INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,
Dana 05.09.2022.godine, na zahtjev Sindikata obrazovanja, održan je sastanak Predsjednika sindikata
osnovnog i srednjeg obrazovanja Srednjobosanskog kantona sa Mnistrom obrazovanja, nauke,
mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.
Tema sastanka bila je aktuelna problematika u osnovnom i srednjem obrazovanja na početku školske
2022./23.godine.
Nakon razmjene informacija i konstruktivnih diskusija, dogovoreno je i zaključeno sljedeće:

 1. Kolektivni ugovor
   U narednim danima aktivnosti po pitanju usaglašavanja Kolektivnog ugovora će se
  intenzivirati.
   Dogovoreno je da se izvrše dodatne konsultacije prije sastanka sa Pregovaračkim timom
  Vlade sa ciljem iznalaženja obostrano zadovoljavajućih rješenja.
   Postignuta je saglasnost da bi se Kolektivni ugovor trebao zaključiti najkasnije do 5. oktobra
  tekuće godine.
 2. Preavilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i
  stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama U Srednjobosanskom kantonu
   U toku je rad Komisija koje su imenovane od strene Ministarstva za sticanje statusa i zvanja.
   Ministarstvo i Sindikati su saglasni da se ova aktivnost provede krajnje objektivno i
  profesionalno.
   Komisija će nepotpunu i neurednu dokumentaciju vratiti školama na doradu u zadatom roku,
  uprotivnom će nepotpunu i neurednu dokumentaciju odbaciti.
   Onim kadnidatima čija dokumentacija ne bude sporna i koji budu potvrđeni o strane
  Komisije, te vefifikovani od strane Ministra, bit će dodjeljeni statusi i zvanja povodom 5.
  oktobra-Svjetskog dana nastavnika.
   Za one kandidate čija verifikacija ne bude završena do navedenog datuma, proces će biti
  nastavljen i dodjela statusa i zvanja će biti poslije navedenog datuma.

INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 7. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 27.08.2022. godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, održana je 7. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisustvovala većina članova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora, dok je jedan član Upravnog odbora bio opravdano odsutan.

U okviru  predloženog i usvojenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznešena mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

INFORMACIJA SA PREGOVORA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 07.07.2022.godine , u prostorijama Vlade Srednjobosanskog kantona, održan je treći krug pregovora između Pregovaračkog tima ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta koji je imenovala Vlada i Pregovaračkog tima sindikata osnovnog obrazovanja Srednjobosanskog kantona.

Tema pregovora bio je Kolektivni ugovor za osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu.

Strane su vodile pregovore o odredbama Kolektivnog ugovora koje ne tretiraju materijalna prava i obaveze, te je veći dio prijedloga usaglašen, dok će manji dio biti predmet dorade.

Dio Kolektivnog ugovora koji tretira materijalna prava i obaveze, vodit će se na nivou Pregovaračkih timova Vlade i Sindikata.

Obzirom da je proces pregovaranja dugotrajan i iziskuje odrđene izmjene i dorade , molim članove Sindikata na strpljenje i razumjevanje, te da ne prihvataju nikakve glasine koje mogu dolaziti iz raznih neformalnih izvora.

Sindikat će na vrijeme svojim članovima dostaviti svaku zvaničnu informaciju.

S poštovanjem, Pajić Muhamed

INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 27.06.2022.godine, u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, održan je sastanak Komisije za Pravilnik o ocnjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu.

Predmet razmatrenja Komisije bolo je:

 1. Formiranje kantonalnih stručnih aktiva
 2. Imenovanje Komisija za ocjenjivanje
 3. Tekuće aktivnosti

Komisija je razmatrala prijedloge iz škola koji su dostavljeni za formiranje Kantonalnih stručnih aktiva.

Kantonalni stručni aktiv čine po jedan predstavnik svakog razreda iz razredne nastave i svakog predmeta iz predmetne nastave sa područja Srednjobosanskog kantona, koji rade po određenom NPiP.

Rukovodeći se principom teritotijalne zastupljenosti, te zastupljenosti po školama, Komisija je utvrdila prijedlog članova za Kantonalne stručne aktive.

Formiranje Kantonalnih stručnih aktiva planirano je do sredine jula tekuće godine.

U skladu sa članom 26 Pravilnika, Komisija je utvrdila prijedlog članova Komisije iz reda Kantonalnih stručnih aktiva.

Konačno imenovanje članova Kantonalnih stručnih aktiva, kao i članova Komisije iz reda istih, imenovat će mnistar.

2.

U skladu sa članom 26. Pravilnika, Komisija je razmatrala prijedlog Ministarstva i utvdila  sastav 4 komisje za vrednovanje, koje će imenovati ministar.

Zadatak ove 4 komisije (dvije za osnovno obrazovanje i dvije za srednje obrazovanje, zavisno od NPIP) je da izvrši analizu prijedloga za napredovanje koji su dostavljeni od školskih komisija, te konačan prijedlog dostavi ministru na verifikaciju.

3.

Komisija je utvrdila okvir daljnjih aktivnosti u smislu potpune implementacije Pravilnika.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK Muhamed Pajić

INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,

Ovim putam Vas informišem, da su dana 22.06.2022.godine, počeli pregovori u vezi Kolektivnog ugovora za osnovne škole između Pregovaračkog tima koji je imenovala Vlada Srednjobosanskog kantona ispred Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta i Pregovaračkog tima Sindikata osnovnog obrazovanja Srednjobosanskog kantona, kojeg  su imenovali ograni Sindikata.

Pregovarački tim koji je imenovala Vlada u ime Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona čine:

 • Bojan Domić, ministar obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona
 • Katarina Velte, sekretarica ministarstva
 • Franjo Ljubas, inspektor
 • Slavica Šerbečić, direktorica OŠ „Vitez“Vitez
 • Đenan Hodžić , direktor OŠ „Kaćuni“ Busovača

Pregovarački tim Sindikata osnovnog obrazovanja Srednjobosanskog kantona čine:

 • Muhamed Pajić, predsjednik NSSOOIO SBK
 • Goran Puletić, predsjednik NSUUOŠ KSB
 • Azra Memija, član
 • Tanja Nikolić, član

Na prvom radnom sastanku strane su usaglasile i načelno dogovorile sljedeće:

 • Principe za pregovore koji će biti verifikovani na narednom sastanku Pregovaračkih timova
 • Modalitet vođenja pregovora u smislu tehničkih i mateijalnih poglavlja i odredbi
 • Načelne prijedloge za tehnička poglavlja i odrebe, strane dostvaviti jedna drugoj za narednu sedmicu, kada je planiran nastavak pregovora
 • Vremenski okvir za pregovore

Ovim putem Vas informišemo da je zadatak ovih Pregovaračkih timova da usaglase NACRT Kolekivnog ugovora, koji će biti proslijeđen Pregovaračkom timu Vlade na čelu sa Premijerom, na daljnje pregovore sa Pregovaračkim timom Sindikata.

Ukoliko Pregovarački tim Vlade i Pegovarački tim Sindikata usaglase PRIJEDLOG teksta Kolektivnog ugovora isti će biti dostavljen Vladi Srednjobosanskog kantona i organima Sindikata na očitovanje.

Ukoliko Vlada i Sindikati prihvate usaglašeni tekst Kolektivnog ugovora isti će biti potpisan od strane Premijera Vlade i Predsjenika Sindikata osnovniog obrazovanja.

Strane neće izlaziti sa pojedinostima u toku pregovora, obzirom da je proces pregovaranja dinamičan i podložan raznim izmjenama i doradama, kako ne bi stvarao konfuziju i različito tumačenje u javnosti.

Molimo sve naše članove da imaju strpljenja i razumjevanja, jer je ovo jedan od najvažnijih poslova za Sundikat, te iziskuje dosta vremena, znanja, razumjevanja i kompromisa sa ciljem da se do početka nove školske 2022/23  šk.godine zaključi novi Kolektivni ugovor.

S poštovanjem, predsjednik Pajić Muhamed

INFORMACIJA SA SASTANAKA

Poštovane koleginice i kolege,
Dana 09.06.2022.godine, održan je radni sastanak Pedsjednika sindikata osnovnog i srednjeg
obrazovanja sa Ministrom obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.
Tema sastanka bila je aktuelna poroblematika u sektoru osnovnog i srednjeg obrazovanja na
području Srednjobosanskog kantona, sa akcentom na buduće aktivnosti.
Nakon razmjene informacija te konstruktivnih diskusija, konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 1. U toku naredne sedmice otpočet će pregovori po pitanju Kolektivnog ugovora za osnovne
  škole na nivou Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporata Srednjobosanskog
  kantona.
   Sindikati su dostavili prijedlog svog pregovaračkog tima, te će isto učiniti iministarstvo
  tokom naredne sedmice.
   Dostavljen je nacrt Principa za pregovore , što će biti predmet razmatranja na sastanku
  pregovaračkih timova.
 2. Izmjena NPiP za osnovne škole koje nastavu izvode na bosanskom jeziku će biti objavljene do
  kraja juna 2022.godine, a primjenjivat će se početkom nove školske godine.
 3. Nastavit će se proces implementacije Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju
  statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u
  Srednjobosanskom kantonu.
   U narednim danima jedna od prioritetnih aktivnosti za implementaciju biti će formirane
  stručnih aktiva.
 4. Ministarstvo će otvoriti aktivnosti formalno-pravnog normiranja i standardiziranja poslova
  stučnih saradnika u osnovnim i srednjim školama.
 5. Ministarstvo će uputiti prijedlog Vladi da se ugovori o radu na određeno vrijeme koji su
  zaključeni do 30.06.2022.godine, produže do 15.07.2022.godine za sve koji imaju takav
  ugovor.
 6. Na osnovu odredbi Kolektivnog ugovora, isplata regresa za tekuću godinu realizirat će se
  skupa sa plaćom za maj 2022.godine tj. u mjesecu junu.
  S poštovanjem, predsjednik Pajić Muhamed

INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI,
ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 6. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 28.05.2022. godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, održana je 6. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisustvovalo većina članova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora, dok je jedan član Upravnog odbora bio opravdano odsutan.

U okviru  dopunjenog i usvojenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

Continue reading “INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI,
ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 6. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK”

INFORMACIJA SA PREGOVORA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 18.05.2022.godine, u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, održan je radni sastanak između Pregovaračkog tima Vlade Srednjobosanskog kantona i Pregovaračkog tima Sindikata obrazovanja, policije, državnih službenika i namještenika te pravosuđa i uprave Srednjobosanskog kantona.

Tema sastanak bila je osnovica zaplaće radnika koji iste primaju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona, te ostala pitanja.

Satanak je otvorio i uvodne napomene dao Tahir Lendo, premijer Vlade.

Analizu prukupljanja i utroška srestava u Budžetu za 2022.godinu prezentirala je Mirjana Plavčić, ministrica finansija.

Nakon diskusija u kojim su učestvovali svi prisutni ministri u Vladi i predsjenici Sindikata, usvojeni su sljedeći zaključci:

 1. Osnovica za plaću će rebalansom niti utvrđena u visini od 330 KM. Primjena ove osnovice počinje 01.07.2022.godine.
 2. Strane su saglasne da se u periodu septembar/oktobra 2022.godine pristupi dodatnoj analizi prikupljanja sredstava, te sagleda mogućnost dodatnog usklađivanja osnovice za plaću.
 3. U okviru resornih ministarstava otpočeti pregovore po pitanju kolektivnih ugovora za one djelatnosti u kojima će postojeći koletivni ugovori uskoro prestati sa važenjem.

S poštovanjem, predjsednik Pajić Muhamed

INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane kolginice i kolege,

Dana 10.05.2022.godine, u prostorijama Vlade Srednjobosanskog kantona, održan je sastanak Komisje za Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Srednjobosanskog kantona.

Sastanku su prisustvovali svi članovi Komisije, a isti je vodio zamjenik predsjednika Ivica Augustinović.

Na sastanku je utvrđen sljedeći dnevni red:

 1. Implementacija člana 17. Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Srednjobosanskog kantona.
 2. Evaluacija dosadašnjeg rada privremenih savjetnika
 3. Razno

1. U cilju da se primjena Pravilnika u svim osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona provede na jedinstven način, Komisija je izvršila detaljnu analizu člana 17, te usvaglasila upustvo za primjenu.

Uputstvo za primjenu će biti dostavljeno u sve osnovne i srednje škole na postupanje.

Prilikom vrednovanja, Komisije u školama su obavezne da postupaju u skladu sa dostavljenim uputstvom.

2. Komisija je zauzela stav da se evaluacija rada privremenih savjetnika obavi nakon što isti obave kopletan nadzor, kako  bi privremeni savjetnici obavili stručno-pedagoški nadzor u relaksiranoj atmosferi, bez dodatnih opterećenja.

3. Stručno pedagoški nadzor treba okončati do kraja nastavne godine, kako bi direktori škola mogli na vrijeme dostaviti dokumentaciju  Ministarstvu za kandidate koji su u procesu sticanja zvanja.

S poštovanjem,

  PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić