 60 dana,  kako ne bi došlo do remećenje ili prekida nastavnog procesa.

Angažman na 60 dana bez konkursa se ne može ponavljati i time derogirati zakonska odredba.

U tih 60 dana škola je obavezna raspisati konkurs i provesti konkursnu proceduru za mjesto na koje je angažovana osoba.

Tražili smo od Vas da izvršite inspekcijki nadzor u svim osnovnim i srednjim školama sa ciljem utvđivanja činjeničnog stanja, donesete mjere za vraćanje u zakonski okvir, sankcionišete osobe koje nisu radile u skladu sa zakonom, te nas i javnost informišete o poduzetim aktivnostima i mjerama.

Obzirom da od Vas nismo dobili zvaničnu informaciju, nego smo nezvanično upoznati da ste vršili inspekcijski nadzor, želimo Vas obavjestiti o sljedećem:

U osnovnim i srednjim školama nisu raspisivani konkursi i pored inspekcijskog nadzora niti je stanje po tom pitanju dovedeno u zakonski okvir.

Stoga od Vas zahtjevamo da :

 1. Hitno donesete mjere iz vaše nadležnosti, kao bi se stanje dovelo u zakonski okvir
 2. Odmah sankcionišete osobe odgovorne za nezakonit rad
 3. Da Vaše mjere date na uvid javnosti i time otklonite sumnju građana da saučestvujete u ovoj nezakonitosti

Ukoliko hitno ne reagujete u skladu sa vašim ovlastima, želimo Vas informisati da ćemo biti prinuđeni obratiti se nadležnim pravosudnim institucijama, kao i instrucijama za praćenje korupcije, u cilju zaštite legalnosti i zakonitosti.

INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 5. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 12.08.2022.godine, u prostorijama Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona u Travniku, održana je 5. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona u proširenom sastavu.

Sjednici su prisustvovali svi članovi Upravnog odbora, predsjednik Nadzornog odbora i zamjenica predsjednice Sekcije žena NSSOOIO SBK.

U okviru  usvojenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

Continue reading “INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 5. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK”

INFORMACIJA SA SASTANKA KOMISIJE

Poštovane koleginice i klege,

Dana 10.02.2022.godine, održan je radni sastanak Komisije za izradu Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Srednjobosanskog kantona.

Pored članova Komisije, satanku je prisustvovao  Bojan Domić, ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.

Tema sastanka bila je implementacija Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama.

Komisija je u usaglasila opće stavove u smislu imenovanja privremenih savjetnika, te je ista saglasna da je moguće dodatno prijavljivanje kvalitetnih kandidata za privremene savjetnike u cilju odabira najkvalitetnijih.

Konačan izbor između prijavljenih kandidata izvršit će Ministarstvo.

Sve informacije o aktivnostima po pitanju rada Komisije kao i plana implementacije mogu se naći na stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture  i sporta Srednjobosanskog kantona.

S poštovanjem, predsjednik Muhamed Pajić