O B A V I J E S T

Poštovane koleginice i kolege,

U posljednjih nekoliko dana, vođene su intenzivne konsultacije između Pregovaračkih timova Sindikata osnovnih i srednjih škola, Ministra obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta, te Premijera Vlade Srednjobosanskog kantona, po pitanju odredbi Kolektivnih ugovora koje su postale sporne.

Strane su postigle određeni kompromis, te će tekst Kolektivnih ugovora za osnovno i srednje obrazovanje biti u formi prijedloga na dnevnom redu Vlade Srednjobosanskog kantona dana 30.03.2023.godine.

U cilju postizanja kompromisa i zaključivanja Kolektivnih ugovora, Koordinacioni odbor sindikata osnovnih i srednjih škola Srednjobosanskog kantona je dana 29.03.2023.godine donio Odluku da se ŠTRAJK UPOZORENJA zakazan za 30.03.2023.godine PROLONGIRA do 04.04.2023.godine.

Ukoliko Vlada Srednjobosanskog kantona prihvati tekst Kolektivnog ugovora, Sindikati obrazovanja će Odluku o štrajku upozorenja staviti nan snage.

Ukoliko Vlada tekst Kolektivnog ugovora ne prihvati ili skine sa dnevnog reda, Sindikati obrazovanja će štrajk upozorenja provesti 04.04.2023.godine u skladu sa Odlukom i Pravilima o štrajku.

Molim sve članove Sindikata za razumjevanje, jer naš cilj nije remećenje nastavnog procesa nego zaključivanje Kolektivnog ugovora kojim bi zaštitili svoj radno-pravni i ekonomsko -socijalni status. S poštovanjem, predsjenik Pajić Muhamed

Š T R A J K U P O Z O R E NJ A

ODLUKU

o organiziranju štrajka upozorenja

I

Radi zaštite i ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava i interesa koji se nisu mogli riješiti pregovorima s poslodavcima niti drugim mjerama,  organizira se ŠTRAJK upozporenja uposlenika u svim osnovnim školama na području Srednjobosanskog kantona u kojima interese uposlenika zastupa Nezavisni samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Štrajk upozporenja će biti organiziran u svim osnovnim školama dana 30.03.2023.godine (četvrtak),  nakon okončanja trećeg časa u školi i trajat će 1 školski čas.

II

Razlozi štrajka su:

 1. Odbijanje Vlade Srednjobosanskog kantona da potpiše usaglašeni tekst Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja koji su usaglasili Pregovarački tim koji je imenovala Vlada SBK i Pregovarački tim Sindikata osnovnog obrazovanja SBK/KSB.
 • Ne izdavanje riješenja nastavnicima i stručnim saradnicima nakon što je okončan proces ocjenjivanja u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona.

III

Zahtjevi uposlenika osnovnog obrazovanja su sljedeći:

 1. Potisivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu od strane Vlade Srednjobosanskog kantona
 2. Izdavanje riješenja nastavnicima i stručnim saradnicima za status i zvanje od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona u skaladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona

IV

Za vrijeme trajanja štrajka mora se obezbjediti minimum poslova u obavljanju odgojno-obrazovnog procesa rada u školama.

Zaposlenici u osnovnim školama koji sudjelujući u štrajku poštuju odredbe Zakona o radu i Zakona o štrajku, Pravila Sindikata o štrajku kao i Odluka štrajkaškoga odbora, imaju punu zaštitu sindikata, a u protivnom, nemaju tu zaštitu.

V

Ulogu štrajkačkog odbora preuzet će Upravni odbor Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona a ulogu predsjenika štrajkačkog odbora preuzet će Predsjenik sindikata.

Ulogu štrajkačkog odbora u sindikalnim podružnicama preuzet će sindikalni odbor u podružnici a predsjenika štrajkačkog odbora u podružnici peruzima sindikalni povjerenik.

VI

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

 • Sindikalne podružnice osnovnih škola Srednjobosanskog kantona
 • Vlada Srednjobosanskog kantona
 • Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona
 • Osnovne škole Srednjobosanskog kantona
 • MUP Srednjobosanskog kantona
 • Mediji

INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 10. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 13.03.2023. godine, u prostorijama Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona u Travniku, održana je 10. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici su prisutvovali svi članovi Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora NSSOOIO SBK.

U okviru  predloženog i usvojenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznesena mišljenja, date primjedbe, podneseni prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog obora NSSOOIO SBK

Zapisnik je sačinjen od strane imenovanog zapisničara Upravnog odbora, te je usvojen jednoglasno u predloženom tekstu.

 • Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu

Predsjednik Upravnog odbora je upoznao članove sa činjenicom da je tekst Kolektivnog ugovora više puta dostavljen na sjednicama Vlade za očitovanje, ali je uvjek skidan sa dnevnog reda. Svaki put je tražen formalni razlog za skidanje, ali je suštinski razlog činjenica da se grupici ljudi koji rade na poslovima pomoćnika direktora želi pogodovati i staviti ih u povlašten položaj u odnosu na nastavnike i stručne saradnike, bez zakonskog, moralnog, stručnog i radnog utemeljenja.

Nakon široke diskusije konstatovano je, zaključeno i odlučeno sljedeće:

 1. Osuđuje se neprimjeren odnos Vlade prema zaposlenim u obrazovanju i ucjenjivački pristup prema 3000 zaposlenih u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja radi pogodovanja i povlaštenog statusa 15-tak ljudi koji rade na poziciji pomoćnika direktora
 • Zbog neprincipijelnog odnosa Vlade prema zaposlenim u obrazovanju i nepotpisivanjem Kolektivnog ugovora nije implementiran Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama
 • Donesena je odluka u organiziranju štajka upozorenja, te će ista biti provedena u koodinaciji sa ostalim sindikatima obrazovanja koji djeluju na području Srednjobosanskog kantona
 • Sindikat će provoditi sve druge aktivnosti u  skladu sa zakonom radi zaštite radno-pravnog i ekonomsko-socijalnog statusa zaposlenih u osnovnim školama na području Srednjobosanskog kantona
 • Sindikat će nastaviti djelovanje u okviru Koordinacije sindikata sa ciljem zaključivanja Kolektivnog ugovora za osnovne škole
 • Informacija sa sastanka Koordinacionog odbora sindikata obrazovanja SBK/KSB održanog 11.03.2023.godine

Informaciju je podnio predsjednik Upravnog odbora, te upoznao članove sa aktom sa tog sastanka

Upravni odbor je podržao komentare i stavove Koordinacionog odbora sindikata obrazovanja SBK/KSB, te istakao potrebu zajedničkog djelovanja u vezi problematike vezane za Kolektivne ugovore.

 • Informacija sa održane tribine povodom 8. marta-Međunarodnog dana žena

Informaciju je podnijela dopredsjenica Upravnog odbora, te istakla jako pozitivan efekat i jako veliki odziv na tribini.

Informacija je prihvaćena jednoglasno.

 • Utvrđivanje okvirnog termina za održavanje sjednice Skupštine NSSOOIO SBK

Sjednica skupštine bit će održana 25.03.2023. ili 01.04.2023. u zavisnosti da li će se Nadzorni odbor moći završiti svoju sjednicu i od organizacionih aktivnosti.

Prihvaćen je načelni dnevni red sjednice Skupštine.

Za preciznije termine i aktivnosti u vezi sjednice Skupštine NSSOOIO SBK zadužuje se predsjednik Upravnog odbora.

 • Tekuća pitanja
 • Prihvaćen je humanitarni zahtjev SP OŠ „Drvetine“ Bugojno

KOMENTAR I STAVOVI PO PITANJU KOLEKTIVNOG UGOVORA (Veza akt premijera Vlade broj Sl./23 od 09.03.2023.)

Član 26. (stav 7. i 8.) za OŠ i član 12. (stav 8. i 9.) za SŠ

Komisija je predložila da se ovim odredbama( stav 7. i 8.) ujednači ovo pravo u osnovnim i srednjim školama, što je sa stanovišta Sindikata bilo prihvatljivo.

Nejasno nam je zašto je ova odredba bila prihvaćena, a sada ista problematizira.

Sa aspekta sindikata ovo može biti i uvjetno prihvaćeno u zavisnosti od odgovora Federalne porezne uprave.

Prekovremeni sati – zahtijeva se jedinstven pristup pri obračunu kod osnovnih škola u odnosu na srednje.

U članu 11. se definišu prekovremeni sati u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi i Zakonom o radu (najviše 8 sati sedmično).

U članu 35. stav 1. po alinejom (a) utvrđeno je najmanje uvećanje tih sati 25%, što je do sada bila praksa.

Prihvatljiva nam je i druga metodologija kojom će se ovi utvrđeni sati obračunavati, s obzirom da je uvećanje od 25% najmanje.

Pomoćnik direktora – koeficijent za plaću

 1. Zakonska pozicija

Zakonom o osnovnoj školi je utvrđeno da je direktor škole rukovodno lice. a ne pomoćnik direktora.

Direktor kao odgovorno lice se bira  od strane upravnog organa na osnovu javnog konkursa i po utvrđenoj proceduri. Nakon izbora direktora, istom Ministarstvo daje saglasnost za imenovanje. Nakon dobivanja saglasnosti, a na osnovu odluke i rješenja, direktor svoj potpis deponuje kao ovlašteno i odgovorno lice te time preuzima obaveze i odgovornost za funkcionisanje škole.

 • Način izbora

S obzirom da pomoćnik direktora nije rukovodno lice, njega imenuje upravni odbor na prijedlog isključivo direktora.

Zbog ove činjenice, za poziciju pomoćnika direktora se ne raspisuje javni konkurs niti provodi bilo kakva procedura, nego je to interni izbor direktora u školi.

Niti jedan pomoćnik direktora nije primljen po Uredbi o prijemu u javni sektor, a koja je obavezna za svaki prijem u bilo kojoj djelatnosti javnog sektora, ali se zato kod prijema svih ostalih u obrazovanju insistira na Uredbi.

 • Primjena Uredbe o prijemu u javni sektor

Insistira se na primjeni Uredbe za nastavnike koji su ostali bez dijela norme ili su proglašeni tehnološkim viškom, iako se u tom slučaju radi o zbrinjavanju radnika, dok se ne raspisuje konkurs za pomoćnika direktora, iako je to novo radno mjesto niti se za njegov prijem primjenjuje Uredba, uz to se još pogoduje i visinom koeficijenta za plaću.

Pozicija pomoćnika direktora je novo radno mjesto, ali se ne primjenjuje konkursna procedura propisana Uredbom. Jedini uvjet da bi se u školi imenovao pomoćnik direktora je da  škola ima 30 i više odjeljenja učenika.

 • Obim poslova

Zakonom o osnovnoj  školi nije uopće rečeno što je njegov obim poslova niti nadležnost ili odgovornost, nego je Pedagoškim standardima to u dijelu poslova direktora.

 • Dosadašnja praksa i pozicija

U dosadašnjem periodu, kada su škole imale mnogo više učenika i odjeljenja, pozicija pomoćnika direktora je bila rijetkost. Uglavnom su se na tu poziciju imenovali nastavnici/profesori sa zavidnom radnom i moralnom biografijom  te osobe od integriteta i u nekoj završnoj fazi radnog vijeka. Najčešće su se na tu poziciju imenovale osobe koje su imale problem sa zdravljem, nedostatkom norme i sl.

Nažalost, u posljednje vrijeme se na tu poziciju  često imenuju osobe u dobi za optimalno izvođenje nastave ili osobe bez bilo kakvih relevantnih rezultata u radu, pa čak i ispod 5-10 godina radnog iskustva te čiji ugled, znanje, stručnost kao i rezultati rada ne mogu zavrijediti neko značajnije poštovanje kolega.

 • Afirmacija obrazovanja

Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona je u cilju afirmacije obrazovanja, povećanja kvaliteta nastavnog procesa i motivacije nastavnika te nadzora i kontrole njihovog rada, donijelo Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona.

Ovaj Pravilnik su Sindikati podržali, jer se time motivišu učitelji/nastavnici/ profesori i stručni saradnici za bolji i kvalitetniji rad,  koji će im omogućiti napredovanje i sticanje statusa i zvanja.

 • Insistiranje iz kabinete predsjednika Vlade

Ultimativan zahtjev, koji dobijamo iz kabineta predsjednika Vlade je da se pomoćnicima utvrdi koeficijent za plaću neznatno manji od direktora, je nešto što nije utemeljeno na vrijednostima niti poslovima, ali ima jako negativan odjek među svim zaposlenim u školama.

Da bi neko stekao bilo koje zvanje, potreban je veliki trud i rad koji će se verificirati kroz Pravilnik , dok pomoćnicima direktora se daje „bjanko“ koeficijent daleko iznad svih nastavnika/profesora, bez bilo kakvog radnog, stručnog i moralnog utemeljenja.

Ovim se svim zaposlenim u obrazovanju šalju sljedeće poruke:

 • Vi niste važni u školi
 • Vaš posao nema neku vrijednost
 • Treba da budete zadovoljni samom činjenicom što ste u školi
 • Važni su samo oni koje mi izaberemo i koji nas slušaju i rade što im kažemo
 • Prijedlozi iz kabineta Premijera za pomoćnike direktora
 • Da se isti izostave iz Kolektivnog ugovora i da im Vlada određuje koeficijent složenosti poslova

Prijedlog je nezakonit, s obzirom da se radi o osobama koje nemaju zakonsku poziciju rukovodnog organa.

Ovom prilikom za pomoćnike direktora  ne bi vrijedio Kolektivni ugovor, niti Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika te isti ne bi bili ocijenjeni. Nakon prestanka posla na poziciji pomoćnika direktora isti bi se vratili u nastavni proces sa  koeficijentom početnika.

U ovom slučaju ne postoji pravni dokument na osnovu kojeg se tim osobama može bilo što isplaćivati. (Ne mogu se na osobe iz jedne djelatnosti koja je uređena zakonom i kolektivnim ugovorom, primjenjivati pravni akti iz druge djelatnosti ili donositi odluke koje nemaju pravno utemeljenje).

 • Da ostanu u Kolektivnom ugovoru a da ima Vlada jednostrano određuje koeficijent

Prijedlog nije utemeljen, jer se ne može Kolektivni ugovor parcijalno i selektivno primjenjivati.

 1. Prijedlog Sindikata

Prijedlog je kompromisan  tako što se pomoćniku direktora u osnovnim školama predlaže polazni koeficijent 4,2. U srednjim školama se predlaže koeficijent 4,3 sa mogućnošću napredovanja i sticanja statusa i zvanja kao i svi ostali učitelji/nastavnici/profesori i stručni saradnici.

Ovo je najveći polazni koeficijent i veći od svih nastavnika u direktnom nastavnom procesu, a omogućava napredovanje  i sticanje zvanja, te ne bi stvarao veliko nezadovoljstvo ostalih učitelja/nastavnika/profesora i stručnih saradnika.

U ovom slučaju bi se zadržao neki pravedan odnos u vrijednosti poslova, u protivnom došlo bi do nezadovoljstva ostalih nastavnika, gubljenje motiva za rad i obesmišljavanje Pravilnika.

Iz kompletnog postupka pregovaranja možemo konstatovati i zaključiti:

 1. Institucije Kantona ne funkcionišu,  nego njihovu ulogu uzimaju pojedinci, zavisno od pozicije i cilja
 2. Iako završne pregovore vodi Pregovarački tim Vlade, isti nikad nije organizirao direktne pregovore sa Pregovaračkim timom sindikata, pa se ne zna koja je njegova uloga i njegov stav
 3. Vlada kao organ nikad se nije očitovala o Kolektivnom ugovoru
 4. Zakon i drugi pravni propisi se primjenjuju selektivno, tj. zavisno da li je zakonsko rješenje  poželjno ili nije

Ono što kao savjesni, odgovorni i obrazovani ljudi možemo osjetiti i razumjeti je da 15-ak ljudi koji rade na poslovima pomoćnika direktora za Vladu su važniji od 3 000 ostalih ljudi koji rade u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja te su isti ucijenjeni od strane Vlade radi pogodovanja ovoj grupici ljudi. Većina naših kolega koji rade na poslovima pomoćnika direktora su odgovorni prosvjetni radnici i sigurno se ne osjećaju prijatno u kolektivu kad ih neko nastoji privilegovati u odnosu na kolege sa kojima svakodnevno rade a da većina njih to nije ni tražila.

Ovu poruku smo razumjeli tako i svoj rad ćemo prilagoditi istoj, nažalost i nesreću učenika, roditelja i nas prosvjetnih radnika, jer je poruka jasna i bolna za nas.

Ako nismo važni, ako je naš rad manje vrijedan, zašto onda da se za bilo šta angažujemo i trudimo? Radit ćemo onako kako  nas i tretiraju.

Da nije tako, ne bismo bili jedini kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojem prosvjetni radnici nemaju zaključen kolektivni ugovor i u kojem ih se godinu dana pokušava sistemski poniziti.

Dostavljeno:

 • Pregovarački tim Vlade SBK/KSB
 • Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta SBK/KSB
 • Sindikalne podružnice/organizacije SBK/KSB
 • Mediji

INFORMACIJA-8. MART

P  R  E  D  M  E  T  : INFORMACIJA-8. MART

Poštovane koleginice i kolege,

Povodom 8. marta-Međunaradnog dana žena, u organizaciji Sekcije žena Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona,  prostorijama Franšiznog centa Vitez u Vitezu ,održana je tribina na teme:

 1. „Jaka sam jer sam žena“-uvodničar i moderator tribine je Aida Medić, predsjednica Sekcije žena Nezavisnog samostalnog sndikata osnovnog obrazovanja i odogoaja SBK, sa područja općine Kiseljak
 2. „ABECEDA Sindikalizma“-uvodničar i realizator teme je Pajić Muhamed, predsjednik Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja o dogoja Srednjobosanskog kantona sa područja općine Travnik
 3. „Aktuelnosti u oblasti osnovnog obrazovanja i odgoja u Srdnjobosanskom kantonu“-uvodničar Azra Memija, dopredsjednica Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odboja Srednjobosanskog kantona sa područja općine Fojnica

Tribini je prisustvovalo više od 50 članica NSSOOIO SBK.

Nakon izlaganja i konstukitivnih diskusja, usvijeni su određeni zaključci koji trebaju biti vodilja u budućem radu, aktivnosti i sindikalnom djelovanju za sve članove Sindikata, kao i samosvijsne građane.

Nakon tribine organizran je zajednički ručak i druženje.

Koristim ovu priliku da svim članica Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srenjobosanskog kantona čestitam 8. mat-Međunarodni dan žena, te zahvalim svim učesnicama na prisustvu tribini i konstruktivnom radu.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić