INFORMACIJE, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 3. SJEDNICE SKUPŠTINE NSSOOIO SBK

Dana 07.04.2017.godine, u Travniku je održana 3. sjednica Skupštine Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Pored sindikalnih povjerenika sjednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Suda časti u svojstvu delegata, te određeni broj gostiju, što je u ukupnom zbiru bilo oko 50 prisutnih.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda, date su određene informacije, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 

 • Razriješenje i imenovanje člana upravnog odbora NSSOOIO SBK

 

Na vlastiti zahtjev a zbog odlaska u penziju, sa pozicije člana Upravnog odbora razrješen je dužnosti dugogodišnji sindikalni aktivista, zaslužan za osnivanje i razvoj Sindikata, te nosilac mnogih sindikalnih funkcija i priznanja, kolega Prijić Vahid iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja.

U skladu sa izbornim rezultatima, za novog člana Upravnog odbora izabran je Sušić Samir.

 

 • Informacija o toku vođenje pregovora u vezi Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu

 

Informaciju o toku pregovora podnio je predsjednik Upravnog odbora Pajić Muhamed, te je kao takva prihvaćena. Istaknut je kontekst vođenja pregovora na globalnom nivou u smislu ekspanzije neoliberalnog kapitalizma prema zemljama u tranziciji, te njegov političko-pravni okvir u Bosni i Hercegovini, zasnovan na „Reformskoj agendi“. Rezultat interesa neoliberlanog kapitalizma koji zanemaruje interes države, javni interes,ekološke standarde i interes najšireg sloja građana (radnici, penzioneri, socijalne kategorije, nezaposleni…)su zakoni:

 1. Zakon o radu-kojim su znatno oduzeta i reducirana prava radnika
 2. Zakon o akcizama-kojim je dodatno oporezovano tečno gorivo, kao zalog za nove kredite
 3. Zakon o PIO-kojim su umanjene penzije budućim penzionerima i sl.

Pregovori koji su vođeni tekli su vrlo teško, obzirom da je Vlada SBK na sve načine željela što je moguće više ukinuti prava i priskrbiti sebi da potpuno odlučuje o sudbini radnika u obrazovanju. U obespravljivanju radnika nije se prezalo ni od čega, pa ni od zloupotrebe pozicija u Vlasti.

Istaknuto je da se Kolektivni ugovor više nikad neće zaključiti na neodređeno vrijeme, nego će to najčešće biti na 1-2 godine govori o potrebi kontinuiranog rada Sindikata i njegovom jedinstvenom djelovanju.

 

 • Analiza i primjena Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu

 

Predsjednik Upravnog odbora je informisao članove o činjenici da je usaglašeni tekst Kolektivnog ugovora dostavljen u sindikalne podružnice na očitovanje, te je konstatovao da velika većina podružnica potpuno prihvatila ponuđeni tekst Kolektivnog ugovora, manji dio podružnica je dao konstruktivne prijedloge za budući rad a određeni broj podružnica je iskazao i zahvalnost Pregovaračkom timu na okončanju pregovora.

Upravni odbor Nazavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja SBK se pozitivno odredio o tekstu Kolektivnog ugovora, te je Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK dostavljen Zaključak o prihvatanju i prijedlog za potpisivanje.

Analizom pojedinih članova i odredbi Kolektivnog ugovora konstatovano je sljedeće:

 • Najveći dio prava koja su bila utvrđena u prethodnom Kolektivnom ugovoru su zadržana
 • Određena prava su poboljšanja u odnosu na prethodni Kolektivni ugovor
 • Manji dio prava iz prethodnog Kolektivnog ugovora su lošije pozicionirana

Zaključak: Obzirom na sve okolnosti koje prethodile i koje su se dešavale u toku pregovora, tekst Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja je zadovoljavajući i prihvatljiv.

 

 • Informacija o vezi Deklaracije o zajedničkom nastupanju i djelovanju

 

Deklaracija o zajedničkom nastupanju i djelovanju je jednoglasno usvojena. Na osnovu deklaracije pokrenute su aktivnosti za njenu realizaciju. Nazavisni samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona ostaje otvoren za njenu potpunu implemantaciju.

 

 • Sindikalni rad i djelovanje u sindikalnim podružnicama

 

 • Sindikalni rad i djelovanje u podružnicama mora se odvijati u skladu sa Statutom, pravilnicima, odlukama i zaključcima organa Sindikata na svim nivoima
 • Nikakva aktivnost koja bude izlazila iz okvira Statuta i drugih pravnih akata Sindikata neće biti tolerisana
 • Zbog loše organizacije u sindikalnim podružnicama na području općine Novi Travnik, neophodno je reevidentirati članstvo u Sindikatu i nastaviti sindikalne aktivnosti sa onim članovima koji istinski zastupaju sindikalne ideje i ciljeve. Zaključak: Zadužuju se povjerenici u podružnicama sa područja općine Novi Travnik da ove aktivnosti okončaju do 01.05.2018.godine.

 

 • Informacija o aktivnostima Sekcije žena i obilježavanje 8. marta       

 

Informaciju je podnijela Memija Azra, dopredsjednica Upravnog odbora i koordinatorica Sekcije            žena. Istaknuta je potreba većeg društvenog angažmana žena i hrabriji pristup za ostvarenje svojih prava. Obzirom da u sektoru obrazovanja radi preko 2/3 žena, to im daje dovoljno prostora za angažman i afirmaciju ali isključuje svaki alibi za nedjelovanje i pasivnost.

 

 • Informacija o aktivnostima za period 19.08.2017.-31.12.2017.godine

 

Informaciju je podnio predsjednik Upravnog odbora u pismenoj formi, uz obrazloženje da je 19.08.2017.godine bila izborna Skupština, te da je na istoj podnesen i usvojen izvještaj o radu za prethodni period. Informacija je usvojena u preloženom tekstu.

 

 • Program rada za 2018.godinu

 

Istaknuto je da je to okvirni program rada, te da se sve aktivnosti teško mogu predvidjeti, pa će se program rada prilagođavati situaciji i potrebama Sindikata.

Predloženi program rada je jednoglasno prihvaćen.

 

 • Izvještaj advokata o radu za 2017.godinu

 

Izvještaj je sačinjen u pismenoj formi. Nakon diskusija usvojeni su sljedeći zaključci:

 

 • Sačiniti tipski obrazac od strane advokata koji će koristiti sindikalni povjerenik pri izdavanju članovima sindikata za korištenje pravnih usluga
 • Provjeriti eventualno korištenje pravnih usluga od strane onih zaposlenika koji nisu članovi sindikata, te sankcionisati sve ukoliko se utvrde ti slučajavi

 

 

 • Izvještaj Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju za 2017.godinu

 

Izvještaj je podnio predsjednik Nadzornog odbora Kurić Jusuf uz konstataciju da je isti sačinio ovlašteni računovodstveni servis i vefirikovala nadležna Agencija za finansijske i informatičke usluge Federacije Bosne i Hercegovine.

Usvojeni su jednoglasno sljedeći Zaključci:

 

 • Usvaja se izvještaj o finansijkom poslovanju za 2017.godinu

 

 

 • Usvaja se prijedlog Upravnog i Nadzornog odmora za namjensko izdvajanje sredstava za trajno rješavanje prostora za Sindikat.  Realizaciju ovog zaključka izvršit će Upravni odbor.

 

11.Tekuća pitanja

 • Sindikat ima informaciju da je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK povuklo odluku o izmjeni NPiP kojom se pokušalo „zaobići“ Zakon o osnvnoj školi i na nezakonit način uvesti obavezu doškolovanja nastavnika.
 • Sindikat je dobio poziv za potpisivanje Kolektivnog ugovora za djeatnost osnovog obrazovanja koji će se obaviti 09.04.2018.godine u zgradi Vlade Srenjobosanskog kantona.
 • Prije stupanja na godišnji odmor organizirat će se sindikalno druženje na Vlašiću uz lično finansiranje zainteresiranih.

Dostavljeno:

 

 • Sindikalne podružnice
 • Mediji
 • a/a

 

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *