P R E D M E T : INFORMACIJE, KONSTATACIJE, MIŠLJENJA, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 5. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 16.03.2017.godine, u prostorijama Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona u Travniku, održana je 5. redovna sjednica Upravnog odbora.

Sjednici je prisustvovalo 11 od ukupno 12 članova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora.

U okviru usvojenog dnevnog reda date su informacije, prihvaćene konstatacije, iznesena mišljenja, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 

 • Usvajanje zapisnika sa 4. (vanredne) sjednice Upravnog odbora

 

Zapisnik je usvojen u predloženom tekstu, bez primjedbi

 

 • Konstituisanje organa NSSOOIO SBK nakon izbora

 

Konstatovano je da su u skladu izbornim rezultatima konstituisani Upravni odbor, Nadzorni odbor, Statutarna komisija i Sud časti. Svi navedeni organi su održali konstituirajuće sjednice i izabrali predsjenika, te mogu u punom kapacitetu raditi  skladu sa Statutom.

 

 • Razmatranje zaključaka sa zejdničke Skupštine sindikata obrazovanja Srdnjoboanskog kantona odžane 03.0.2.2018.godine u Vitezu

 

 • Skupština je organizirana na visokom nivou i uz visok stepen odgovornosti članova skupštine
 • Skupština je pokazala potrebu za jedinstvom u sindikatima i odlučnost na kontinuiranu aktivnost u zaštiti radno-pravnog i ekonomsko-socijalnog statusa zaposlenih u obrazovanju
 • Konstatacije i zaključci odražavaju pravo stanje u obrazovanju na području SBK
 • Aktivnosti u realizaciji zaključaka su kontinuirane
 • Skupština i usvojeni zaključci su Vladi stavili do znanja da neće moći realizirati svoj cilj u smislu, destrukcije i marginaliziranja Sindikata
 • Skupština i zaključci su Vladu primorali na nastavak pregovora koji su rezultirali usaglašavanjem teksta Kolektivnog ugovora

 

 • Informacija predsjednika Upravnog odbora o toku pregovora u vezi Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja

Nakon informacije i diskusija prihaćeni su stavovi, konstatacije i zaključci koji će biti prezentitani u posebnom proširenom aktu.

Upravni odbor je donio odluke:

 1. Za člana Radne grupe i voditalja aktivnosti u okviru Sindikata, koja će raditi Kriterije za prijemu zaposlenika u skladu sa Koletivnim ugovorom, imenovana je Memija Azra.
 2. Za člana Komisije za praćenje i tumačenje Koletivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja, u ime Sindikata, imenovan je Pajić Muhamed a za zamjenika Gazić Smajo.

 

 • Informacija o aktivnostima u vezi organizacije Unije sindikata

 

U skladu sa zaključkom Upravnog odbora i zajedničke Skupštine od 03.02.2018.godine, poduzete su sve administrativne radnjeu cilju registracije. Slične aktivnosti trebaju poduzeti i ostali sindikati.Upravni odbor će učiniti sve da se zaključci realiziraju.

 

 • Informacija dopredsjenice Upravnog odbora o organizaciji „orkuglog stola“ na teme:

 

 1. a) 8.mart-Međunarodni praznik žena u kontekstu borbe za prava žena
 2. b) Pozicija sindikata u društvu i način ostvarivanja prava radnika sa osvrtom na aktuelnu problematiku

Informacija prihvaćena uz konstataciju da se za prava mora izboriti, jer se prava nikada kroz historiju nisu   poklanjala.

 

 • Informacija iz podružnica

 

Upravni odbor je usvojio zaključke koji će biti predloženi Skupštini za verifikaciju u cilju odgovornijeg rada i djelovanja u par podružnica

 

 • Dogovor o održavanju i organizaciji Skupštine NSSOOIO SBK

 

Sjednica Skupštine NSSOOIO SBK održat će krajem marta ili u prvoj polovini aprila 2018.godine u Travniku.

 

 • Tekuća pitanja

 

 • Verificirane su aktivnosti koje je realizirao predsjenik UO između dvije sjednice
 • Sindikalne podružnice koje nisu dostavile finansijski izvještaj dužne su to uraditi što skorije

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *