IMPLEMENTACIJA KOLEKTIVNOG UGOVORA

Poštovene koleginice i kolege,

Dana 07.04.2018.godine , premijer Vlade Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo, u ime poslodavca i predsjednik reprezentativnog Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona Muhamed Pajić, u ime zaposlenika, potpisali su je Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu.

Danom potpisivanja, Kolektivni ugovor je stupio na snagu, te je neophodna njegova puna implementacija.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona je Kolektivni ugovor dostavilo u sve osnovne škole na području Srednjobosanskog kantona, kako bi isti moga da bude primjenjen.

Naime, sve škole su dužne svoje interne Pravilnike o radu uskladiti sa ovim Kolektivnim ugovorom i Zakonom o radu u roku od 60 dana od dana potpisivanja, što podrazumjeva i ugradnju specifičnosti u smislu otežanih uvjeta i sl.

Shodno odredbama ovog Kolektivnog ugovora, pripremljeni nacrt Pravilnika o radu treba da prođe temeljnu javnu raspravu kod članova Sindikata, razmotre se svi prijedlozi i primjedbe, te na sjednici sindikalne podružnce zauzme zvaničan  stav o istom, prije upućivanja na usvajanje Upravnom odboru škole.

Pozivamo sve članove Sindikata koji imaju ugovor o radu na neodređeno u nekoj od škola, a vrše dopunu nastavne norme u drugoj školi sa kojom imaju ugovor o radu na određeno vrijeme, da Upravnom odboru škole podnesu zahtjev za promjenu ugovora sa određeno na neodređeno vrijeme u smislu implementacije člana 8 i 9 Kolektivnog ugovora.
Ukoliko bude bilo kakvih opstukcija u smislu implementacije Kolektivnog ugovora, svaki član Sindikata može da se obrati kod advokata za pravnu pomoć i otvaranje eventualnog sudskog postupka.

Tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora može vršiti smo zajednička komisija Vlade i Sindikata i niko drugi.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

Poštovane koleginice i kolege,

Povodom 1. Maja-Međunarodnog praznika rada, svim zaposlenim u oblasti osnovnog obrazovanja na području Srednjobosanskog kantona i šire, upućujem iskrene čestitke sa željom ,nadom i vjerom da će prosvjerni radnici nastaviti svoju borbu za poboljšalje ekonomsko-socijalnog i radno-pravnog statusa.

Sim članovima Sindikata poručujemo, da nikada nećemo posustati a pogotovo prestati , da se borimo za naša prava i bolji društveni status, ma šta nam na tom putu bilo prepreka.

Dosadašnje iskustvo nas je naučilo da samo zajedništvom, principijelnošću i iskrenom međusobnom podrškom, možemo očuvati i unaprijediti svoj radni status kao i društveni položaj.  

Koristim ovu priliku da se u ime Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Suda časti zahvalim svim članovima Sindikata na razumjevanju i podršci koju smo imali u toku pregovora sa Vladom SBK,  koje smo uspješno okončani zaključivanjem novog Kolektivnog ugovora.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

ZAHTJEV ZA OBJAVU I PRIMJENU KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU

Poštovan-a-i,

Poznata je činjenica da na području Srednjobosanskog kantona djeluju dva sindikata koja zastupaju interese zaposlenih u osnovnim školama a to su, Nezavisni samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona i Neovisni sindikat uposlenih u osnovnim školama Kantona Središnja Bosna.

Oba Sindikata su aktivno vodili pregovore sa Vladom i Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta  Srednjobosanskog kantona u vezi Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja, te zastupali identične stavove, što je rezultiralo usaglašavanjem Kolektivnog ugovora dana 15.03.2018.godine.

U skladu sa članom 129. Zakona o radu („Sl.novine FBIH“ broj:26/16), oba Sindikata su podnijeli zahtjev za reprezentativnost Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona, kako bi u skladu sa članom 131. stav 1. mogli kolektivno pregovarati i zaključiti Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu.

Nezavisni samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona je dobio rješenje o reprezentativnosti i time stekao zakonsku poziciju za pregovore i zaključivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu.

Neovisni sindikat uposlenih u osnovnim školama nije dobio rješenje o reprezentativnosti ali je bio ravnopravan učesnik pregovora, te nije osporavan od strane reprezentativnog sindikata.

Naime, oba sindikata su sinhronizirano djelovali, imali usaglašene stavove i zahtjeve, te su konsenzusom došli do usaglašenog teksta Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu. Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja dana 07.04.2018.godine potpisao je premijer Vlade Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo i predsjednik reprezentativnog Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona Muhamed Pajić, kao zakonski predstavnici poslodavca tj.Vlade i radnika tj.Sindikata.

Ovim potpisima su potpuno zadovoljene zakonske pretpostavke da Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja stupi na snagu i isti bude objavljen u „Službenim novinama Srednjobosanskog kantona“.

Na osnovu navedenog, zahtjevam da se Koletivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu odmah počne primjenjivati, te da se isti objavi u narednom broju „Službenih novina Srednjobosanskog kantona“, kako bi zaposleni u osnovnom obrazovanju mogli ostvarivati utvrđena prava.

Obzirom da ne postoji nikakva zakonska prepreka za realizaciju ovog zahtjeva, niti postoji bilo kakav nesporazum između Sindikata, molimo da se primjena Koletivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja ničim ne uvjetuje, a pogotovo da se koristi u političkim potkusurivanjima.

Takođe zahtjevamo da se implementacija i objava Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja ne veže i uslovljava zaključivanjem Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja, obzirom da u toj djelatnosti postoje dva reprezentativna Sindikata među kojima nije postignut konsenzus (jedan je potpisao, a drugi nije usaglašeni Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja).

S poštovanjem,

Dostavljeno:

 

  • Premijer Vlade SBK
  • Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK
  • Sindikalne podružnice osnovnih škola
  • a/a

 

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

KOLEKTIVNI UGOVOR-SAOPĆENJE

Poštovan-e-i,

Dana 09.04.2018.godine, na poziv Ministrice obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, upriličeno je potpisivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja i odgoja, te Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu.

Tekst Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja usaglasili su Pregovarački tim Sindikata osnovnog obrazovanja i Pregovarački tim Ministarstva obrazovanja Srednjobosanskog kantona dana 15.03.2018.godine, te se o istom pozitivno odredile sindikalne podružnice i organi Sindikata (Upravni odbor i Skupština), kao i Vlada Srednjobosanskog kantona.

Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja potpisao je predsjednik reprezentativnog  Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona Pajić Muhamed, dok tekst Kolektivnog ugovora nije potpisan od strene Neovisnog sindikata uposlenih u osnovnim školama Kantona Središnja Bosna, zbog uskraćivanja rješenja o reprezentativnosti od strane nadležnog Ministarstva privrede u Vladi Srednjobosanskog kantona.

Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja potpisala je Nada Jukić u ime reprezentativnog Neovisnog sindikata djelatnika srednjih škola Kantona Središnja Bosna, dok tekst nije potpisan od strane reprezentativnog Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke, kulture i sporta Bosne i Hercegovine-Kantonalni odbor Srednjobosanskog kantona, zbog određenog nesporazuma u dijelu teksta tj. dodatnog zahtjeva.

Obzirom da prema Zakonu o radu, Kolektivni ugovor zaključuju reprezentativni sindikati a Nezavisni samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja u ovom trenutku jedini ima rješenje o reprezentativnosti za djelatnost osnovnog obrazovanja, te ne osporava legitimitet drugog Sindikata, tako da ne postoji zakonska prepreka za njegovu primjenu.

Ovom prilikom se Upravni odbor i Pregovarači tim Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona zahvaljuje svim svojim članovima na razumjevanju, strpljenju i podršci za uspješno okončanje ovih izuzetno teških pregovora.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

INFORMACIJE, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 3. SJEDNICE SKUPŠTINE NSSOOIO SBK

Dana 07.04.2017.godine, u Travniku je održana 3. sjednica Skupštine Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Pored sindikalnih povjerenika sjednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Suda časti u svojstvu delegata, te određeni broj gostiju, što je u ukupnom zbiru bilo oko 50 prisutnih.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda, date su određene informacije, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke: Continue reading “INFORMACIJE, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 3. SJEDNICE SKUPŠTINE NSSOOIO SBK”