STAVOVI, KONSTATACIJE I ZAKLJUČCI

 1. Zakon o radu je donoesen sa ciljem da se svi Kolektivni ugovori stave van snage , te da se prava radnika znatno reduciraju i da se omogući poslodavcima tzv. „fleksibilno“ zapošljavanje tj. prijem i otpuštanje radnika po potrebi , želji i nalogu poslodavaca
 2. Novi Zakon o radu je u startu ukinuo neka prava ili je postojeća prava znatno reducirao, te se novim Kolektivnim ugovorima nisu mogla dostići sva prava koja su bila utvrđena u prethodnim Kolektivnim ugovorom
 3. Pregovarački tim Sindikata i Pregovarački tim Ministarstva obrazovanja su 13.06.2017.godine usaglasili tekst Kolektivnog ugovora, koji je za Sindikat bio zadovoljavajući ali ga Vlada nije željela verificirati, plasirajući priču o „nezakonitosti“ pojedinih članova, što je bio izgovor za opstukciju i namjeru da se dogovorena prava dodatno uruše4.Vlada je ponovo imenovala svoj prošireni Pregovarački tim (vratila u pregovore inspektore) koji je tekst Kolektivnog ugovora od 13.06.2017.godine izmjenio na štetu Sindikata u svim ključnim odredbama, te isti ponudio Sndikatu za ponovno pregovaranje
 4. Nakon dugog i intenzivnog pregovaranja, usaglašen je Kolektivni ugovor o čemu se Upravni odbor očitovao na ljeceći način:
 5. Rješenja koja su postignuta po pitanju radno-pravnog statusa zaposlnih u osnovnom obrazovanju su potpuno zadovoljavajuća (pravo prioriteta, tehnočloški višak, dopuna nastavne norme, vezivanje ugovora o radu sa određenog na neodređeno kod dopune nastavne norme  i sl.)
 6. Rješenja po pitanju platnih razreda su relativno zadovoljavajuća, obzirom da je kod svih nastavnika utvrđen jedindtvani koeficijent od 3,60 (umjesto koeficijenata za plaću 3,30 i 3,40 utvrđen je jedinstveni koeficijent od 3,60)
 7. Načelni stav Vlade je da se u drugim kvartalu tekuće godine poveća osnovica za plaću sa 250 KM na 270 KM, o ćemu će Vlada naknadno donijeti odluku
 8. Naknade za tolpli obrok i prijevoz se nisu umanjla iako je intencija bila za smanjivanjem
 9. Utvrđen je prijevoz na udaljenosti od 2 i više kilometara što je povoljnije rješenje od prethodnog
 10. Utvrđen je regres od 50% prosječne plaće u Federaciji BiH
 11. Naknade u slučaju bolesti i smrti su precizirane i svrstane u dvije kategorije, te je za obračun istih uzeta prosječna plaća u Federaciji umjesto u Kantonu , što je povoljnija solucija za zaposlene
 12. Zadržana je otpremnina pri odlasku u penziju od 5 plaća
 13. Prihvaćeno je umanjenje prekovremenog rada, rada u vrjeme praznika i neradnih dana jer je to umanjene prihvaćeno prethosno od svih budžetskih korisnika (državni službenici, srednje obrazovanje…)
 14. Prepoznat je rad u dvije i više škola kao otežani uvjet
 15. Dnevnice će se obračunavati u skladu sa uredbom Vlade koja se primjenjuje za sve zaposlene koji plaću primaju iz budžeta SBK
 16. Utvrđena je obaveza raspisivanja konkursa sa određenog na neodređeno vrijeme za isto radno mjesto nakon dvije godine
 17. Utvrđena je proceduralna mogućnost zaključivanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme za zaposlenike koji u istoj školi rade 3 i više godina na određeno
 18. Iako je intencija sa strane Vlade bila da se Sindikat istisne ili marginalizira kao faktor u zaštiti radnika i njegova uloga svede na posmatračku, isti je ostao kao nezaoblilazni faktor zaštite prava radnika i učešća u pregovaranju, dogovaranju i sl.
 19. Ostali su određeni sati za rad sindikalnih povjerenika , te učešće u radu Upravnih odbora
 20. Ovim Kolektivnim ugovorom je utvrđena obaveza zajedničke izrade određenih ključnih dokumenata kao što su „Ktiteriji za prijem zaposlenika“ , „Sporazum o minimumu polova za vrijeme štrajka“, formiranje komisije za praćenje i tumačenje Kolektivnog ugovora i sl.

Nakon sto je sagledao okolnosti pod kojim je vršeno pregovaranje, te sadžaj teksta Koletivnog ugovora, Upravni odbor smatra da su ispregovarana rješenja više od 90% identična sa rješenjim Kolektivnog iugovora koj je bio usaglašen 13.06.2017.godine, te bi Kolektivni ugovor u cjelini trebao biti prihvatljiv, o čemu će se očitovati sindikalne podružnice.

Ovaj Kolektivni ugovor će razmatrati Vlada Srednjobosanskog kantona u toku naredne sedmice a isti će biti zaključen ukoliko bude obostrano prihvaćen od strane Vlade i Sindikata.

Ukoliko jedna od strana ne bude prihvatila tekst Kolektivnog ugovora, isti neće biti zaključen i pregovori će se zvanično proglasiti neuspješnpo okončanim.

Zadužuju se sindikalni povjerenici da u periodu 19.03.2018.-23.03.2018.organiziraju sjednicu sindikalne podružnice, razmotre tekst Kolektivnog ugovora, te se o istom se očituju u formi zaključka tj. da li je prihvatljiv ili nije. Zaključak dostaviti putem maila ili faxa do 23.03.2018.godine.

Napominjemo da dodatnog usaglašavanja i pregovaranja neće biti, te bilo kakvi novi prijedlozi i sl. neće moći biti predmet pregovaranja.

Ovim putem se Upravni odbor zahvaljuje svim povjerenicima i članovima sindikata na racionalnom pristupu, razmjevanju, strpljenju i podršci u borbi za zaštitu naših prava.

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *